فرهنگ و ارتباطات

فرهنگ و ارتباطات

همان
هارت، هانو، مطالعات انتقادی ارتباطات، 1391، ص344
هستر و اگلین، 1977، ص20؛ در: لی آلیسون و کیت پوینتون، فرهنگ و متن، 1388، ص 192
حیدرپور و محمدی، جامعه‌شناسی فرهنگ، 1392، ص 72
پیوزی، یورگن هابرماس، 1378، ص 74 و 75؛ در: مکی‌نژاد، 1391، ص 95.
شارون، 1392، ص 51
ویلیامز، «به‌سوی جامعه شناسی فرهنگ»، مندرج در: نوشته و ترجمه لش و دیگران، مسائل نظری فرهنگ، 1390، ص 251.
Holliday, 2004, p: 59
Scollon, Ronald and Suzanne Wong, 2001, p: 138.
Samovar, Porter and McDaniel, 2009, P: 23
Intercultural communication resource for langquage teachers
iceberg
Utley Drek, Intercultural resource peck, 2004, p 16
جعفری، فرهنگ پیرو و فرهنگ پیشرو، 1392، ص 9
مولانا، مکاتب فرهنگ و ارتباطات، 1387.
ر. ک: رشاد، زمانه، ش 23 و 24، 1391.
تعریف رشاد از فرهنگ چنین است: ««طیف گسترده‌ای از بینش‌ها، منش‌ها، کشش‌ها و کنش‌های سازوارشده‌ی انسانْ‌پیِ جامعه‌زادِ هنجاروشِ دیرزی، و معناپرداز و جهت‌بخشِ ذهن و زندگی آدمیان، که چونان طبیعت ثانوی و هویت جمعیِ طیفی از انسان‌ها، در بازه‌ی زمانی و بستر زمینی معینی، صورت بسته باشد.»(همان)
شرف‌الدین، علامه طباطبائی و بنیادهای هستی‌شناختی فرهنگ، 1393
اعتباریات پیش از اجتماع عبارتند از: وجوب، حسن و قبح، انتخاب اخف و اسهل، اصل استخدام و اجتماع، اعتبار حسن عدالت و قبح ظلم، اصل متابعت علم، اعتبار ظن اطمینانی، اعتبار اختصاص، اعتبار فائده و غایت در عمل، و تغییر اعتبارات.
در تعریف رئالیستی نظریه ادراکات اعتباری، انسان موجودی است که از همه موجودات دیگر سود خود را می‌خواهد و در واقع دیگران را در خدمت خود و سود ومنافع خود می‌خواهد به‌خدمت‌گرفتن دیگران همان اصل یا اعتبار استخدام است. این تعریف رئالیستی از انسان، به نتیجه‌ای مثبت و مفید منتهی می‌شود، زیرا از آنجایی که انسان به‌جهت ساختمان و ویژگی های وجودی نیازمند زندگی اجتماعی منزلی و مدنی است و انسان‌ها همگی دارای این نیاز متقابل و دارای قریحه به‌خدمت‌گرفتن دیگر انسان‌ها هستند، پس با یکدیگر مصالحه می‌کنند و راضی می‌شوند که به‌میزانی که از یکدیگر بهره می‌برند، به‌یکدیگر بهره برسانند، در نتیجه قریحه استخدام در انسان به زندگی اجتماعی می‌انجامد و حکم اعتباری انسان به وجوب زندگی مدنی و اجتماع تعاونی، اعتبار اجتماع است و لازمه این حکم، حکم دیگری است تا به لزوم استقرار اجتماع به‌گونه‌ای که هر ذی‌حقی به حق خود برسد و نسبت‌ها و روابط میان اعضای اجتماع متعادل باشد و این حکم، حکم به عدل اجتماعی است. بنابراین عدل اجتماعی نیز درواقع بر همان اصل استخدام استوار است(یزدانی مقدم، عتباریات و مفاهیم بنیادین اعتباری در اندیشه سیاسی علامه / ادراکات اعتباری؛ 1385).
رشاد، همان، ص 58
مصلح، ادراکات اعتباری علامه طباطبائی و فلسفه فرهنگ، ص 44

Share