فضاهای شهری

فضاهای شهری

3- قرارگیری فضای باز در یک سمت (دیوان خانه)؛
4- فضا کاملا بسته و محصور (مسقف) است (بازار).
– همجوار با بافت قدیم، بافتی جدید شکل میگیرد. برخلاف دوره قبل، در دوره زندیه تراکم و گشادگی بافت شهری مشابه دوره صفویه دیده نمی شود.
در بافت این دوره، مجموعه بناهایی دور هم قرار دارند که به طور مجزا شامل فضای بسته و باز میباشند. بناها توسط رواقها (فضای نیمه باز) و از طریق فضاهای باز ویژه بنا، با یکدیگر در رابطه بصری قرار میگیرند و به هم مرتبط میشوند.
بافت این مجموعههای جدید، از قطعات بزرگ تشکیل شده که نسبت فضای باز آن به فضای بسته قابل توجه است و به طور کلی میتوان چهار حالت مشخص دوره پیشین مشاهده نمود.
– بافت شهری محدوده استخوانبندی اصلی در طی دهههای مربوط به پهلوی، دگرگونیهای زیادی را یافته است.
– مهمترین آنها تغییر بافت اصلی داخلی شهر و همچنین تخریب باغات و اتصال دهکده قصردشت به مجموعه شهری شیراز بوده است.
– اتصال معالی آباد به شهر و همچنین شهرکهای صدرا، بزین و … نیز از دیگر خصوصیاتی است که در این دوره به چشم میخورد.
ویژگیهای عملکردی
– شامل سه حوزه اصلی فعالیتی.
حوزه فرهنگی – مذهبی، حوزه حکومتی – نظامی و حوزه تجاری و داد و ستد. حوزه فعالیتهای مذهبی شامل عناصر متعددی میشود،
از جمله مسجد جامع، امامزاده و شاهچراغ که در نزدیکی یکدیگر و با ارتباط مستقیم قرار میگیرند.
علاوه بر عناصر اصلی تشکیل دهنده شهر در گذشته، کاربریهای جدید در قالب مجموعهای از عناصر به شهر اضافه میشود که شامل فضای باز شهری، فضای مذهبی، فضای اداری است که اطراف فضای باز شهری قرار گرفته اند.
– از عناصر اصلی تشکیل دهنده شهری در گذشته، آن دسته از عناصر که کاربردی عمومی داشته‌اند باقی مانده و آن بخش که اختصاصی بوده دربافت شهر جذب شده یا از اهمیت اولیه آن کاسته شده است به جای آن فضاهای جدید با ساختاری جدید شکل گرفته است.
– در حوزه های عملکردی استخوانبندی شهر، میتوان گفت که علیرغم توسعه استخوانبندی و تنوع و توزیع کاربریها در شبکهای نسبتا وسیع در شهر، استخوانبندی قدیم به حیات خود ادامه میدهد .
– کاربریهای جدید در حوزه قصرالدشت، معالی آباد و عفیف اباد احداث می شوند.
ویژگیهای دسترسیها
دسترسی به خارج شهر: الگویی خاص در این دوره بوجود نیامده است و همچنان ارتباط از خارج شهر توسط محور شمالی- جنوبی به داخل شهر کشیده شده و بعد در محور شرقی-غربی پخش و ارتباط بین عناصر شهر صورت میگیرد.
دسترسی بین عناصر اصلی استخوانبندی شهر: شبکه دسترسیهای شهر شطرنجی و دارای سلسله مراتب است.
عناصر اصلی استخوانبندی همگی از شریانهای اصلی دسترسی دارند و نیز دارای دسترسیهای متعدد فرعی از سایر راها میباشند.
دسترسی به خارج شهر: در این دوره دروازهای (باغشاه) به دروازههای دیگر اضافه شده که مسیر ارتباطی به این دروازه توسط یک چهارباغ است. بدین ترتیب این دروازه ارتباط قسمت حکومتی استخوابندی اصلی شهر با باغهای بیرون شهر برقرار میشود.
عناصر اصلی استخوانبندی شهر: : ارتباط فوق مانند گذشته از همان محور اصلی حرکتی است و تمام فضاهای اصلی توسط دو شاخه شدن این محور اصلی با یکدیگر در رابطه قرار میگیرند.
فضاهای شهری گذشته، دارای دسترسی فرعی از بافت مسکونی شهر می باشند ولی فضاهای شهری جدید از بافت مسکونی دسترسی مستقیم نداشتند.
دسترسی به خارج شهر: امکانات دسترسی به استخوانبندی از خارج شهر بر پایه ساختار محور شمالی- جنوبی و محور شرقی- غربی است و انشعابات جدیدی در دل شهر کشیده شدهاند.
دسترسی بین عناصر اصلی استخوان بندی شهر: شبکه ارتباطی دسترسی بین عناصر، در این دوره بر پایه شبکه ارتباطی گذشته و بر اساس همان سیستم (ارگانیک) بوده و سلسله مراتب در آن به چشم می‌خورد.
– دسترسی اصلی به عناصر اصلی شهر از محلات، با عبور از شبکه پیوند دهنده بین عناصر (بازار) امکان پذیر می‌شود

Share