سبز اندیشان امروز

فرآیند مدیریت استراتژیک

اجرا و کنترل
ارزیابی و بازخورد ( مصطفی کاظمی، 1379)
شایان ذکر است در رویکرد برنامه ریزی استراتزیک مبتنی بر هدف، محیط داخلی و خارجی مورد ارزیابی و تحلیل دقیق قرار می گیرد تا به نحوی واقع بینانه نسبت به فرموله کردن اهداف اقدام نمود. (دفت، 1381)
6.6.2 رویکرد مبتنی بر سناریو پردازی:
این رویکرد زمانی استفاده می شود که چند نیروی خارجی، با تاثیرات مختلف که ممکن است سازمان را تحت تاثیر قرار دهد، وجود داشته باشد. برای هر تغییر پیش رو، سه سناریوی متفاوت برای اینده پیش بینی می شود ( شامل بدترین، بهترین و معقول ترین)که ممکن است بر اثر تغییرات، سازمان با آن ها مواجه شود. بدترین سناریو، اغلب انگیزه ای قوی برای تغییر پدید می آورد. )علی احمدی،فتح الله، تاج الدین1384)
7.6.2 رویکرد خود سازمان دهی:
فرایند سنتی برنامه ریزی استراتژیک،غالبا مکانیکی یا داخلی است. یعنی آن ها معمولا علت و معلولی هستند. اما نگرش دیکری در برنامه ریزی وجود دارد که مشابه پدید امدن و تکامل یک موجود زنده طی یک فرایند خود سازمان دهی ( خود تطبیقی) است.برخی افراد امکان دارد فرایند های برنامه ریزی ارگانیک را به فرایند های خطی مکانیکی سنتی ترجیح دهند. خود سازمان دهی، نیازمند رجوع دایمی به ارزش های متداول سازمان، صحبت در مورد ارزش ها و انعکاس دایمی فرایند های جاری و سیستم ها به همه ی افراد است. ( همان ماخذ،1384)
8.6.2 رویکرد استفاده از منابع دیگران:
اگر سازمان دارای منابع انحصاری و ویژه ایی نباشد، برنامه ریزی از دیدگاه منابع برای آن سازمان بی معنا است.اگر بپذیریم برای تحقق یک هدف، می توان بر منابع دیگران بر حسب اقتضا استفاده کرد، می توان استراتژی هایی چون تولید بدون کارخانه، فروش و سازمان های مجازی را را طرح ریزی کرد. بر مبنای این رویکرد ( برون سپاری) برای تحقق هدف یا اهدافی خاص، در اختیار داشتن کلیه ی منابع و یا وجود مزیت رقابتی انحصاری الزامی نیست بلکه کافی است که یک فرصت طلایی شناخته شود و در راستای بهره گیری از منافع نهفته بازی برد-برد بین طرفین ایجاد شود. (امیر کبیری، 1377)
9.6.2 فرآیند مدیریت استراتژیک:
فرآیند مدیریت استراتژیک عبارت است از حلقه ی بازخورد ارتباطی میان مراحل تجزیه و تحلیل و شناخت، انتخاب و اقدام. (استیسی ،1381)
چنانچه نمایشگر 2.5 نشان می دهد، تجزیه و تحلیل راهبردی، مستقیما با اجرای راهبرد و این عنصر خود با گزینش راهبردی به طور مستقیم در ارتباط است. علت آن است که تجزیه و تحلیل راهبردی یک روند است و هنگامی که راهبرد در حال اجرا است، متوقف نمی شود. بنابراین چنان چه در هنگام اجرای راهبرد دریافت شود که شرایط در حال تغییر است و یا برآوردهای قبلی واقع بینانه نبوده است، تصمیم گیرندگان دوباره باید به گزینش راهبردی و انتخاب راه حل های جدید بپردازند. (رحمان سرشت،1384)
نمایشگر 2.6 مدل ساده روند مدیریت راهبردی
منبع: رحمان سرشت، حسین؛ راهبرد های مدیریت؛ انتشارات فن و هنر، پاییز 1384
تجزیه و تحلیل راهبردی:
در جریان تجزیه و تحلیل راهبردی، سعی می شود تا به تصویری تمام نما از عواملی که برحال وآینده سازمان اثر دارد و یا می تواند اثر داشته باشد، شکل داده شود. این عوامل را می توان در سه عنصر خلاصه کرد.
نمایشگر 2.7 عناصر تجزیه وتحلیل راهبردی
Resourse: DAY, George S. (1986) Analysis for strategic Marketing Decision.St. Paul , MN: West Publish Company
الف) شرایط محیطی: هر سازمانی در متن شرایط اجتماعی، اخلاقی، فنآورانه، سیاسی، اقتصادی، بازرگانی خاص خود قرار دارد. یک یا بیش از یکی از این عوامل ممکن است سازمان و یا سازمان ها را با موانع و یا به عکس گشایش هایی در کسب وکار مواجه سازد. از این رو این عوامل و اثرات آن بر سازمان به طور عمیق مورد توجه قرار گیرد.