رشته حقوق

فرصت ها و تهدید ها

دانلود پایان نامه

جریان نقدی سالم
نسبت بدهی به درایی
نقدینگی
موجودی
ابنیه
کارخانه، انبار
تجهیزات توزیع
محصولات با کیفیت
توانمندی
سامانه های کارآمد
مدیریت نقدینگی
برخورداری از اعتماد
منبع:خلیلی شورینی، سهراب، ” برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک” انتشارات یادواره، 1377، ص 324
12.2 ماتریس رشد و سهم بازار BCG
این چارچوب برای اولین بار به وسیله ی گروه مشاورین بوستون با تاکید بر نرخ رشد بازار ( که معمولا با پیش بینی نرخ افزایش فروش یک محصول سنجیده می شود) و سهم نسبی از بازار ( که معمولا نسبت فروش یک محصول به فروش همان محصول به وسیله ی قوی ترین رقیب با توجه به میزان کل فروش محصول در مدتی معین ملاک قرار گیرد) عرضه می شود. این الگو برای سازمان هایی که چند محصول تولید می کنند یا در چند رشته فعالیت دارند، مفید است. مدیریت سازمان با استفاده از این ماتریس می تواند موقعیت کلی محصولات خود را در بازار رقابتی مشخص و سود یا زیان آوری ان ها را نسبت به یکدیگر بسنجد. این گونه ی تجزیه و تحلیل نیز به شکل خاصی با تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف درونی سازمان و فرصت ها و تهدید های محیطی سرو کار دارد. این مقایسه به تقسیم بندی مشخص منجر می شود که به شرح ذیل قابل توصیف است: ( فرد آر، 1379)
محصولات سگ: محصولاتی هستند که خرید یا فروش آن ها رو به افزایش نیست و سهم چندانی نیز از بازار ذی ربط ندارد. معمولا امیدی برای بهبود شرایط محصولاتی که در موقعیت سگ ارزشیابی می شوند وجود نداردو غالبا این محصولات نه تنها سودی برای تولید کنندگان ایجاد نمی کنند، بلکه هزینه هایی را نیز برای آن ها به وجود می اورد. به شرکت هایی که دارای این تولیدات هستند، توصیه می شود به تولید محصولی دیگر روی اورند. ( علی احمدی، فتح الله، تاج الدین، 1384)
محصولات علامت سوال: محصولاتی هستند که انتظار می روند به شدت مورد تقاضا باشند ولی در عین حال تولید کننده ای که موقعیت ان محصول خود را ارزشیابی می کند، سهم کمی از بازار ذی ربط را در اختیار دارد. این محصولات از شانس بالایی برای پیشرفت برخوردار است ولی به سرمایه گذاری و توجه زیادی هم برای آن که سهم خود را از بازار افزایش داده و اسیب پذیری خود را کاهش دهند، نیاز دارند. با تولید این محصول یا خدمت، تولید کننده در موقعیتی قرار می گیرد که می تواند با یک اقدام صحیح، سود زیاد کسب کند و با یک اشتباه ناچیز سازمان خود را در معرض خطر قرار دهد. ( خلیلی شورینی، 1377)
محصولات ستاره: محصولاتی هستند که تولید کننده یا تولید کنندگان ذی ربط سهم زیادی از بازار فروش آن ها را دراختیار دارند و در ضمن پیش بینی می شود که گسترش یابد. این محصولات می تواند سود زیادی را نصیب تولید کنندگان خود سازد. ولی برای حفظ موقعیت این تولید کنندگان ناچار به سرمایه گذاری مجدد هستند تا مقدار تولیدات خود را متناسب با تقاضا افزایش دهند. سرمایه گذاری براین نوع محصول توصیه می شود.( استیسی، 1381)
محصولات گاو شیرده: محصولاتی هستند که تقاضای بازار برای تهیه ی آن ها ناچیز است و لی تولید کنندگان سهم زیادی از بازار را در اختیار دارند. این گروه از تولید کنندگان معمولا بزرگ و شناخته شده اند. رشد تقاضا برای این محصولات افزایش چندانی ندارد. (پیرس و رابینسون، 1388)

مطلب مشابه :  دستور زبان فارسی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید