شناختی
رشته
جنسیت
تعداد
درصد
مکانیک
مرد
23
6/67
زن
11
4/32
شیمی
مرد
17
2/36
زن
30
8/63
مواد
مرد
16
3/59
زن
11
7/40
نفت
مرد
21
8/77
زن
6
2/22
کامپیوتر
مرد
11
3/73
زن
4
7/26
برق
مرد
12
2/63
زن
7
8/36
عمران
مرد
20
3/83
زن
4
7/16
کل
193
3-5- ابزار پژوهش
برای جمع‌آوری اطلاعات از دو مقیاس استفاده شد:
3-5-1- مقیاس محقق ساخته فرایند چرخه یادگیری هفت گانه: این مقیاس شامل دو بخش می‌باشد:
الف) ویژگی‌های جمعیت شناختی: این قسمت شامل ویژگی‌های جمعیت شناختی جنسیت و رشته تحصیلی دانشجویان می‌باشد.
ب) فرایند چرخه یادگیری هفت گانه: این بخش دارای 14 گویه، شامل ابعاد استنباط (2 گویه)، مشارکت (2 گویه)، اکتشاف (2 گویه)، توضیح (2 گویه)، بسط یادگیری (2 گویه)، ارزیابی (2 گویه) و توسعه یادگیری (2 گویه)، از نوع پنج گزینه‌ای لیکرت می‌باشد که پاسخ به هر گویه در طیفی از همیشه (نمره 5) تا هیچ‌گاه (نمره 1) قرار دارد.
جدول شماره (3-2): ابعاد، تعداد سؤالات، شماره سؤالات و روش
نمره‌گذاری مقیاس محقق ساخته فرایند چرخه یادگیری هفت گانه
ابعاد
تعداد سؤالات
شماره سؤالات
طیف سؤالات
استنباط
2
1و2
5-1
1(هیچ‌گاه)
5 (همیشه)
مشارکت
2
3و4
اکتشاف
2
5و6
توضیح
2
7و8
بسط یادگیری
2
9و10
ارزیابی
2
11و12
توسعه یادگیری
2
13و14
کل
14

3-5-2- مقیاس محقق ساخته مهارت‌های فکری و عملی: این مقیاس شامل دو بخش می‌باشد:
الف) ویژگی‌های جمعیت شناختی: این بخش شامل ویژگی‌های جمعیت شناختی جنسیت و رشته تحصیلی دانشجویان می‌باشد.
ب) مهارت‌های فکری و عملی: این بخش دارای 18 گویه، شامل ابعاد تحقیق (2گویه)، تجزیه و تحلیل (2 گویه)، تفکر خلاق (2 گویه)، تفکر انتقادی (2 گویه)، ارتباط مکتوب و شفاهی (2 گویه)، سواد کمی (2 گویه)، سواد اطلاعاتی (2 گویه)، کار تیمی (2 گویه) و حل مسأله (2 گویه)، از نوع پنج گزینه‌ای لیکرت می‌باشد که پاسخ به هر گویه در طیفی از بسیار زیاد (نمره 5) تا بسیار کم (نمره 1) قرار دارد.
جدول شماره (3-3): ابعاد، تعداد سؤالات، شماره سؤالات
و روش نمره‌گذاری مقیاس محقق ساخته مهارت‌های فکری و عملی
ابعاد
تعداد سؤالات
شماره سؤالات
طیف سؤالات
تحقیق
2
1و2
5-1
1 (بسیارکم)
5 (بسیار زیاد)
تجزیه و تحلیل
2
3و4
تفکر خلاق
2
5و6
تفکر انتقادی
2
7و8
ارتباط مکتوب و شفاهی
2
9و10
سواد کمی
2
11و12
سواد اطلاعاتی
2
13و14
کارتیمی
2
15و16
حل مسأله
2
17و18
کل
18
3-6- روایی و پایایی مقیاس‌ها
3-6-1- روایی و پایایی مقیاس فرایند چرخه یادگیری هفت گانه
برای سنجش روایی مقیاس: با بهره گرفتن از روش تحلیل گویه، ضریب همبستگی بین گویه‌های هر زیرمقیاس با نمره کل زیرمقیاس مربوطه محاسبه گردید که نتایج آن به صورت کمترین و بیشترین ضریب همبستگی گویه‌ها در هر زیرمقیاس در جدول شماره (3-4) آمده است. کلیه گویه‌ها به دلیل همبستگی معنادار با نمره کل زیرمقیاس مربوطه‌شان دارای روایی بودند.
جدول شماره (3-4): طیف ضرائب همبستگی سؤالات
پرسشنامه فرایند چرخه یادگیری هفت گانه
زیرمقیاس‌ها
استنباط
مشارکت
اکتشاف
توضیح
همبستگی
90/0
80/0-87/0
69/0-75/0
61/0-79/0
سطح معناداری
0001/0
0001/0
0001/0
0001/0
زیرمقیاس‌ها
بسط یادگیری
ارزیابی
توسعه یادگیری
همبستگی
87/0-90/0
80/0-82/0
74/0-75/0
سطح معناداری
0001/0
0001/0
0001/0
با توجه به جدول شماره (3-4) می‌توان گفت که بعد استنباط (90/0) بالاترین ضریب همبستگی را بخود اختصاص داده است و بعد توضیح ( 61/0-79/0)کمترین ضریب همبستگی را نشان می‌دهد.
برای محاسبه پایایی مقیاس فرایند چرخه یادگیری هفت گانه، از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. با توجه به جدول شماره (3-5) در تمامی ابعاد همه گویه‌ها دارای پایایی بالا و مطلوبی می‌باشند و مقیاس از ثبات درونی بسیار بالایی برخوردار است.
جدول شماره (3-5): پایایی مقیاس فرایند چرخه
یادگیری هفت گانه با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ
زیرمقیاس‌ها
استنباط
مشارکت
اکتشاف
توضیح
بسط یادگیری
ارزیابی
توسعه یادگیری
ضریب آلفای کرونباخ
92/0
81/0
71/0
73/0
92/0
79/0
76/0
3-6-2- روایی و پایایی مقیاس مهارت‌های فکری و عملی
برای سنجش روایی مقیاس: با بهره گرفتن از روش تحلیل گویه، ضریب همبستگی بین گویه‌های هر زیرمقیاس با نمره کل زیرمقیاس مربوطه محاسبه گردید که نتایج آن به صورت کمترین و بیشترین ضریب همبستگی گویه‌ها در هر زیرمقیاس در جدول شماره (3-6) آمده است. گویه‌ها به دلیل همبستگی معنادار با نمره کل زیرمقیاس مربوطه‌شان دارای روایی بودند.
جدول شماره (3-6): طیف ضرائب همبستگی سؤالات پرسشنامه مهارت های فکری و عملی
زیرمقیاس‌ها
تحقیق
تجزیه و تحلیل
تفکر خلاق
تفکر انتقادی
ارتباط مکتوب و شفاهی
همبستگی
89/0
80/0-87/0
91/0-92/0
70/0-83/0
86/0-89/
سطح معناداری
0001/0
0001/0
0001/0
0001/0
0001/0
زیرمقیاس‌ها
سواد کمی
سواد اطلاعاتی
کار تیمی
حل مسأله
همبستگی
79/0-92/0
82/0-88/0
91/0-94/0
84/0-87/0
سطح معناداری
0001/0
0001/0
0001/0
0001/0
با توجه به جدول شماره (3-6) می‌توان گفت که بعد کار تیمی (91/0-94/0) بالاترین ضریب همبستگی را به‌خود اختصاص داده است و بعد تفکر انتقادی (70/0-83/0)کمترین ضریب همبستگی را نشان می‌دهد.
برای محاسبه پایایی مقیاس مهارت‌های فکری و عملی، از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. با توجه به جدول شماره (3-7) در تمامی ابعاد همه گویه‌ها دارای پایایی بالا و مطلوبی می‌باشند و مقیاس از ثبات درونی بسیار بالایی برخوردار است.
جدول شماره (3-7). پایایی پرسشنامه مهارت های فکری و عملی با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ
زیرمقیاس‌ها
تحقیق
تجزیه و تحلیل
تفکر خلاق
تفکر انتقادی
ارتباط مکتوب و شفاهی
ضریب آلفای کرونباخ
94/0
87/0
94/0
79/0
90/0
زیرمقیاس‌ها
سواد کمی
سواد اطلاعاتی
کار تیمی
حل مسأله
ضریب آلفای کرونباخ
88/0
93/0
96/0
88/0
3-7- روش جمع آوری اطلاعات
در این پژوهش به منظور تهیه و تدوین مبانی نظری و سوابق پژوهش‌های انجام شده از روش کتابخانه‌ای و به منظور جمع‌آوری اطلاعات جهت پاسخگویی به سؤالات پژوهش، پس از اخذ مجوز از مسئولین دانشگاه شیراز و تعیین حجم نمونه، پرسشنامه‌ها بین دانشجویان مهندسی توزیع شد. مدت اجرای پرسشنامه حدوداً 10دقیقه و اجرای آن به صورت انفرادی بود.
3 – 8 – روش تجزیه و تحلیل داده‌ها در پاسخ به سؤالات جزیی پژوهش:
1. مهارت (های) غالب اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز درکاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری کدام است؟ (تحلیل واریانس اندازه‌گیری‌های مکرر)
2. آیا مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان مهندسی دانشگاه شیراز، در حد مطلوب می‌باشد؟ (آزمون تی تک نمونه‌ای)
3. مهارت (های) فکری و عملی غالب دانشجویان مهندسی دانشگاه شیراز کدام است؟ (تحلیل واریانس اندازه‌گیری‌های مکرر)
4. آیا بین مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری و توسعه انواع مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان مهندسی دانشگاه شیراز رابطه معناداری وجود دارد؟ (ضریب همبستگی پیرسون)
5. آیا مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری، پیش بینی کننده معناداری برای تعیین مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان زن و مرد مهندسی دانشگاه شیراز می‌باشد؟ (ضریب رگرسیون چند متغیره)
6. آیا مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری، پیش بینی کننده معناداری برای تعیین مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان رشته‌های مختلف مهندسی دانشگاه شیراز می‌باشد؟ (ضریب رگرسیون چند متغیره)
7. آیا بین مهارت اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری، از دیدگاه دانشجویان زن و مرد، تفاوت معناداری وجود دارد؟ (تحلیل واریانس چند متغیره)
8. آیا بین مهارت اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری، از دیدگاه دانشجویان رشته‌های مختلف مهندسی، تفاوت معناداری وجود دارد؟ (تحلیل واریانس چند متغیره)
9. آیا بین مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان زن و مرد مهندسی دانشگاه شیراز، تفاوت معناداری وجود دارد؟ (تحلیل واریانس چند متغیره)
10. آیا بین مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان رشته‌های مختلف مهندسی دانشگاه شیراز، تفاوت معناداری وجود دارد؟ (تحلیل واریانس چند متغیره)
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌‌ها
4- 1- مقدمه
در این فصل یافته‌های به‌دست آمده از اجرای ابزارهای پژوهش مورد بررسی قرارگرفته و به ارائه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری داده‌های پژوهش پرداخته می‌شود. به منظور پاسخگویی به سؤالات پژوهش با بهره گرفتن از نرم افزارهای spss20و Lisrel 8.54، علاوه بر این‌که به نتایج مقتضی دست یافته می‌شود، تحلیـلی گویا و روشن از داده‌های به‌دست آمده از پژوهش صورت می‌گیرد. بر این اساس در این فصل یافته‌های پژوهش در قالب یافته‌های توصیفی و استنباطی به تفکیک بیان شده و سپس خلاصه‌ی این یافته‌ها ارائه شده است.
4-2- یافته‌های پژوهش
4-2-1- یافته‌های توصیفی
جدول شماره (4-1) میانگین و انحراف استاندارد مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت‌گانه چرخه یادگیری شامل مراحل استنباط، مشارکت، اکتشاف، توضیح، بسط یادگیری، ارزیابی و توسعه یادگیری را از دیدگاه دانشجویان نشان می‌دهد.
جدول شماره (4-1): میانگین و انحراف استاندارد مهارت اعضای
هیأت علمی در مراحل هفت گانه چرخه یادگیری
متغیر
زیرمقیاس‎‌ها
میانگین
انحراف استاندارد
مهارت اعضای هیأت علمی در مراحل چرخه یادگیری
استنباط
26/5
57/1
مشارکت
95/5
33/1
اکتشاف
63/4
47/1
توضیح
07/5
61/1
بسط یادگیری
46/5
37/1
ارزیابی
54/4
69/1
توسعه یادگیری
68/5
51/1
جدول شماره (4-2) نیز میانگین و انحراف استاندارد مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان شامل مهارت‌های تحقیق، تجزیه و تحلیل، تفکر خلاق، تفکر انتقادی، ارتباط مکتوب و شفاهی، سواد کمی، سواد اطلاعاتی، کار تیمی و حل مسأله را در نمونه پژوهش دانشجویان نشان می‌دهد.
جدول شماره (4-2): میانگین و انحراف استاندارد مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان
متغیر
زیرمقیاس‌ها
میانگین
انحراف استاندارد
مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان
تحقیق
70/5
83/1
تجزیه و تحلیل
88/5
77/1
تفکر خلاق
38/5
88/1
تفکر انتقادی
29/6
91/1
ارتباط مکتوب و شفاهی
95/5
87/1
سواد کمی
13/6
71/1
سواد اطلاعاتی
20/6
65/1
کار تیمی
09/6
96/1
حل مسأله
41/6
64/1
4-2-2- آمار استنباطی
4-2-2-1- سؤال اول: مهارت (های) غالب اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز در کاربرد مراحل هفت‌گانه چرخه یادگیری کدام است؟
برای تحلیل این سؤال از تحلیل واریانس اندازه گیری‌های مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. نتایج به‌ دست آمده در جداول شماره (4-3) و (4-4) ارائه شده است.
جدول شماره (4-3) نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری‌های مکرر جهت تعیین مهارت (های) غالب اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز در کاربرد مراحل هفت‌گانه چرخه یادگیری را نشان می‎دهد. نتایج به‌دست آمده حاکی از آن است که بالاترین میانگین مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت‌گانه چرخه یادگیری، متعلق به مرحله مشارکت (با میانگین 95/5) و پایین‌ترین میانگین، متعلق به مرحله ارزیابی (با میانگین 54/4) می‌باشد و با توجه به مقدار F به‌دست آمده در درجه آزادی (6 و 192)، بین میانگین مهارت اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز در کاربرد مراحل هفت‌گانه چرخه یادگیری، تفاوت معناداری (0001/0,p 14/33=F , 50/0= λ) وجود دارد. این یافته بدان معناست که مهارت غالب اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز، مهارت در مرحله مشارکت می‌باشد.
جدول شماره (4-3): نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری‌های مکرر جهت مقایسه مهارت اعضای هیأت علمی درکاربرد مراحل هفت‌گانه چرخه یادگیری
متغیر
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
مقدار F
درجه آزادی
سطح معناداری
استنباط
193
26/5
57/1
14/33
6 و 192
0001/0
مشارکت
95/5
33/1
اکتشاف
63/4
47/1
توضیح
07/5
61/1
بسط یادگیری
46/5
37/1
ارزیابی
54/4
69/1
توسعه یادگیری
68/5
51/1
با توجه به نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی جدول شماره (4-4)، ملاحظه می‌شود که بین میانگین مرحله استنباط با مراحل مشارکت، اکتشاف و ارزیابی، تفاوت معناداری در سطح 0001/0 وجود دارد. بین میانگین مرحله مشارکت با مراحل اکتشاف، توضیح، بسط یادگیری و ارزیابی، تفاوت معناداری در سطح 0001/0 وجود دارد. بین میانگین مرحله اکتشاف با مراحل بسط یادگیری و توسعه یادگیری، تفاوت معناداری در سطح 0001/0 وجود دارد. همچنین بین میانگین مرحله اکتشاف با مرحله توضیح، تفاوت معناداری در سطح 006/0 وجود دارد. بین میانگین مرحله توضیح با مرحله بسط یادگیری، تفاوت معناداری در سطح 02/0، بین میانگین مرحله توضیح با مرحله ارزیابی، تفاوت معناداری در سطح 006/0 و بین میانگین مرحله توضیح با مرحله توسعه یادگیری، تفاوت معناداری در سطح 0001/0 وجود دارد. همچنین، بین میانگین مرحله بسط یادگیری با مرحله ارزیابی، تفاوت معناداری در سطح 0001/0 وجود دارد. علاوه بر این، بین میانگین مرحله ارزیابی با مرحله توسعه یادگیری، تفاوت معناداری در سطح 0001/0 وجود دارد. اما سایر مهارت‌ها، تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند. بر این اساس می‌توان گفت که از دیدگاه دانشجویان، مهارت های غالب اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی در مرحله مشارکت و توسعه یادگیری می باشد.
جدول شماره (4-4): نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی
متغیر
استنباط
مشارکت
اکتشاف
توضیح
بسط یادگیری
ارزیابی
توسعه یادگیری
استنباط
1
مشارکت
0001/0
1
اکتشاف
0001/0
0001/0
1
توضیح
NS
0001/0
006/0
1
بسط یادگیری
NS
0001/0
0001/0
02/0
1
ارزیابی
0001/0
0001/0
NS
006/0
0001/0
1
توسعه یادگیری
NS
NS
0001/0
0001/0
NS
0001/0
1
4-2-2-2- سؤال دوم: آیا مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان مهندسی دانشگاه شیراز، در حد مطلوب می‌باشد؟
برای تحلیل این سؤال، از آزمون تی تک نمونه‌ای استفاده شد. جدول شماره (4-5)، میانگین مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان مهندسی و ابعاد مختلف آن (تحقیق، تجزیه و تحلیل، تفکر خلاق، تفکر انتقادی، ارتباط مکتوب و شفاهی، سواد کمی، سواد اطلاعاتی، کار تیمی و حل مسأله) و نیز مقایسه آن با معیارهای سطح کفایت قابل قبول (Q2) و سطح کفایت مطلوب (Q3) را نشان می‌دهد.
همان طور که ملاحظه می‌شود، مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان مهندسی در ابعاد تجزیه و

                                                    .