وضعیت سن17 سال است که دارای بیشترین فراوانی است .
نمودار4-6: توزیع فراوانی نمونه برحسب وضعیت سن

فراوانی

4.3.4- تحلیل توصیفی میزان در آمد پاسخگویان
همان گونه که در جدول(4-5) ملاحظه می شود از میان 321 پاسخگویی که به پرسش های این پژوهش پاسخ گفته اند، پاسخگویانی که میزان در آمد خانواده خود را بین 500 هزارتا یک میلیون تومان اعلام کرده اند با 9/34 درصد بیشترین فراوانی را داشته، و پاسخگویانی که درآمد خانواده خود را بیش از1,500,000تومان اعلام کرده اند با 1/12 درصد کمترین فراوانی را در بین پاسخگویان به خود اختصاص داده است .
جدول4-5: توزیع فراوانی نمونه برحسب میزان در آمد پاسخگویان
میزان درآمد ماهیانه خانواده (تومان)
فراوانی
درصد
درصد صحیح
درصد انباشتی
کمتر از500,000
72
22.4
26.9
26.9
بین 500,000 تا یک میلیون
112
34.9
41.8
68.7
بین 1,000,000 تا 1,500,000
45
14.0
16.8
85.4
بیش از1,500,000
39
12.1
14.6
100.0
پاسخ داده شده
268
83.5
100.0
مفقودی (بدون پاسخ)
53
16.5
کل
321
100.0
نمودار (4-7) تحلیل توصیفی میزان درآمد خانواده را به نمایش می گذارد. بلند ترین ستون این نمودار نشان دهنده درآمد 500 هزارتا یک میلیون تومان است که دارای بیشترین فراوانی در بین تمام گروه های درآمدی است .
نمودار4-7: توزیع فراوانی نمونه به تفکیک میزان در آمد

فراوانی

5.3.4- تحلیل توصیفی پاسخگویان بر حسب میزان هزینه ماهیانه خانواده
هزینه های جاری خانواده ازجمله معیارهای سنجش غیر مستقیم وضعیت اقتصادی و اجتماعی افراد است که در ترکیب با سایر شاخص ها مورد استفاده قرار می گیرد، همان گونه که در جدول (4-6) ملاحظه می شود از میان 321 پاسخگویی که به پرسش های این تحقیق پاسخ گفته اند، پاسخگویانی که میزان هزینه ماهیانه خانواده خود را بین 500 هزارتا1میلیون تومان اعلام کرده اند با3/34 بیشترین فراوانی را داشته اند، و پاسخگویانی که هزینه خانواده خود را بیش از1,500,000 تومان اعلام کرده اند با 8/7 درصد کمترین فراوانی در بین پاسخگویان را به خود اختصاص داده است .
جدول4-6: توزیع توصیفی پاسخگویان برحسب میزان هزینه ماهیانه خانواده ماه
میزان تقریبی هزینه های جاری خانواده شما در هر ماه (تومان)
فراوانی
درصد
درصد صحیح
درصد انباشتی
کمتر از500,000
68
21.2
28.5
28.5
بین 500,000 تا یک میلیون
110
34.3
46.0
74.5
بین 1,000,000 تا 1,500,000
36
11.2
15.1
89.5
بیش از1,500,000
25
7.8
10.5
100.0
پاسخ داده شده
239
74.5
100.0
مفقودی (بدون پاسخ)
82
25.5
کل
321
100.0
نمودار(4-8) توزیع فراوانی نمونه به تفکیک میزان هزینه ماهانه
نمودار(4-8) تحلیل توصیفی میزان هزینه را نشان می دهد. بلند ترین ستون این نمودار نشان دهنده هزینه 500 هزارتا یک میلیون تومان است که دارای بیشترین فراوانی می باشد.
فراوانی

6.3.4- تحلیل توصیفی پاسخگویان بر حسب تعداد افراد شاغل در خانواده
جدول4-7: توزیع فراوانی نمونه برحسب تعداد افراد شاغل در خانواده
تعداد افراد شاغل خانواده (نفر)
فراوانی
درصد
درصد صحیح
درصد انباشتی
1
184
57.3
76.3
76.3
2
45
14.0
18.7
95.0
3
8
2.5
3.3
98.3
4
3
.90
1.2
99.6
5
1
.30
.40
100.0
پاسخ داده شده
241
75.1
100.0
مفقودی (بدون پاسخ)
30
9.3
مفقودی (سیستم)
50
15.6
کل مفقودی
80
24.9
کل
321
100.0
تعداد افراد شاغل در خانواده از دیگر معیارهای سنجش وضعیت اقتصادی و اجتماعی افراد است و فرض می شود خانواده هایی که دارای افراد شاغل بیشتری هستند دارای درآمد بیشتر و در نتیجه وضعیت اقتصادی بهتری نیز می توانند باشند. همان گونه که در جدول(4-7) ملاحظه می شود از میان 321 پاسخگویی که به پرسش های این پژوهش پاسخ گفته اند، نزدیک به 57 درصد دارای 1 نفر افراد شاغل در خانواده هستند و پس از آن خانواده هایی که دارای 2 فرد شاغل در خانواده هستند قرار دارد.
نمودار4-9: توزیع فراوانی نمونه برحسب تعداد افراد شاغل در خانواده
نمودار(4-9) مقادیر جدول فوق را به نمایش می گذارد،همان گونه که مشاهده می شود ستون1 که مربوط به افرادی است که دارای یک نفر شاغل در خانواده هستند، دارای بیشترین فراوانی است.
7.3.4- تحلیل توصیفی پاسخگویان بر حسب تعداد افراد شاغل ،هزینه و درآمد
نمودار4-10: توزیع فراوانی نمونه برحسب تعداد افراد شاغل در خانواده ،هزینه و درآمد ماهانه
نمودار(4-10) شمایی کلی ازوضعیت اقتصادی- اجتماعی افراد را بر حسب میزان درآمد خانواده، هزینه ماهیانه خانواده وتعداد افراد شاغل در یک خانواده نشان می دهد، طبق این نمودارخانواده هایی که دارای درآمد بیشتری هستند، اغلب بیش از یک نفر شاغل در خانواده دارند همچنین میزان هزینه های ماهیانه (تسامحا مقدار مصرف ) آنان نیز بیشتر از بقیه افراد است. این خصوصیت درنیمه بالایی نمودار و با تمرکز خطوط بیشتر در این ناحیه مشخص می شود .
8.3.4- تحلیل توصیفی شاخص های پژوهش
1.8.3.4- ابعاد وعلائم ترسیمی
در این پژوهش 7متغیر وجود دارد، در ادامه درمورد نحوه سنجش آنها توضیح داده شده است :
1. اولین متغیر، تمایل است، این متغیر در تحلیل های توصیفی و مدل معادلات ساختاری با بهره گرفتن از یک شاخص 11گویه ای محقق ساخته، سنجیده شده است. مقدار این شاخص از ترکیب خطی مجموع نمرات این 11 گویه در قالب طیف لیکرت 5 درجه ای محاسبه می شود.
2. دومین متغیر، ت
رجیح است، این متغیر در تحلیل های توصیفی و مدل معادلات ساختاری با استفاده از یک شاخص7گویه ای محقق ساخته، سنجیده شده است. مقدار این شاخص از ترکیب خطی مجموع نمرات این 7 گویه در قالب طیف لیکرت 5 درجه ای محاسبه می شود.
3. سومین متغیر،مجاب شدن است، این متغیر در تحلیل های توصیفی و مدل معادلات ساختاری با بهره گرفتن از یک شاخص10گویه ای محقق ساخته، سنجیده شده است. مقدار این شاخص از ترکیب خطی مجموع نمرات این 10 گویه در قالب طیف لیکرت 5 درجه ای محاسبه می شود.
4. چهارمین متغیر، مواجهه است، این متغیر در تحلیل های توصیفی و مدل معادلات ساختاری با استفاده از یک شاخص 9 گویه ای محقق ساخته، سنجیده شده است. مقدار این شاخص از ترکیب خطی مجموع نمرات این 9 گویه در قالب طیف لیکرت 5درجه ای محاسبه می شود.
5. پنجمین متغیر، توجه است، این متغیر درتحلیل های توصیفی و مدل معادلات ساختاری با بهره گرفتن از یک شاخص12گویه ای محقق ساخته، سنجیده شده است. مقدار این شاخص از ترکیب خطی مجموع نمرات این 12 گویه در قالب طیف لیکرت 5درجه ای محاسبه می شود.
6. ششمین متغیر، درک است، این متغیر در تحلیل های توصیفی و مدل معادلات ساختاری با بهره گرفتن از یک شاخص10گویه ای محقق ساخته، سنجیده شده است. مقدار این شاخص از ترکیب خطی مجموع نمرات این 10 گویه در قالب طیف لیکرت 5 درجه ای محاسبه می شود.
7. هفتمین متغیر، گرایش به خرید محصولات با درگیری ذهنی پایین (متغیر وابسته تحقیق ) است، این متغیر در تحلیل های توصیفی و مدل معادلات ساختاری با استفاده از یک شاخص14گویه ای محقق ساخته، سنجیده شده است. مقدار این شاخص از ترکیب خطی مجموع نمرات این 14 گویه در قالب طیف لیکرت 5درجه ای محاسبه می شود.
درجدول(4-8) شاخص های اصلی به تفکیک عوامل، ابعاد وعلائم ترسیمی در مدل تحلیلی و همچنین شماره گویه در پرسشنامه آورده شده است.
جدول4-8: شاخص ها و علائم ترسیمی در مدل ها
متغیر
مفهوم (شاخص)
بعد (ساختار)
علائم ترسیمی در مدل ها
شماره گویه در پرسشنامه
تعداد گویه
متغیر های مستقل تحقیق
تبلیغات هیجانی
تمایل
TAB.H
TAMA
42 تا 52
11

ترجیح
TARJ
53 تا 59
7
مجاب شدن
MOJAB
32 تا 41
10
یاد آوری تبلیغات هیجانی
مواجهه
Y.TAB.H
MOVAG
1 تا 9
9
توجه
TAVAG
10 تا 21
12
درک
DARK
22 تا 31
10
متغیر وابسته
گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین

GRAY.KH

60 تا 73
14
9.3.4- آمارتوصیفی گویه های پژوهش
در جدول(4-9) آمارتوصیفی تمام گویه های پژوهش به تفکیک آورده شده است، در این آماره مقادیر فراوانی پاسخ گویی به سوالات به درصد بیان شده است.
جدول4-9: توصیف گویه های پژوهش
گویه ها
آماره
خیلی کم
کم
نظری ندارم
زیاد
خیلی زیاد
گویه های متغیرهای مستقل پژوهش
مواجهه
در اغلب شبکه های تلویزیونی، می توان تبلیغات محصولات مصرفی را دید.
5/40
29
7/9
8/11
9
هر وقت که فیلمی را نگاه می کنم صدای بلند تبلیغات محصولات مصرفی اغلب توجه مرا جلب می کند.
8/7
9/19
7/13
29
3/29
بعضی وقتها تصاویری درتبلیغات محصولات مصرفی استفاده می شود که به نظرم واقعا جالب است.
8/11
8/26
6/10
9/29
9/20
وقتی موسیقی های جالبی در تبلیغات محصولات مصرفی پخش می شود ، بیشتر اوقات توجهم را جلب می کند.
3/33
3/28
5
3/15
5/7
گاهی دیدن تبلیغات محصولات مصرفی حتی برای یک لحظه باعث ایجاد حس شادی در من می شود.
2/7
6/19
1/12
5/30
9/29
دیدن تبلیغات محصولات مصرفی که هنرپیشه ی آن خوش تیپ و خوش پوش باشد ،همیشه برایم خوشایند است.
2/40
3/29
8/9
7/13
5/6
گاهی وقتها تبلیغاتی ازمحصولات مصرفی را می بینم که در آن ازشوخی و خنده استفاده شده است.
9
9/20
1/12
7/37
9/19
وقتی درتبلیغی از شعر ، موسیقی و تصویرجالب استفاده شود توجهم را بیشتر جلب می کند.
9/25
1/41
2/11
15
5/6
هنگام تماشای تلویزیون به صورت مکرر در معرض تبلیغات محصولات مصرفی قرار می گیرم.
8/31
6/19
8/17
2/16
1/13
توجه
گاهی اوقات تبلیغات بعضی از محصولات مصرفی آنقدر برایم جذاب است که ناخودآگاه به آن توجه می کنم.
6/10
1/23
3/15
9/29
6/20
گاهی وقتها برای دیدن بعضی از تبلیغات به انتظار می نشینم.
4
8/7
3/14
6/20
3/53
بعضی وقتها از دیدن تبلیغاتی که احساس شادی را به من منتقل می کند احساس لذت می کنم.
7/9
5/31
4/31
1/27
1/18
گاهی تمام حواسم مشغول دیدن تبلیغاتی می شود که حس افزایش اعتماد به نفس را به من منتقل می کنند.
3/9
6/10
1/22
3/24
8/31
از اینکه احساس کنم محصولی مشکل مرا حل می کند به تبلیغ آن بیشتردقت می کنم.
1/23
9/25
1/18
1/17
6/14
گاهی وقتها تبلیغات جالبی را می بینم که احساس سلامتی و تندرستی را به خوبی منتقل می کنند.
10
4/22
3/15
7/27
1/23
از دیدن تبلیغاتی که حس تک بودن را به من منتقل می کند خوشم می آید.
5/21
1/22
2/21
8/17
5/16
از اینکه احساس کنم محصولی حس زیباتر شدن را به من منتقل می کند آن تبلیغ را تا آخر تماشا می کنم.
29
1/27
8/11
6/19
8/11
بعضی وقتها تبلیغات محصولات مصرفی را می بینم که حس لذت بردن از هیجان را به من منتقل می کند.
2/11
2/21
9/20
2/26
9/19
زمانی که تبلیغات برخی ازمحصولات مصرفی پخش می شود به صورت غیر ارادی (ناخودآگاه) به آنها توجه می کنم.
1/8
6/24
5/16
2/30

 
 
2/20
گاهی اوقات زمانی که تلویزیون در حال پخش آگهی های بازرگانی است منتظر هستم تا تبلیغات برخی از محصولات مصرفی را ببینم.
1/3
3/9
15
9/25
7/46
جذابیت تبلیغات محصولات مصرفی باعث جلب توجه من می شود.
9/19
4/22
8/12
6/15
6/24
درک
تبلیغات محصولاتی که حس منحصربفرد بودن را منتقل می کند همان چیزی است که من انتظار دارم.
7/9
8/16
2/25
6/24
4/23
دوست دارم از محصولات لذت بخشی استفاده کنم که تبلیغشان همیشه با شعر و موسیقی دلپذیر همراه است.
4/27
8/31
8/11
4/17
2/11
گاهی وقتها در تبلیغات دلایل جذابی آورده می شود که مرا امیدوار به حل مشکلم می کند.
1/8
7/22
8/16
2/30
2/21
در برخی تبلیغات عکس ها و تصاویر جالبی رامی بینم که حس زیباتر شدن را برایم تداعی می کند.
6/14
8/21
5/16
2/25
9/20
بعضی تبلیغات که حس به روز بودن را منتقل می کنند ، اغلب منطبق با خواسته ی من هستند.
3/15
6/24
2/20
9/20
4/18
بعضی وقتها حس می کنم با داشتن محصولی که تبلیغ می شود مثل هنرپیشه ی آن تبلیغ به خواسته هایم می رسم.
6/10
7/18
5/25
19
2/25
برخی تبلیغات محصولات مصرفی ، خاطرات شیرین گذشته را برای من و اطرافیانم زنده می کند.
5/16
1/17
4/13
1/27

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

9/24
من فکر می کنم ، تبلیغاتی را که در آن از شوخی، خنده و موسیقی استفاده شود، بیشترمی توانم به یاد بیاورم.
2/31
38
2/11
7/13
6/5
زمانی که تبلیغات برخی محصولات مصرفی را می بینم خاطرات گذشته برایم زنده می شود.
7/13
7/13
5/12
6/29
9/29
دیدن تبلیغات برخی محصولات مصرفی سبب می شود تا احساس کنم اگراین محصول را داشته باشم همانند هنرپیشه تبلیغات به نتیجه دلخواه خواهم رسید.
4/8
4/17
8/21
19
1/32
مجاب شدن
گاهی با خودم می گویم، محصولی که تبلیغش جذاب باشد حتما ارزش یکبار امتحان کردن را دارد.
8/11
7/23
1/13
4/23
4/27
احساس می کنم وقتی که در تبلیغی از کودکان استفاده می شود،این تبلیغ بیشتر به حقیقت نزدیک است.
6/15
7/18
4/23
6/20
9/20
به نظرم تبلیغات محصولی که حس زیباترشدن را منتقل می کند وقتی توسط هنرپیشه ی خانم بیان شود بیشترتصمیم می گیرم از آن استفاده کنم.
8/11
6/19
5/25
4/18
3/24
به نظرم هر چقدر تبلیغاتی که حس لذت را به من منتقل می کنند زیاد پخش می شود، وسوسه می شوم بیشتر از آن استفاده کنم.
15
3/24
7/18
4/22
3/19
وقتی تبلیغی با روش های جدید و تازه، یک محصول مصرفی را معرفی می کند ،حس می کنم این محصول، بیشتر خواسته ی مرا تامین خواهد کرد.
9/6
7/13
7/22
5/26
2/30
تبلیغات محصولات مصرفی را که از موزیک و کارتون های شاد استفاده می کنند بیشتر می پسندم.
9/29
3/34
9/10
8/17
2/7
به نظرم وقتی هنرپیشه ی تبلیغات یک محصولی خوش اندام باشد، تصمیم می گیرم واقعا از آن استفاده کنم.
8/17
9/20
4/18
7/22
6/19
وقتی تبلیغی حس ارتباط خوب را به من منتقل می کند، تصمیم می گیرم از آن استفاده کنم.
9/10
2/26
6/19
9/24
4/17
با دیدن تبلیغات محصولات مصرفی تصمیم می گیرم که از آن محصول استفاده کنم.
5
15
2/26
2/26
8/35
غالباموارد بیان شده و ویژگیهای نشان داده شده در تبلیغات محصولات مصرفی خواسته های من را تامین می کند.
6/5
5/12
2/25
4/22
33
تمایل
به نظرم بعضی ازتبلیغات محصولات مصرفی جالب و دارای جذابیت است.
8/11
9/29
8/7
24
2/26
به نظرم بعضی از تبلیغات محصولات مصرفی خلاقانه و جدید است.
7/9
7/28
6/15
7/28
5/16
بعضی از تبلیغات محصولات مصرفی حس زیبا بودن را به من منتقل می کند.
7/8
3/15
4/23
4/27
1/23
گاهی وقتها بعضی از تبلیغات محصولات مصرفی حس خوشحالی را به من منتقل می کند.
5/12
2/26
8/16
4/23
2/20
گاهی وقتها تبلیغات محصولات مصرفی حس لذت بردن را به من منتقل می کند.
7/9
1/18
7/18
2/25
9/25
به نظرم بعضی از تبلیغات محصولات مصرفی حس رهایی از مشکل خاصی را که مدتها با آن درگیر بوده ام منتقل می کند.
9/5
6/15
8/21
4/27
7/27
به نظرم بعضی از تبلیغات محصولات مصرفی حس سلامتی و سالم زیستن را منتقل می کند.
3/9
9/24
8/21
1/23
6/19
بعضی وقتها تبلیغات محصولات مصرفی حس ارتباط خوب را به من منتقل می کند.
7/8
1/18
2/20
8/26
4/22
بعضی وقتها تبلیغات محصولات مصرفی حس تک بودن و منحصربفرد بودن را به من منتقل می کند.
5/7
15
8/21
4/22
1/32
به نظرم بعضی از تبلیغات محصولات مصرفی انگیزه جستجو در مورد آنها را ایجاد می کند.
5/7
7/22
1/17
6/29
1/22
من تمایل دارم بعضی ازتبلیغات محصولات مصرفی را بیشتر از یکبار ببینم.
9/10
6/20
6/14
6/19
8/30
ترجیح
به تبلیغاتی ازمحصولات مصرفی که خلاقانه وجدید باشد، بیشتر توجه می کنم.
2/20
2/30
3/9
2/16
7/22
تبلیغاتی از محصولات مصرفی را که حس زیباتر شدن را انتقال می دهد بیشترمی پسندم.
6/14
24
9/19
24
2/16
تبلیغات محصولات مصرفی را که حس شاد وخوشحال بودن را انتقال می دهد بیشتر دوست دارم.
9/20
8/31
8/17
8/17
3/10
تبلیغات محصولات مصرفی را که حس لذت بردن را منتقل می کند بیشتر دوست دارم.
4/13
6/29
5/16
2/20
8/17
تبلیغات محصولات مصرفی را که حس سلامتی و سالم زیستن را منتقل می کند بیشترمی پسندم.
6/15
5/26
8/21
5/16
8/17
به تبلیغات محصولات مصرفی که حس رهایی از مشکل خاصی را که مدتها با آن درگیر بوده ام،منتقل می کند بیشتر توجه می کنم.
8/12
7/22
2/21
3/24
8/17
تبلیغات محصولات مصرفی را که حس ارتباط خوب را انتقال می دهد بیشتر دوست

                                                    .