فرهنگ اسلامی

فرهنگ اسلامی

و پس از بیان دلاوریها و جنگاوریهای رستم، بی‌باکانه در عشق‌ورزی پیش‌‌قدم می‌شود و درخواست خود را بیان میکند:
یکـــی آنــک بــر تــو چــنین گشتــــهام خــــــرد را ز بـــــهر هــــــوا کشتـــــهام
و دیــگر کـــه از تـــو مـــــگر کــــردگار نشانــــد یکـــــی پــــــورم انـــــدر کنــار
مــــگر چــــون تـــو باشد به مردی و زور ســـــپهرش دهــــــد بهـــــر کیـوان و هور
ســه دیــــگر کـــه اسپــت بـــجای آورم سمنگــان همـــــــه زیــــــر پـــــای آورم
(همان،ب87-84)
رستم نیز با توجه به جمال تهمینه و کمال او: “ز هر دانشی نزد او بهره دید”(همان،ب88). و با توجه به اینکه تهمینه قول یافتن رخش را به زبان میآورد؛ خیلی زود شیفته و وابستهی او میشود و اینبار با هشیاری کامل:
بــفرمود تـــا مـــــوبدی پـــر هـــــــنر بیایــــــــد بخــــــواهــــــد ورا از پــــدر
(همان،ب90).
هر چند گمان میرود این بیت برگرفته از فرهنگ اسلامی یا زرتشتی باشد، و در آن روزگار چنین رسمی غریب مینماید و بهتر است تنها بیت:
بــــدان پهــــلوان داد آن دخــت خـویش بـــدان ســـان کــــه بودست آییـن و کیـش
(همان،92)
را، همخوان با رسوم آن زمان- سمنگان- دانست. مینوی نیز میگوید: بدین وسیله خواستهاند مولود این زناشویی، حرام زاده نباشد و اصولاً در زناشویی برخی از جوامع باستانی، تنها خشنودی دو طرف کافی بوده است(مینوی،یج:1369).
دختری که ترکیبی از جان و خرد است با آن ظاهر زیبا و با آن گفتار شیرین و رسا، رستم را به خود میکشد. آنگاه که رستم آگاه میشود سهراب جان داده است ضمن شیون و نالیدن در سخنان خود، تهمینه را “تخمهی نامدار” معرفی میکند:
نبــــیره جـــــهاندار ســـــــام ســـــوار ســوی مـــــادر از تخمـــــــهی نامـــــدار
(فردوسی،199:1389،ب986).
بنابراین«طرف مثبت عنصر نرینه میتواند بانی روح مبتکر، شجاعت، شرافتمندی و در عالیترین شکل خود وسعت روحی باشد. زن، از طریق عنصر نرینه میتواند به انکشاف نهفته در شرایط عینی شخصیتی و فرهنگی خود، آگاهی یابد و به زندگی روحانیتری دست یازد»(یونگ،293:1390). بنابراین زمانی که زنان، روحانی و آن جهانی میاندیشند و به عبارتی دیگر میتوانند آینده را پیشبینی کنند؛ به این معناست که کهنالگوی نرینه روانشان برانگیخته شده و آنها را وادار به چنین اندیشهها و کردارهایی میکند. تهمینه جز آن دسته از مادران اسطورهای حماسی است که سرشتهای مینَوی و آسمانی را در خویش سرشته دارند و در رفتارها و کنشهای او دیده میشود. او از آن دست مادرانی است که به کمک هوش و به یاری غریزهی مادری پایان شوم را پیشبینی میکند.
زمانی که سهراب از نژاد خود آگاه میشود به مادرش میگوید: سزاوار نیست که من فرزندیِ خویش را از پدری همچون رستم پنهان کنم(فردوسی،176:1389،ب134)؛ بنابراین تصمیم میگیرد به ایران حمله کند که پدرش را به تخت بنشاند و سپس به توران بتازد و افراسیاب را هم بکشد(همان،ب139-135). زمانی که تهمینه به سهراب میگوید فرزند کیست؛ او را از فاش کردن این خبر بر حذر میدارد گویی او در دل آیندهی شوم پیش روی پسرش را پیشبینی میکند و از آن بیم دارد:
بــــدو گفـــــــت افــراسیاب این ســخن نبایــد کــــه دانـــــد ز ســــر تـــا ببــــن
پــدر گـــر شناســــد کــه تــو زین نشان شدستـی ســرافــــراز و گـــــردن کــــشان
چـــو دانـــــد بخوانـــدت نزدیـک خویش دل مـــــــادرت گـــــــردد از درد ریــــش
(همان،176،ب131-129).
اما سهراب به هشدارهای مادر توجه نمیکند و آمادهی جنگ میشود. و تهمینه که خود را در برابر لجاجت سهراب و همچنین سرنوشت تسلیم و ناکام میبیند برای تسکین دل خود برادرش ژنده رزم را برای شناساندن رستم و سهراب با او همراه میکند. میبینیم که او در لحظهی وداع فرزند نیز از هیچ تلاشی فروگذاری نمیکند و با همراه کردن برادرش با فرزند در پی این است که نگرانیهای احتمالی سهراب را در نشناختن پدر از بین ببرد. این اقدامات و اندیشههای تهمینه از سرشت روحانی و مقدس او حکایت میکند که خود از جمله جنبههای مثبت آنیموس او به حساب میآید. زیرا که «آنیموس در زن، به وی استواری روحی می دهد و مایهی بسیاری از تجربه های مذهبی و مینوی وی می شود؛ تا بدانجا که، او میتواند پرده از رازها برگیرد و رخدادهای آینده را پیش بگوید»(یونگ،293:1390).
گفته شد که آنیموس علاوه بر جنبههای مثبت دارای جنبههای منفی میباشد که یکی از این جنبهها رسیدن زن به پوچی است. گاهی«افکار ناخودآگاه عنصر نرینه، چنان حالت انفعالی به وجود میآورد که ممکن است به فلج شدن احساسات یا احساس ناامنی شدید و احساس پوچی منجر گردد. در این گونه موارد، عنصر نرینه از ژرفترین بخشهای درونی زن نجواکنان میگوید تو بیچارهای. چرا این همه دوندگی میکنی؟ فایدهی این همه زحمت چیست؟ زندگی هرگز بهتر از این نخواهدشد»(یونگ،288:1390) و این حالت زمانی پیش میآید که زن کهنالگوی نرینهروانش برانگیخته شده و زیر سلطه آن قرار گرفته و احساس پوچی میکند و چه بسا که دست به خودکشی میزند.

Share