فرهنگ ایرانی

فرهنگ ایرانی

الگو برداری کودکان از انیمیشن ها در ارتباط داشتن بین دو جنس مخالف .
بهره گیری از واژگان بکار رفته در انیمیشن ها در گویش و گفتارها .
برخی پیام های آشکار و پنهان در انیمیشن های خارجی قابل دسترس در ایران که با آموزه های فرهنگ ایرانی و دین به شکل همزمان در تعارض هستند:
عدم تفاوت بین رفتار انسان و حیوان القای پذیرش تکامل انسان داروین به کودکان.
نزدیک سازی رفتارهای انسان و حیوان در انیمیشن ها و عدم تفاوت بین این دو از نظر عقل و شعور، همان تبلیغ زندگی حیوانی است.
تعارض باور به رسالت انبیاء و امامت ائمه معصومین با پذیرش باور برابری رفتار انسان وحیوان
الگوبرداری کودکان از علائم و شعائردینی مسیحیت
از یاد بردن زندگی پس از مرگ و زندگی جاویدان اخروی
جنگ و جدال طولانی بر سریک طعمه و یا مالی ، و نیز حذف ایثار و فداکاری و از یادبردن ناظر الهی در زندگی
حذف توجه به آخرت ودنیای پس از مرگ در انیمیشن ها ، دعوت به تنازع بقا در این دنیا
حذف مرگ در انیمیشن ها ، سبب خوش خیالی افراطی و دوری از عاقبت اندیشی کودکان
توجه افراطی در انیمیشن ها به تجربه شخصی قهرمان ها و نبود مشورت و بهره گیری از تجربه پیشینیان
ترویج اخلاق منهای فضیلت متناسب با تفکرات سکولاریزم. مانند نفی مجازات دشمن
ترویج مکاتب عرفانی انحرافی همچون یوگا و یا معنویت های بدون خدا.
نشانه های منتخب جهت بررسی در انیمیشن ها:
از میان نشانه های ذکر شده با توجه به محدودیت های زمانی و حجمی پژوهش، مواردی که کدگذاری و نشانه شناسی آنها و سپس دریافت آنها در مخاطبان سهل الوصول تر است را انتخاب می کنیم.
توضیح: نشانه ها به همراه کدهای انتخابی در متن اصلی پایان نامه و سوابق و ادبیات تحقیق آنها در ضمیمه خواهد آمد.
قتل:
آن چه باید برای شناخت و کدگذاری خشونت در انیمیشن به آن بپردازیم، دسته بندی و مقوله بندی سطوح خشونت است. خشونت در انیمیشن ها به سه دسته کلی تقسیم می شوند:
کدگذاری خشونت در انیمیشن
خشونت خفیف: شامل موارد زیر است: نمایش کشتن حیوانات بدون منجر شدن به مرگ، بی نظمی، تهدید به قتل بدون قتل، دعوای تن به تن.
خشونت متوسط: نمایش جنازه موجودات خیالی و یا حیوانی، نمایش خون، نمایش کشتن انسان، تهدید به کشتن، نمایش از کار افتادگی عضو در دعوا، نمایش عضو قطع شده، کشتن از راه دور، درگیری شدید منجر به قتل.
خشونت شدید: نمایش خون جاری از جسد، نمایش ابزار آلات شکنجه، انتقال مفهوم درد در چهره و صدا، نمایش جنون در صورت شخص (انسانی)، حضور در قبرستان، اعضای داخلی انسان به صورت خون آلود.
سگ و حیوانات خانگی :

Share