رشته حقوق

فایل پایان نامه روانشناسی اعضای هیأت علمی

دانلود پایان نامه

تحلیل، تفکر انتقادی، ارتباط مکتوب و شفاهی، سواد کمی، سواد اطلاعاتی، کار تیمی و حل مسأله، بالاتر از سطح قابل قبول (Q2) ارزیابی شده‌اند و بر اساس مقدار t به‌دست آمده در درجه آزادی 192، تفاوت معناداری بین میانگین به‌دست آمده از مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان در ابعاد تجزیه و تحلیل، تفکر انتقادی، ارتباط مکتوب و شفاهی، سواد کمی، سواد اطلاعاتی، کار تیمی و حل مسأله، با حد کفایت قابل قبول (حد متوسط) وجود دارد. بنابراین، این مهارت ها بالاتر از سطح قابل قبول (Q2) ارزیابی شده‌اند. اما بین میانگین ابعاد تحقیق و تفکر خلاق با حد کفایت قابل قبول (حد متوسط)، تفاوت معناداری وجود ندارد. بنابراین این مهارت ها در حد قابل قبول (Q2)، ارزیابی شده‌اند.
همچنین ملاحظه می‌شود که میانگین مهارت‌های فکری و عملی و ابعاد مختلف آن، از سطح کفایت مطلوب (Q3) ، به طور معناداری پایین‌تر هستند و بر اساس مقدار t به‌دست آمده در درجه آزادی 192، تفاوت معناداری بین میانگین به‌دست آمده از مهارت‌های فکری و عملی و ابعاد مختلف آن با میانگین معیار در سطح 0001/0 وجود دارد. این یافته به آن معناست که دانشجویان مهندسی، مهارت‌های فکری و عملی خود را پایین‌تر از سطح کفایت مطلوب ارزیابی نموده‌اند.
جدول شماره (4-5): نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای جهت مقایسه مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان مهندسی با سطح کفایت قابل قبول (Q2) و سطح کفایت مطلوب (Q3)
متغیر
میانگین
انحراف استاندارد
سطح کفایت مطلوب (Q3)
مقدار t
درجه آزادی
سطح معناداری
سطح کفایت قابل قبول (Q2)
مقدار t
سطح معناداری
تحقیق
70/5
83/1
25/8
18/19
192
0001/0
50/5
58/1
11/0
تجزیه و تحلیل
88/5
77/1
46/18
0001/0
01/3
003/0
تفکر خلاق
38/5
88/1
13/21
0001/0
86/0
39/0
تفکر انتقادی
29/6
91/1
24/14
0001/0
74/5
0001/0
ارتباط مکتوب و شفاهی
95/5
87/1
94/16
0001/0
39/3
001/0
سواد کمی
13/6
71/1
10/17
0001/0
13/5
0001/0
سواد اطلاعاتی
20/6
65/1
15/17
0001/0
93/5
0001/0
کار تیمی
09/6
96/1
23/15
0001/0
19/4
0001/0
حل مسأله
41/6
64/1
49/15
0001/0
78/7
0001/0
4-2-2-3- سؤال سوم: مهارت (های) فکری و عملی غالب دانشجویان مهندسی دانشگاه شیراز کدام است؟
برای تحلیل این سؤال، از آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری‌های مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. نتایج به‌دست آمده در جداول شماره (4-6) و (4-7) ارائه شده است.
جدول شماره (4-6) نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری‌های مکرر جهت تعیین مهارت (های) فکری و عملی غالب دانشجویان مهندسی دانشگاه شیراز را نشان می‌دهد. نتایج به‌دست آمده، نشان دهنده آن است که بالاترین میانگین مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان مهندسی ، متعلق به مهارت حل مسأله (با میانگین 41/6) و پایین‌ترین میانگین، متعلق به مهارت تفکر خلاق (با میانگین 38/5) می‌باشد و با توجه به مقدار F به‌دست آمده در درجه آزادی (8 و 192)، بین میانگین مهارت‎های فکری و عملی دانشجویان مهندسی دانشگاه شیراز، تفاوت معناداری وجود دارد. این یافته بدان معناست که مهارت فکری و عملی غالب دانشجویان مهندسی دانشگاه شیراز، مهارت حل مسأله می‌باشد.
جدول شماره (4-6): نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری‌های مکرر جهت مقایسه مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان مهندسی دانشگاه شیراز
متغیر
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
مقدار F
درجه آزادی
سطح معناداری
تحقیق
193
70/5
83/1
22/12
8 و 192
0001/0
تجزیه و تحلیل
88/5
77/1
تفکر خلاق
38/5
88/1
تفکر انتقادی
29/6
91/1
ارتباط مکتوب و شفاهی
95/5
87/1
سواد کمی
13/6
71/1
سواد اطلاعاتی
20/6
65/1
کار تیمی
09/6
96/1
حل مسأله
41/6
64/1
با توجه به نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی جدول شماره (4-7)، ملاحظه می‌شود که بین میانگین مهارت تحقیق با مهارت تفکر انتقادی، تفاوت معناداری در سطح 001/0، بین میانگین مهارت تحقیق با سواد اطلاعاتی، تفاوت معناداری در سطح 008/0 و بین میانگین میانگین مهارت تحقیق با مهارت حل مسأله، تفاوت معناداری در سطح 0001/0 وجود دارد. بین میانگین مهارت تجزیه و تحلیل با مهارت‌های تفکر خلاق و حل مسأله، تفاوت معناداری در سطح 0001/0 وجود دارد. همچنین بین میانگین مهارت تجزیه و تحلیل با مهارت تفکر انتقادی، تفاوت معناداری در سطح 03/0 وجود دارد. بین میانگین مهارت تفکر خلاق با مهارت‌های تفکر انتقادی، سواد کمی، سواد اطلاعاتی، کار تیمی و حل مسأله، تفاوت معناداری در سطح 0001/0 وجود دارد. همچنین بین میانگین مهارت تفکر خلاق با مهارت ارتباط مکتوب و شفاهی، تفاوت معناداری در سطح 001/0 وجود دارد. علاوه بر این، بین میانگین مهارت ارتباط مکتوب و شفاهی با مهارت حل مسأله تفاوت معناداری در سطح 01/0 وجود دارد. اما سایر مهارت‌ها، تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند. مجموع این یافته ها بدان معناست که مهارت های فکری و عملی غالب دانشجویان مهندسی دانشگاه شیراز، مهارت حل مسأله، تفکر انتقادی، سواد اطلاعاتی، سواد کمی و کار تیمی می‌باشد.
جدول شماره (4-7): نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی
متغیر
تحقیق
تجزیه و تحلیل
تفکر خلاق
تفکر انتقادی
ارتباط مکتوب و شفاهی
سواد کمی
سواد اطلاعاتی
کار تیمی
حل مسأله
تحقیق
1
تجزیه و تحلیل
NS
1
تفکر خلاق
NS
0001/0
1
تفکر انتقادی
001/0
03/0
0001/0
1
ارتباط مکتوب و شفاهی
NS
NS
001/0
NS
1
سواد کمی
NS
NS
0001/0
NS
NS
1
سواد اطلاعاتی
008/0
NS
0001/0
NS
NS
NS
1
کار تیمی
NS
NS
0001/0
NS
NS
NS
NS
1
حل مسأله
0001/0
0001/0
0001/0
NS
01/0
NS
NS
NS
1
4-2-2-4- سؤال چهارم: آیا بین مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری و توسعه انواع مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان مهندسی دانشگاه شیراز، رابطه معناداری وجود دارد؟
به منظور تبیین رابطه بین مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت‌گانه چرخه یادگیری و مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان مهندسی، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره (4-8) ارائه شده است. نتایج حاصل نشان داد که:
-بین مهارت استنباط اعضای هیأت علمی با سایر مهارت‌های اعضای هیأت علمی شامل: مشارکت، اکتشاف، توضیح، بسط یادگیری و توسعه یادگیری، و نیز ابعاد مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان شامل: تحقیق، تجزیه و تحلیل، تفکر انتقادی، ارتباط مکتوب و شفاهی و کار تیمی رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد اما بین مهارت استباط اعضای هیأت علمی با مهارت ارزیابی اعضای هیأت علمی و ابعاد مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان شامل: تفکر خلاق، سواد کمی، سواد اطلاعاتی و حل مسأله رابطه معناداری مشاهده نشد.
– بین مهارت مشارکت اعضای هیأت علمی با سایر مهارت‌های اعضای هیأت علمی شامل: اکتشاف، توضیح، بسط یادگیری، ارزیابی و توسعه یادگیری و نیز ابعاد مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان شامل: تحقیق، تجزیه و تحلیل، تفکر خلاق، تفکر انتقادی، ارتباط مکتوب و شفاهی، سواد کمی، سواد اطلاعاتی، کارتیمی و حل مسأله، رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد.
– بین مهارت اکتشاف اعضای هیأت علمی با مهارت‌‌های دیگر اعضای هیأت علمی شامل: توضیح، بسط یادگیری، ارزیابی و توسعه یادگیری و نیز ابعاد مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان شامل: تحقیق، تجزیه و تحلیل، تفکر خلاق، تفکر انتقادی، ارتباط مکتوب و شفاهی، سواد کمی،کار تیمی و حل مسأله، ارتباط مثبت و معناداری مشاهده شد، اما با بعد دیگر مهارت‌های فکری و عملی یعنی سواد اطلاعاتی، رابطه معناداری مشاهده نشد.
بین مهارت توضیح اعضای هیأت علمی با مهارت‌های اعضای هیأت علمی شامل: بسط یادگیری، ارزیابی و توسعه یادگیری و همچنین ابعاد مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان شامل: تحقیق، تجزیه و تحلیل، تفکر خلاق، تفکر انتقادی، ارتباط مکتوب و شفاهی، سواد کمی، سواد اطلاعاتی، کار تیمی و حل مسأله، ارتباط مثبت و معناداری مشاهده شد.
بین مهارت بسط یادگیری اعضای هیأت علمی با دیگر مهارت‌های اعضای هیأت علمی شامل: ارزیابی و توسعه یادگیری و نیز ابعاد مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان شامل: تحقیق، تجزیه و تحلیل، تفکر خلاق، تفکر انتقادی، ارتباط مکتوب و شفاهی، کارتیمی و حل مسأله ارتباط مثبت و معناداری مشاهده شد، اما با بعد دیگر مهارت‌های فکری و عملی یعنی سواد کمی رابطه معناداری مشاهده نشد.
بین مهارت ارزیابی اعضای هیأت علمی با مهارت توسعه یادگیری اعضای هیأت علمی و نیز ابعاد مهارت‌های فکری و عملی داشجویان شامل: تحقیق، تجزیه و تحلیل و حل مسأله، ارتباط مثبت و معناداری مشاهده شد، اما با ابعاد دیگر مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان شامل تفکر خلاق، تفکر انتقادی، ارتباط مکتوب و شفاهی، سواد کمی، سواد اطلاعاتی و کار تیمی، رابطه معناداری مشاهده نشد.
بین مهارت توسعه یادگیری اعضای هیأت علمی و ابعاد مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان شامل تحقیق، تجزیه و تحلیل، تفکر خلاق، تفکر انتقادی، ارتباط مکتوب و شفاهی، سواد کمی، سواد اطلاعاتی، کار تیمی و حل مسأله رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد.
بین بعد تحقیق مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان با سایر ابعاد مهارت‌های فکری و عملی شامل: تجزیه و تحلیل، تفکر خلاق، تفکر انتقادی، ارتباط مکتوب و شفاهی، سواد کمی، سواد اطلاعاتی، کار تیمی و حل مسأله، ارتباط مثبت و معناداری مشاهده شد.
بین بعد تجزیه و تحلیل مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان با ابعاد دیگر مهارت‌های فکری و عملی شامل: تفکر خلاق، تفکر انتقادی، ارتباط مکتوب و شفاهی، سواد کمی، سواد اطلاعاتی، کار تیمی و حل مسأله، ارتباط مثبت و معناداری مشاهده شد.
بین بعد تفکر خلاق مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان با ابعاد تفکر انتقادی، ارتباط مکتوب و شفاهی، سواد کمی، سواد اطلاعاتی، کارتیمی و حل مسأله، ارتباط مثبت و معناداری مشاهده شد.
بین بعد تفکر انتقادی مهارت‌‌های فکری و عملی دانشجویان با ابعاد ارتباط مکتوب و شفاهی، سواد کمی، سواد اطلاعاتی، کارتیمی و حل مسأله، ارتباط مثبت و معناداری مشاهده شد.
بین بعد ارتباط مکتوب و شفاهی مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان با ابعاد سواد کمی، سواد اطلاعاتی، کار تیمی و حل مسأله، ارتباط مثبت و معناداری مشاهده شد.
بین بعد سواد کمی مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان با ابعاد سواد اطلاعاتی، کار تیمی و حل مسأله، ارتباط مثبت و معناداری مشاهده شد.
بین بعد سواد اطلاعاتی مهارت‌های فکری و عملی با ابعاد کار تیمی و حل مسأله، ارتباط مثبت و معناداری مشاهده شد.
بین مهارت فکری و عملی کار تیمی با مهارت فکری و عملی حل مسأله، ارتباط مثبت و معناداری مشاهده شد.
جدول شماره (4-8): نتایج ضریب همبستگی متغیرهای تحقیق (ابعاد مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد
مراحل هفت‌گانه چرخه یادگیری و مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان)
ابعاد
مهارت اعضای هیأت علمی در مراحل هفت گانه چرخه یادگیری
مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان مهندسی
استنباط
مشارکت
اکتشاف
توضیح
بسط یادگیری
ارزیابی
توسعه یادگیری
تحقیق
تجزیه و تحلیل
تفکر خلاق
تفکر انتقادی
ارتباط مکتوب و شفاهی
سواد کمی
سواد اطلاعاتی
کار تیمی
حل مسأله
مهارت اعضای هیأت علمی در مراحل هفت‌گانه چرخه یادگیری
استنباط
مشارکت
**43/0
اکتشاف
**32/0
**29/0
توضیح
*14/0
**24/0
**42/0
بسط یادگیری
**35/0
**44/0
**44/0
**39/0
ارزیابی
NS
**21/0
**32/0
**28/0
**38/0
توسعه یادگیری
*14/0
**33/0
**22/0
**30/0
**40/0
**41/0
مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان
تحقیق
**21/0
**26/0
**25/0
*15/0
**28/0
**26/0
**33/0
تجزیه و تحلیل
*15/0
**30/0
*17/0
**25/0
**30/0
**23/0
**41/0
**63/0
تفکر خلاق
NS
**27/0
**24/0
**35/0
**23/0
NS
**30/0
**53/0
**66/0
تفکر انتقادی
*17/0
**27/0
*18/0
**27/0
**26/0
NS
**27/0
**48/0
**59/0
**49/0
ارتباط مکتوب وشفاهی
**24/0
**21/0
**18/0
**21/0
**21/0
NS
**29/0
**49/0
**49/0
**49/0
**55/0
سواد کمی
NS
*15/0
*16/0
**24/0
NS
NS
**23/0
**43/0
**55/0
**46/0
**50/0
**48/0
سواد اطلاعاتی
NS
*15/0
NS
**26/0
**20/0
NS
**24/0
**44/0
**60/0
*50/0
**63/0
**61/0
**53/0
کار تیمی
**21/0
*17/0
*16/0
**19/0
*14/0
NS
**20/0
**42/0
**34/0
*38/0
**48/0
**51/0
**25/0
**59/0
حل مسأله
NS
**23/0
*15/0
*16/0
**26/0
*14/0
**26/0
**54/0
**60/0
**51/0
**56/0
**50/0
**47/0
**66/0
**55/0
4-2-2-5- سؤال پنجم: آیا مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت‌گانه چرخه یادگیری، پیش بینی کننده معناداری برای تعیین مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان زن و مرد مهندسی دانشگاه شیراز می‌باشد؟
با توجه به شکل شماره (4-1)، مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت‌گانه چرخه یادگیری، پیش بینی کننده مثبت و معنادار (01/0 P ، 47/0= β) مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان مرد مهندسی می‌باشد. در متغیر مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت‌گانه چرخه یادگیری، مرحله بسط یادگیری دارای بالاترین بار عاملی (70/0) و مرحله ارزیابی دارای پایین‌ترین بار عاملی (42/0) می‌باشد. همچنین در متغیر مهارت‌های فکری و عملی، مهارت تجزیه و تحلیل، دارای بالاترین بار عاملی (80/0) و مهارت کار تیمی، دارای پایین‌ترین بار عاملی (54/0) می‌باشد.
با توجه به شکل شماره (4-2)، مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت‌گانه چرخه یادگیری، پیش بینی کننده مثبت و معنادار (01/0 P، 52/0= β) مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان زن مهندسی می‌باشد. در متغیر مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت‌گانه چرخه یادگیری، مرحله بسط یادگیری دارای بالاترین بار عاملی (81/0) و مرحله استنباط دارای پایین‌ترین بار عاملی (34/0) ‌می‌باشد. همچنین در متغیر مهارت‌های فکری و عملی، مهارت سواد کمی دارای بالاترین بار عاملی (90/0) و متغیر تفکر خلاق دارای پایین‌ترین بار عاملی (57/0) می‌باشد.

مطلب مشابه :  دیوان عالی کشور

70/0
59/0
75/0
78/0
51/0
82/0
72/0
استنباط
مشارکت
اکتشاف
توضیح
بسط یادگیری
ارزیابی
توسعه یادگیری
مهارت اعضای هیأت علمی در چرخه یادگیری
مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان
57/0
35/0
45/0
39/0
54/0
66/0
43/0
71/0
45/0
حل مسأله
تحقیق
تجزیه و تحلیل
تفکر خلاق
تفکر انتقادی
ارتباط مکتوب و شفاهی
سواد کمی
سواد اطلاعاتی
کا

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید