فعالیتهای اقتصادی

فعالیتهای اقتصادی

در میان ساختارگرایان یک از اثرگذارترین گروهها، گروه تیم تن و هچنین متابولیستها بوده است. شاید بتوان نقطه آغاز نهضت ساختارگرایی را نشست 1959 اترلو (otterlo) با حضور بزرگانی نظیر لویی کان، کنزو تانگه و گروه تیم تن برشمرد ( حمیدی، 1376: 12(.
از نظر افراد این نهضت، ساختار به طور کلی « عبارت است از مجموعهای از روابط که در آنها عناصر میتوانند تغییر یابند، ولی به شکلی که متکی به کل باقی مانده و مفهوم خود را حفظ کنند. روابط بین عناصر مهمتر از خود عناصر است. عناصر دارای قابلیت تغییر درونیاند ولی روابط آنها ثابت باقی میماند» (همان).
در تفکر ساخت گرایی ساختارهای بزرگ نظیر زیرساختهای شهری نه تنها باید خود قابل درک باشد بلکه میبایست در درک کلی اشکال و همچنین فرمهای ناچیز کمک نمایند. با توجه به این موضوع میتوان نتیجه گرفت که ساخت گرایی در تمام مقیاسهای شهری، موقعیت و سازمان فضایی، ارتباط میان دیگر اجزای فرم شهر را مدنظر قرار میدهد.
از مهمترین ویژگیهایی که در نظریات ساختارگرایان به چشم میخورد، انعطاف پذیری و رشد به صورت توأم الگوهای سازماندهی عناصر اصلی میباشد. بر طبق تفکر پیروان این جنبش، این نظریه در پی طراحی و تعیین شکل شهر نمیباشد، بلکه برنامه ریزی و طراحی قسمتهای اصلی ( استخوانبندی اصلی یا Main Structure) را انجام داده و سایر قسمتها به مرور زمان توسط مردم ایجاد میشود.
در طراحیهای ساختارگرایان عوامل مهمی نظیر رشد، تغییر، انعطافپذیری و قابلیت درونی، مجموعه ترکیب بندی فرمها و ساختارهای غولپیکر است. از جمله سایر ویژگیهای مورد عمل در طراحی ساخت گرایان بویژه ساخت شهر مردمی شدن و انطباق با خواستهای جامعه میتوان اشاره نمود.
بر اساس دیدگاههای ساخت گرایان آنچه اهمیت دارد امکان و فرصت کنترل بر محیط پیرامون توسط افراد ساکن در شهر میباشد. این خصوصیت در راستای طراحی جزئیات شهر توسط مردم رخ میدهد (حمیدی، 1376: 10-14).
باتوجه به مطالب ارائه شده در مباحث پیشین، شهرها از ساختهای متفاوتی از جمله ساخت اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و غیره تشکیل یافتهاند و در متون تخصصی شهرسازی هنگامیکه از « ساخت شهر » یاد میشود، منظور همان ساخت کالبدی شهر است و مدنظر آن عناصر و اجزای تشکیل دهنده و عملکرد نیز در این بحث مطرح میشود ( بذرگر، 1382 : 57).
ساخت کالبدی شهر نه تنها از عناصر، فضاها، فعالیتها و دسترسیها تشکیل میشود، بلکه شیوهی ارتباط این اجزاء و عناصر با یکدیگر و کوششی که برای سازگار کردن خود با شکل کل مجموعه مینماید، نیز مطرح میسازد. این نکته قابل ذکر میباشد که هرگاه از واژه ساخت یاد میشود ترکیب کلی آن پدیده مد نظر میباشد. در خصوص شهر نیز به همین فرم میباشد که واژه « ساخت کالبدی » ترکیب کلی شهر میباشد که در اصل ارتباط و عملکرد نیز مطرح میباشد.
همچنین ساختار اصلی شهر، حاصل فرم، فعالیتها و فضاهایی از شهر است که به دلایل فرمی، عملکردی یا فضایی واجد ویژگیهای برجسته است. به عبارت دیگر ساختار اصلی نه تنها در برگیرندهی فرمهای اصلی و کاربریهای عمده شهر است، بلکه فعالیتهای ویژه و پراهمیت شهری نیز در این ساختار جای گرفته و موجب اهمیت یافتن هرچه بیشتر آن میشود (بحرینی، 1388 : 156) .
ساختار اصلی علاوه بر تمرکز فعالیتهای اقتصادی، سیاسی و حکومتی، فرهنگی، مذهبی، فراغتی و … موجبات تمرکز روابط اجتماعی را نیز فراهم میآورد که این امر خود از ویژگیهای مهم این بخش به شمار میرود.
به منظور شناخت ساخت شهر ( ساخت کالبدی ) در ابتدا نیاز میباشد که اجزاء و عناصر شکل دهنده آن، نحوه ارتباط متقابل بین اجزاء و عناصر را شناخت. برای تحقیق این امر ضروری است در ابتدا به نظریات مطرح شده در این موضوع پرداخته شده و با جمع بندی این نظریات و بررسی نمونههای انجام شده در این خصوص به چارچوب کلی شیوه بررسی و ساخت شهر و همچنین عناصر تاثیرگذار در این امر دست یافته شود.
انگاره ها
پس از بررسی تفکر ساختارگرایی و سرچشمههای آن، به منظور تدوین چارچوب نظری پژوهش، ضروری است نظریات اندیشمندان امور شهری را بررسی و بخشی از تفکرات آنان که پایهگذار دیدگاه ساختارگرایانه در شهر نموده و به بخشی از شناخت در استخوانبندی شهر کمک نمودهاند، بررسی نماییم. هر یک از این افراد به جنبهای خاص از موضوع پرداختهاند و در ادامه تلاش میگردد نظرات افراد اثرگذار را برشمرده و در انتها مورد تحلیل و بررسی قرار گیرند.
( دیاگرام شماره 2-2 ) نظریه پردازان ساخت اصلی شهر
منبع : نگارنده، 1392
1- آغاز جریان فکری ساخت گرایی گروه تیم تن :
شاید به جرأت بتوان گفت گروه تیم تن از مهمترین تفکرات در معماری و شهرسازی دههی 1960 میلادی بود که از جمله پایهگذران نهضت فکری ساختارگرایی بودند. به دلیل آنکه هسته اصلی این گروه در کنگره دهم سیام (CIAM) که در سال 1956 در کشور یوگوسلاوی شکل گرفت به تیم X ( مخفف کنگره دهم بود) معروف شد. اعضای اصلی این گروه معماران اروپایی عضو کنگره سیام شامل یاکوب باکما، جرج کانلیس، ژیانکارلو دی کارلو، آلدو وان آیک، آلیسون، پیتر اسمیتسون و شادراچ وودز بودند. این گروه بر عملکردگرایی حاکم بر جنبش سیام انتقاد کرده و نواقص و کاستیهای نظریه فونکشنالیسم را مورد هجوم قرار داد. ( بذرگر، 1382 : 59)
مهمترین انتقادات تیم تن به سیام را میتوان در قالب موارد زیر برشمرد :
رویکرد یک جانبهی خردگرایانه و عملکرد گرایانهی سیام در قالب سبک جهانی
مفهوم ناقص عملکرد در شعار « فرم از عملکرد تبعیت میکند».
ارتقای مفاهیم فردی معماری و هویت اجتماعی، مقیاس و معنا به جای عملکردگرایی کلی، مکانیکی و انعطاف ناپذیر منشور آتن ( قبادیان، 1384 : 54)
بر این اساس تیم تن به ارائه نظریاتی پرداختند که در میان آنها میتوان به دیدگاه ساخت گرایی نیز برخورد.
1- شهر نظیر موجودی زنده دارای ارگانیسم 2- لزوم شکل گیری شهر با سلسله مراتب ( کل ارتباطی)
3- جستجوی اصول ساختاری رشد شهر 4- اتصال واحدهای مستقل شهر و بسط ساختار مرکب
در میان اعضای گروه، جاکوب برند باکما و همچنین آلدو وان آیک تفکراتی ساختارگرایانه بیشتری داشتند. باکما به این نظر اعتقاد داشت که طراحی یک سایت شهری پایدار، مستلزم توجه به کلیه عناصر موجود و چگونگی تعادل ارتباط میان آنهاست و به این موضوع اشاره داشت که باد کلیه عناصر قابل انتقال در یک سایت همچون دید و سایر روابط بصری به شکلی میان آنهاست. چنین دیدی پایه گذار تفکر ساخت اصلی و تعمیم آن از سایت شهری به کل شهر گردید.
همچنین باکما اشاره به توالی رویدادها دارد. به نظر او همواره پیوند دیالکتیکی میان رویدادها و شرایط زمانه وجود دارد.

Share