سبز اندیشان امروز

فرآیند مدیریت عملکرد

12-2-3) جمعیت آماری
همان طور که پیش تر نیز اشاره شد؛ این تحقیق مشتمل بر چهار پرسشنامه ارزیابی است که عمدتاً در قالب مصاحبه با افراد خبره سازماندهی شده است. جمعیت آماری بخش اصلی تحقیق متشکل از کلیه افراد خبره سازمانی است. تعریف ما از خبرگی؛ داشتن کفایت، دانش، مهارت و تخصص در حیطه های بین رشته ایِ مدیریت پروژه، فناوری اطلاعات و سیستم های نوین مدیریتی است.
13-2-3) نمونه گیری تحقیق
1-13-2-3) روش نمونه گیری
در این تحقیق از روش نمونه گیری مبتنی بر اهداف تحقیق (گزینش غیر تصادفی) استفاده شده است. اندازه نمونه برابر با جامعه آماری می باشد. بعبارتی تحقیق در بین کلیه افراد خبره واجد شرایط در سازمان پیاده سازی شده است. اطلاق عنوان نمونه گیری در چنین شرایطی خالی از اشکال نیست. توجه شود که مرحله ارزیابی روایی تحقیق با استناد به افراد خبره دانشگاهی و کسب و کار ERP ؛ و مرحله ارزیابی وضعیت مطلوب عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی ERP با تکیه بر افراد خبره سازمانی و کسب و کار ERP سازماندهی شده است.
2-13-2-3) واحد نمونه و حجم نمونه
واحد نمونه در این تحقیق، عبارت از کلیه افراد خبره سازمانی است که برخوردار از تخصص و مهارت های بین رشته ای در حوزه سیستم های مبتنی بر فناوری اطلاعات و مدیریت پروژه می باشند. تعداد مناسب شرکت کنندگان انتخاب شده برای پژوهش کیفی به نوع سؤالات، نوع روش کیفی، منابع مادی، زمان و همچنین تعداد پژوهشگران درگیر در فرآیند تحقیق دارد (کیاکجوری و کیاکجوری، 1389). اگر چه قاعده محض یا راهنمای خاصی برای حجم نمونه در مطالعات کیفی وجد ندارد، اما نمونه برداری کیفی بطور کلی شامل واحدهای کوچک در مطالعه عمقی است. معمولا برای گروه های همگون، 6 تا 8 واحد و برای گروه های ناهمگون بین 12 تا 20 واحد را پیشنهاد می کنند. ولکات (1994) بیان می کند که تمایل برای استفاده از اندازه بزرگ نمونه، ریشه در پژوهش های کمّی دارد که نیاز به تعمیم در آن به چشم می خورد. او معتقد است نمونه بزرگ علاوه بر افزایش بار پژوهش های کیفی، که تصور می رود در جهت بالابردن پژوهش باشد، حتی ممکن است به آن زیان نیز برساند. با عنایت به توضیحاتی که پیش تر در خصوص نحوه نمونه گیری ارائه شد؛ در این تحقیق حجم نمونه آماری برابر با حجم جمعیت آماری (17 نفر خبره) است (اصولا تحقیق فاقد نمونه گیری است). توجه شود که ارزیابی وضعیت مطلوب عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی ERP ؛ با تکیه بر افراد خبره سازمانی (17 نفر) و افراد خبره کسب و کار ERP (5 نفر) سازماندهی شده است.
3-13-2-3 ) نحوه اندازه گیری متغیرها (مقیاس متغیرها)
چهار مقیاس مهم برای اندازه گیری متغیرهای یک تحقیق وجود دارد. مقیاس نسبی شامل متغیرهایی است که کاملا جنبه کمّی دارند. متغیر قد را در نظر بگیرید. قد فردی که 200 سانتی متر است نسبت به فردی که دارای قامت 100 سانتی متری است؛ دو برابر است. متغیرهای کیفی، کمتر به این گروه تعلق می یابند. بعنوان مثال آزمون هوش فردی که در یک آزمون 180 شده است لزوما دو برابر فردی که 90 امتیاز گرفته است؛ محسوب نمی شود. مقیاس اسمی (مثل جنسیت شامل: مرد و زن)، مقیاس ترتیبی (خیلی زیاد . . . خیلی کم) و مقیاس فاصله ای (مثل سابقه کار شامل: کمتر از 5 سال، بین 5 تا 10 سال، بین 10 تا 15 سال، بین 15 تا 20 سال، بیش از 20 سال) از دیگر مقیاس های مورد استفاده در تحقیقات هستند.
متغیرهای اندازه گیری شده در این تحقیق بصورت فاصله ای می باشد و ارزیابی آن در قالب طیف لیکرت (بسیار پایین تا بسیار بالا) سازماندهی شده است. این متغیرها در ادامه روند تحلیلی تحقیق با استفاده از تکنیک های ریاضیات فازی کمّی سازی شده اند.
3-3) مطالعه موردی
در این پایان نامه؛ سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین بعنوان مطالعه موردی، مورد ارزیابی قرار گرفته است. دلیل کاربرد چنین مطالعه ای عینی سازی نتایج حاصل از چارچوب ارزیابی و مدل طبقه بندی پیشنهاد شده این تحقیق، در بافت یک سازمان خدماتی دولتی است.
سازمان جهاد کشاورزی قزوین با داشتن بالغ بر 600 کارمند رسمی و پیمانی بعنوان بزرگترین سازمان خدماتی دولتی در سطح استان شناخته شده و موردکاوی مناسبی برای ارزیابی و پیاده سازی این تحقیق محسوب می گردد. ویژگی مهم این سازمان در مقایسه با سایر سازمان های مشابه استان، تفکیک افقی بالای ساختار سازمانی آن است (شکل 2-3)؛ به نحوی که بالغ بر 9 کلان-ناحیه مأموریتی را در بر می گیرد. این 9 کلان ناحیه عبارتند از: 1) امور اراضی، 2) دام و طیور، 3)شیلات، 4) صنایع کشاورزی، 5) آب و خاک و امور فنی و مهندسی، 6) حفظ نباتات، 7) باغبانی، 8) زراعت، 9) هماهنگی های ترویج کشاورزی.
یکی از مهمترین ویژگی های ساختار سازمان مزبور، تفکیک ماهیتی و محتوایی وظایف حوزه های تخصصی و ستادی این سازمان است. بعبارت دیگر برخلاف سایر سازمان های خدماتیِ دولتی که بخش عمده عملیات اختصاصی آن با حوزه فرآیندهای ستادی همگن محسوب می شوند؛ شکاف ماهیتی فرآیندهای اختصاصی و عمومی این دستگاه بیش از سایر دستگاه هاست. بخشی از این شکاف بدلیل نواحی متعدد وظیفه ای ساختار آن است که در بالا به آن اشاره شد. این موضوع می تواند بعنوان یک پیامد هشدار دهنده باشد؛ چرا که پیاده سازی ناموفق ERP ممکن است منجر به مشکلات عدیده ای در حوزه وظیفه ای سازمان گردد.
سیستم های اطلاعاتی متعددی در این سازمان تحت کاربرد قرار دارند. عمده توسعه و رشدِ سال های اخیر سازمان در ناحیه نرم افزاری؛ معطوف به افزایش انعطاف پذیری، گستره ارتباطی و رفع محدودیت های دسترسی خارج از محیط کار شده است. یخشی از این توسعه از طریق کاربردهای سیستم های اطلاعاتی تحت وب رو به گسترش است. جدول 13-3 وضعیت فعلی سیستم های اطلاعاتی سازمان را ترسیم می کند. همانگونه که این جدول نشان می دهد؛ وجود بالغ بر 15 زیر-سیستم متنوع که فاقد هرگونه پیوند و تبادل داده و اطلاعات با یکدیگر می باشند؛ از مشکلاتی است که سازمان با آن مواجه است. دسترسی و تحلیل بلادرنگ اطلاعات، آنالیز تاثیر اعتبارات ملی و استانی بر شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد دستگاه، مشکلات موجود در زمینه تبین و تفسیر ارتباط اسناد بلند-مدت سازمان و میزان تحقق برنامه های تدوین شده؛ افزایش زمانی فرآیندهای خدماتی سازمان، وجود زنجیره تامین غیر چابک و مشکلات پیوند در سطح داده/اطلاعات ما بین سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها و در نهایت مراکز جهاد کشاورزی واقع در بخش ها یا روستاها (محل ارائه خدمت به ارباب رجوع) از مشکلات برجسته ای است ، که نیاز به یک سیستم یکپارچه، بلادرنگ و جامع را دو چندان می سازد. اگر چه برخی از مشکلات تبادل اطلاعات تا حدودی با ساماندهی شبکه های داخلی جهاد نت، برطرف شده؛ منتهی وجود یک سیستم یکپارچه اطلاعاتی – و نه صرفاً یک شبکه ی ارتباطی و تبادل اطلاعات داخلی- با ویژگی پیوند اسناد بالادستی، اهداف بلند-مدت سازمان، برنامه ها و در نهایت فرآیند مدیریت عملکرد از خلأهایی است که ترسیم کننده جایگاه سیستم های منابع سازمانی در چنین موقعیت هایی است.
در تحقیق حاضر تلاش است با تکیه بر نظرات افراد خبره این سازمان؛ وضعیت آمادگی پیاده سازی ERP مورد ارزیابی قرار گرفته و بسته به شرایط آن بسته های آماده سازی سازمان مورد بحث قرار گیرند. این بسته ها مشتمل بر استراتژی هایی است که با تکیه بر چارچوب پیشنهادی پایان نامه حاضر، دست یافتنی خواهد بود.

ردیف عنوان سیستم ویژگی ها نوع سیستم
1 مکاتبات اداری (اتوماسیون) Uw, Mu , Sql , winxp-7 عمومی
2 نهاده ها Su , db , winxp-7, Ms-Dos اختصاصی
3 حفظ نباتات
(قرنطینه گیاهی) Su , Sql , winxp-7 اختصاصی