فرآیند تصمیم گیری

فرآیند تصمیم گیری

4 . عامل بالقوه پیامد زیست محیطی فعالیت پیشنهادی و راه حل آن و برآوردی از هدف آن
5 . شرحی از تدابیر پایین نگه داشتن اثرات زیست محیطی زیان آور در یک حداقل
6 . توضیحی از روش های خبر دهنده ، بعلاوه تعهد اساسی نسبت به انتقال اطلاعات زیست محیطی مربوط برای استفاده
7 . تشخیص شکافها در آگاهی و تغییر پذیری در مواجهه با آنها در گردآوری اطلاعات مورد نیاز
8 . اختصاص دادن جایی برای طرح نظارت و کنترل و برنامه های مدیریت و طرح هایی برای مأمور آنالیز پروژه
9 . خلاصه غیر تکنیکی ، به انضمام معرفی آن برای مشاهده .
لازمه یک ارزیابی پیامدهای زیست محیطی بستگی به موارد زیر در خصوص آن فعالیت دارد :
پیامد کمتر از یک حداقل یا ناپایدار باشد .
پیامد جزیی یا ناپایدار باشد .
پیامد بیش از یک حداقل و ناپایدار باشد .
اگر مشخص گردد که پیامد مورد نظر تأثیر کمتر از یک حداقل یا تأثیری گذرا دارد ، می توان با وجود آن تأثیر فرآیند را به پیش برد . در هر مورد دیگر لازم است تا ارزیابی های اولیه زیست محیطی که شامل جزییات ارزیابی که مشخص کننده میزان اثر اعم از حداقل یا گذرا است ، به انجام برسد . اگر ارزیابی های اولیه زیست محیطی نشان دهند که احتمال وجود چنین تأثیر اندکی نمی رود ، فعالیت قابل ادامه است اما مراحل مناسب شامل نظارت نیز باید مورد توجه قرار گیرد . در مواردی که بیش از یک تأثیر اندک وجود دارد ، لازم است تا یک ارزیابی جامع زیست محیطی به انجام برسد و این ارزیابی شامل شیوه های کسب نظریات عمومی و رسیدگی به وسیله کمیته حفاظت محیط زیست می شود .
2 – 3 – 2 – 2 ملاک ها و شیوه های ارزیابی
بسیاری از پرسش های زیر در تدوین شیوه بررسی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی بروز می کنند که باید مورد نظر قرار گیرد : چه گستره ای از تأثیرات باید مورد گفتمان قرار گیرد ؟ خطرهای تهدید کننده سلامت ارگانیسم های زنده و محیط های زیستی ( هوا ، آب ، خاک ) معمولاً مورد توجه قرار می گیرند . فرآیند ارزیابی ممکن است نیازمند ارزیابی تأثیرهای اجتماعی و فرهنگی باشد که در تعریف کلی محیط زیست می تواند قابل ارزیابی باشد . چه شدتی از تأثیرها باید مورد بررسی قرار گیرند ؟ حقوق مربوط می تواند ارزیابی هر چیزی اعم از ” بدترین وضعیت ” یا از ” همه عواقب زیست محیطی ممکن ” گرفته تا ” پیامدهای قابل پیش بینی از لحاظ منطقی ” یا ” پیامدهای احتمالی ناخواسته زیان آور ” را مورد ارزیابی قرار دهد . چه میزان اطمینان مورد نیاز است ؟ پیامدهای زیست محیطی ممکن است از طریق ” شواهد علمی معتبر ” ، که می توانند ” شناخته شده ” یا ” غیر قابل شناسایی ” باشند ، پیش بینی گردند . چگونه باید شدت و احتمال یک آسیب ( خطر ) ارزیابی شود ؟ باید در نظر داشت که در شرایط عادی یک آفت کش شناخته شده که 5% احتمال دارد موجب بروز صد نوع بیماری سرطان در سال شود ، حتی اگر 95% احتمال داشته باشد که مورد ابتلاء به سرطان در اثر استفاده از آفت کش اخیر گزارش نشود .
آن گونه که شواهد اخذ شده از معاهدات نشان می دهد همه فعالیت پیشنهادی نمی تواند مورد ارزیابی باشد . تنها آن دسته از فعالیت ها مورد ارزیابی قرار می گیرند که احتمال رود تا اندازه معینی به محیط زیست آسیب رسانند . در بسیاری از معاهدات مورد اشاره آستانه ارزیابی پیامدهای زیست محیطی از لحاظ اثرات ” قابل اندازه گیری ” ، ” قابل توجه ” یا “مهم” فرق می کند . متداول ترین نوع قانونمند خواهان ارزیابی پیامدهای زیست محیطی جامع در جایی است که گستردگی ، ماهیت یا موقعیت یک فعالیت خاص به گونه ای باشد که احتمال تأثیر گذاری مهم آن بر محیط زیست برود .
در کنوانسیون اسپو ( ESPOO ) همه فعالیت هایی که ممکن است ” پیامدهای زیان بار مهم به صورت فرامرزی داشته باشند ” الزاماً باید مورد ارزیابی پیامدهای زیست محیطی قرار گیرند . مقررات ارزیابی پیامدهای زیست محیطی پروتکل 1991 مادرید در خصوص معاهده جنوبگان فعالیت هایی را همراه با وجود نیروی بالقوه در بروز آسیب های زیست محیطی در منطقه قطب جنوب باشد را در بر می گیرد . ماده 14 کنوانسیون 1985 آ.سه.آن (ASEAN ) در خصوص حفاظت طبیعت و منابع طبیعی چنین ایجاب می کند که همه فعالیت هایی که آثار چشمگیر بر محیط زیست طبیعی دارند ، باید قبل از اجرا مورد ارزیابی قرار گیرند و نتایج این ارزیابی در فرآیند تصمیم گیری دخالت داده شود . این الزام به محلی که اثرات محیط زیست ممکن است در آنجا نمود پیدا کند ، بستگی ندارد . تدوین شرایط مقرر مربوط به ارزیابی پیامدهای زیست محیطی بر موارد زیر استوار است :
الف . فهرست فعالیت هایی که ماهیتاً تأثیر های مهمی بر محیط زیست دارند .
ب . فهرست مناطقی که اهمیت یا حساسیت خاصی ( از قبیل پارک های محلی ) دارند . هر گونه فعالیت اثر گذار بر این مناطق باید مورد بررسی قرار گیرد .
پ . فهرست مقولات مربوط به منابع یا مسائل زیست محیطی مهم ( ویژه )
ت . یک ارزیابی سریع و غیر رسمی اولیه زیست محیطی برای تعیین این نکته که آیا اثرات مهم هستند یا خیر .
ث . معیارهای تعریف شده و فهرست بندی شده ای که می توانند اثر مهم داشته باشند .
در اجرای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی بر اساس معاهده ، تدابیر قانونی در بررسی پیامدهای زیست محیطی به طور معمول شامل موارد زیر است :
فهرست فعالیت هایی که ارزیابی پیامدهای زیست محیطی در مورد آنها به کار می رود .
مشخص شدن این نکته که چه کسی فهرست مورد نظر را تهیه کرده و هزینه آن را می پردازد

Share