فروشگاه های زنجیره ای، فروشگاه الکترونیکی

فروشگاه های زنجیره ای، فروشگاه الکترونیکی

امنیت و اعتماد
Widget not in any sidebars

ویژگی وب سایت
کیفیت اطلاعات
سهولت به کارگیری
پیشنهادات ارتقایی
تجربه خرید
محیط بازارابی
لذت خرید
قیمت
تاثیر ریسک ادراک شده بر روی خرید آنلاین، با توجه به تفاوت آنها در دفعات خریدهای پیشین، رضایت از خریدهای گذشته، تمایل خرید کالا یا خدمات و درجه درگیری مورد نیاز در تصمیمگیری خرید
پیرس و همکارانش (2004)
عوامل تععین کننده رفنار خرید از طریق اینترنت
هاکیو و ال محمود(2009)
2-2پیشینه تحقیق
در این بخش مروری خواهیم داشت بر تعدای از پایاننامههای داخلی و خارجی که در زمینه رفتارخرید مشتریان در اینترنت تحقیقاتی را انجام داده اند.
2-2 -1 بررسی پایاننامههای داخلی مرتبط
تونکه نژاد (1384) موضوع خود را با عنوان “نگرش مشتریان نسبت به خرید اینترنتی در فروشگاه های زنجیره ای شهروند” مطرح نمود و در این پژوهش توصیفی-کاربردی،بر اساس ادبیات تحقیق در باب رفتار خرید اینترنتی،نگرش را به عنوان عاملی تاثیر گذار بر رفتار خرید مطرح نموده و با هدف بررسی نگرش مشتریان نسبت به خرید اینترنتی در پی پاسخگویی به دو سوال زیر بوده است:
نگرش مشتریان فروشگاه شهروند نسبت به خرید اینترنتی چگونه است؟
اولویت بندی عوامل موثر بر نگرش مشتریان فروشگاه شهروند نسبت به خرید اینترنتی چگونه است؟
این تحقیق در میان مشتریان فروشگاه شهروند درسطح تهران که از خرید اینترنتی استفاده کرده بودند صورت پذیرفت.پرسشنامه آن در میان نمونه مورد نظر با حجم 100 نفر از طریق نمونه گیری خوشه ای در میان 4 شعبه فروشگاه شهروند توزیع و نتایج زیر محقق گردید:
ایمنی پایگاه داده ها،میزان امانت داری در اطلاعات مشتریان،کیفیت اطلاعات،سرعت امکان تخفیف،کیفیت ارتباط،سهولت،لذت و قیمت پایین به ترتیب بیشترین میزان تاثیر را بر رفتار خرید اینترنتی مشتریان دارند.بر اسا س این 9 عامل، نگرش مشتریان نسبت به فروشگاه های زنجیره ای شهروند در خصوص خرید اینترنتی منفی می باشد.از اینرو بیان گردید که فروشگاه شهروند می تواند اقداماتی از جمله استفاده از تبلیغات برای ایجاد نگرش مثبت،استفاده از روابط عمومی به منظور ترویج شیوه جدید خرید و سعی در جلب اعتماد مردم از این طریق را به منظور تغییر نگرش مشتریان انجام دهد.
زادون (1385) موضوع خود با عنوان ” بررسی عوامل موثر در خرید اینترنتی” را جهت انجام تحقیق، با سوال اصلی ” چه عواملی در خرید از اینترنت، موثر هستند” مطرح نمود و فرضیه های زیر را ارائه نمود:
H1: ادراک مشتریان از سودمندی و سهولت کاربرد خرید اینترنتی رابطه مسقیمی با خرید اینترنتی دارد.
H2: کیفیت اطلاعات در فروشگاه الکترونیکی رابطه مسقیمی با خرید اینترنتی دارد.

Share