فضیلت اخلاقی

فضیلت اخلاقی

ویلیامز می‌گوید طرح اصلی این تمایز به کلیفورد گریتز و کتاب تفسیر فرهنگ‌های او بازمی‌گردد. گریتز هم خود گیلبرت رایل را طراح اصلی این تمایز می‌داند اما زگزبسکی بر آن است که نه در مقاله‌های رایل و نه در کتاب گریتز تمایز بدان شیوه طرح نشده که در سخن ویلیامز آمده است. تفاوت دیدگاه زگزبسکی و ویلیامز در آن است که ویلیامز بیشتر بر محتوای این مفاهیم تأکید دارد در حالی که زگزبسکی دل‌مشغول وجود این مفاهیم در ذهن فاعل و نحوه‌ی کاربرد آن‌ها است. نک:
Zagzebski, Linda, Divine Motivation Theory, Cambridge: Cambridge University Press, 2004, p. 63 & Zagzebski, Linda, “Emotion and Moral Judgment”, Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 66: No. 1, Jan. 2003, p. 109
Zagzebski, Linda, Divine Motivation Theory, Cambridge: Cambridge University Press, 2004, p. 64 & Zagzebski, Linda, “Emotion and Moral Judgment”, Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 66, No. 1, Jan. 2003, pp. 111-115
Zagzebski, Linda, Divine Motivation Theory, Cambridge: Cambridge University Press, 2004, p. 67
moral judgment
Zagzebski, Linda, Divine Motivation Theory, Cambridge: Cambridge University Press, 2004, pp. 75-76
fitness
Zagzebski, Linda, Divine Motivation Theory, Cambridge: Cambridge University Press, 2004, pp. 77-78 & Zagzebski, Linda, “Emotion and Moral Judgment”, Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 66: No. 1, Jan. 2003, p. 118
Goodman, Nelson, Ways of Worldmaking, Indianapolis: Hackett, 1983, p. 138
قید «متناسب با متعلَّق خود» از آن جهت بر عواطف افزوده شد که عاطفه به‌تنهایی ممکن است به میزان کافی آگاهانه نباشد یا آن‌قدر قابل اعتماد نباشد که فاعل حکمی را بر مبنای آن صادر کند. حتی عاطفه‌ی متناسب با متعلَّق خود نیز می‌تواند چیزی چون باور صادق باشد که برای بدل شدن به معرفت نیازمند قیدی دیگر است. مثلاً، این عاطفه باید ضمناً از سرِ فضیلت اخلاقی و با انگیزه‌ای خوب ظاهر شده باشد.
see
Zagzebski, Linda, Divine Motivation Theory, Cambridge: Cambridge University Press, 2004, p. 82
شأن شناختی عواطف را فیلسوفانی با نگرش‌های فلسفیِ غیرتحلیلی نیز متذکّر شده‌اند. از جمله باید به ماکس شلر و دیتریش فون هیلدبراند اشاره کرد که می‌گویند عواطف کاشف از اعیان یا وضع اموری مستقل در جهان خارج‌اند. زگزبسکی می‌گوید دیدگاه او و این دو فقط در همین مدعا با یکدیگر اشتراک دارد و فارغ از آن، زمینه‌ها، مقدمات و حتی مرادهایی متفاوت از شأن شناختی عواطف دارند. برای ملاحظه‌ی تفصیل این تفاوت‌ها، نک:
Zagzebski, Linda, Divine Motivation Theory, Cambridge: Cambridge University Press, 2004, pp. 79-82
Moore, G. E., “Is Goodness a Quality?”, Philosophical Papers, New York: Macmillan, 1959 as cited in: Zagzebski, Linda, Divine Motivation Theory, Cambridge: Cambridge University Press, 2004, p. 84
کُرسگارد چنین تصوری از «ارزش ذاتی» دارد. نک:
Korsgaard, Christine M., “Two Distinctions in Goodness”, in Creating the Kingdom of Ends, Cambridge: Cambridge University Press, 1996, pp. 249-274
او مفهوم ارزش نامشروط نزد کانت را نیز به معنای ارزشی غیر ارتباطی تفسیر می‌کند.
Zagzebski, Linda, Divine Motivation Theory, Cambridge: Cambridge University Press, 2004, pp. 90-91
بر مبنای فهم زگزبسکی از «ارزش ذاتی»، احساس مناقشه‌برانگیز «لذت» نیز می‌تواند واجد ارزش ذاتی باشد فقط به آن شرط که با متعلَّق خود متناسب باشد. در اینجا، ارزش ذاتیِ لذت به معنای ارزش غایی یا نامشروط یا کمالی آن نیست بلکه بدان معنا است برآمده از انگیزه‌ای خوب و متناسب با متعلَّق خود است. برای توضیح بیشتر، نک:
Zagzebski, Linda, Divine Motivation Theory, Cambridge: Cambridge University Press, 2004, pp. 107-110
این اصولاً یکی از کارکردهای اخلاقی مهمِ هنر و ادبیات است. ادبیات تخیّل را بسط می‌دهد و امکان قرار گرفتن در موقعیت‌های مختلف را نصیب خواننده می‌کند. در این زمینه، نک: مرداک، آیریس. سیطره‌ی خیر، ترجمه‌ی شیرین طالقانی، تهران: شور، چاپ اول: 1387، صص 177-179. آثار زگزبسکی نیز آکنده از ارجاع به فیلم‌ها، داستان‌ها و شخصیت‌های داستانی، به‌ویژه از رمان‌نویسانی بزرگ مانند جین آستین و فیودور داستایفسکی است.
بحث از انگیزه و ارتباط آن با «عاطفه» در نظریه‌ی اخلاقی زگزبسکی، چه در سطح انسانی و چه در سطح الهی، گستره‌ای وسیع‌تر از موضوع این رساله دارد. در اینجا، این بحث تا آنجا مورد توجه قرار می‌گیرد که با موضوع مرتبط است. درباره‌ی اهمیت موضوع و قابلیت‌های مفهومی آن، نک:
Zagzebski, Linda, Divine Motivation Theory, Cambridge: Cambridge University Press, 2004, pp. 385-388
aim
means- end
این اقسام عبارت‌اند از: «اروس»، «فیلیا» و «آگاپه». برای توضیحی جذّاب از اقسام عشق و تفاوت‌های آن‌ها با یکدیگر، نک: کنت- اسپونویل، آندره، رساله‌ای کوچک در باب فضیلت‌های بزرگ، ترجمه‌ی مرتضی کلانتریان، تهران: آگه، چاپ سوم: 1388، صص 301-360

Share