فایل رایگان پایان نامه مدیریت :
صادرات غیر نفتی

فایل رایگان پایان نامه مدیریت : صادرات غیر نفتی

……………………………………………………………………………………
175
5-6-2 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ……………………………………………………………………..
176
پیوست ها ……………………………………………………………………………………………………………………….
177
منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………………………………
181
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………..
192

فهرست جدول‌ها
جدول 2 – 1 مطالب مربوط به ابعاد ……………………………………………………………………….
20
جدول 2-2 : مراحل فرآیند مدیریت دانش ………………………………………………………………
34
جدول 2-3 مدل تعامل دانش نهفته و صریح ……………………………………………………………
42
جدول 3-1 متغیرها و بررسی روایی آنها …………………………………………………………………
85
جدول 3-2 ضریب الفای کرونباخ (برای 317 عدد پرسشنامه) …………………………………………..
88
جدول 3-3 آزمون بارتلت و کایز-میر- اوکین …………………………………………………………
88
جدول 4-1 فراوانی افراد نمونه از لحاظ جنسیت ……………………………………………………..
97
جدول 4-2 فراوانی افراد نمونه از لحاظ وضعیت تاهل ………………………………………………
97
جدول 4-3 مشخصات افراد نمونه از لحاظ سن …………………………………………………………..
98
جدول 4-4 مشخصات افراد نمونه از لحاظ تحصیلات ……………………………………………….
99
جدول 4-5 آزمون بارتلت و کایز-میر-اوکین …………………………………………………………..
100
جدول 4-6 جدول ارزش ویژه و واریانس تبیین شده عوامل استخراج شده ……………………..
101
جدول 4-7 میزان اشتراک مواد مقیاس با اجرای تحلیل عاملی مولفه های اصلی …………………
103
جدول 4-8 ماتریس ساختار عامل چرخش یافته مقیاس از طریق روش PC ……………………
104
جدول 4-9 عوامل ، ماده ها و بار عاملی ماده های مربوط به عوامل موثر بر صادرات فرش ….
105
جدول 5-1 ضریب اهمیت هر یک از متغیرهای اثرگذار مدیریت دانش بر صادرات فرش …..
172
جدول 5-2 مولفه های اثرگذار مدیریتت دانش بر صادرات فرش ………………………………..
173

فهرست نمودارها
نمودار 2-1 استفاده های کاربردی موسسات از مدیریت دانش ………………………………………….
35
نمودار 4-1 فراوانی افراد نمونه از لحاظ جنسیت ………………………………………………………….
97
نمودار 4-2 فراوانی افراد نمونه از لحاظ وضعیت تاهل …………………………………………………..
98
نمودار 4-3 مشخصات افراد نمونه از لحاظ سن …………………………………………………………..
98
نمودار 4-4 مشخصات افراد نمونه از لحاظ تحصیلات …………………………………………………..
99
نمودار 4-5 نمودار Scree مولفه های عوامل اثر گذار مدیریت دانش بر صادرات فرش ………….
102

فهرست مدل ها
مدل 1 صادرات ………………………………………………………………………………………………….
106
مدل 1 صادرات با ضرایب استاندارد ………………………………………………………………………..
110
مدل 1 صادرات با ضریب غیر استاندارد ……………………………………………………………………..
110
مدل 1 اصلاح شده ……………………………………………………………………………………………..
112
مدل 1 اصلاحی با ضرایب استاندارد ……………………………………………………………………….
113
مدل 1 اصلاحی با ضرایب غیر استاندارد ……………………………………………………………………
114
مدل 2 صادرات ………………………………………………………………………………………………….
118
مدل 2 صادرات با ضرایب استاندارد ………………………………………………………………………..
121
مدل 2 صادرات با ضریب غیر استاندارد ……………………………………………………………………
121
مدل 3 صادرات ……………………………………………………………………………………………………
122
مدل 3 صادرات با ضرایب استاندارد …………………………………………………………………………
125
مدل 4 صادرات …………………………………………………………………………………………………….
126
مدل 4 صادرات با ضریب غیر استاندارد ………………………………………………………………………
128
مدل 4 صادرات با ضرایب استاندارد …………………………………………………………………………
128
مدل 4 صادرات با ضریب غیر استاندارد ……………………………………………………………………….
129
مدل 5 صادرات …………………………………………………………………………………………………….

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

129
مدل 5 صادرات با ضرایب استاندارد …………………………………………………………………………
131
مدل 5 صادرات با ضریب غیر استاندارد …………………………………………………………………….
131
مدل 6 صادرات ……………………………………………………………………………………………………
132
مدل 6 صادرات با ضرایب استاندارد ………………………………………………………………………..
134
مدل 6 صادرات با ضریب غیر استاندارد ……………………………………………………………………..
135
مدل 7 صادرات ……………………………………………………………………………………………………..
135
مدل 7 صادرات با ضرایب استاندارد ……………………………………………………………………………
137
مدل 7 صادرات با ضریب غیر استاندارد ………………………………………………………………………
138
مدل 8 صادرات …………………………………………………………………………………………………….
138
مدل 8 صادرات با ضرایب استاندارد ……………………………………………………………………………
140

مدل 8 صادرات با ضریب غیر استاندارد …………………………………………………………………….
141
مدل 9 مدل ساختاری صادرات ……………………………………………………………………………….
142
مدل 9 مدل ساختاری صادرات با ضرایب استاندارد ………………………………………………………
145
مدل 9 مدل ساختاری صادرات با ضریب غیر استاندارد ………………………………………………..
148
مدل 9 مدل ساختاری صادرات اصلاح شده …………………………………………………………………..
155
مدل 9 مدل ساختاری اصلاح شده در حالت استاندارد ……………………………………………………..
156
مدل 9 مدل ساختاری اصلاح شده در حالت غیر استاندارد ………………………………………………..
157
چکیده
مدیریت دانش، نگرشی است که می‌تواند از سوی مدیریت سازمان‌ها با کمی انعطاف پیاده سازی شود و رقابت پذیری در آینده، پیشرو بودن در محصول و خدمات جدید، فتح بازارهای جدید و خلق بازارهای نو و از دست ندادن سرمایه‌های دانشی را به ارمغان بیاورد. مبحث مدیریت دانش یکی از مباحث نو ظهور در مدیریت است که به شدت مورد اقبال و توجه دانشمندان علم سازمان و مدیریت واقع شده و مهمترین رکن مدیریت دانش، پیاده سازی و اثر بخشی آن می‌باشد، که شناخت مدیریت دانش به عنوان یک روح حاکم بر اعمال سازمانی برای پیاده سازی آن ضروری است. در این تحقیق نیز با توجه به مطالب یاد شده و نتایج تحقیق نشان دهنده تاثیری مستقیم و مثبتی است که مولفه‌های مدیریت دانش بر صادرات فرش می‌گذارند. در دنیای امروزه دیگر، منابع اقتصادی اصلی، سرمایه، منابع طبیعی، نیروی کار و… نیستند، بلکه منابع اقتصادی اصلی، دانش خواهد بود. بعد از قرن بیستم که قرن اقتصاد صنعتی بود، قرن بیست و یکم قرن اقتصاد اطلاعات و دانش می‌باشد.
در این میان سازمان‌های کشورمان نیز برای همسویی با سایر سازمان‌ها و افزایش توان رقابتی، در عرصه‌های داخلی و جهانی نیازمند مدیریت دانش و استفاده از سرمایه‌های فکری سازمان خود هستند.
مدیریت دانش، به مثابه بخشی ضروری و اساسی در موفقیت سازمان، دامنه‌ی گسترده‌ای از ایده‌های سازمانی، شامل نوآوری‌های راهبردی، اقتصادی، رفتاری و مدیریتی را در بر‌می‌گیرد. در جهان امروز که تولید کالاها و ارائه‌ی خدمات به شدت دانش مدار شده‌اند، دانش دارایی کلیدی برای کسب مزیت رقابتی به شمار می‌رود.
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است که بر اساس ماتریس کوواریانس تحلیل می‌شود، روش نمونه‌برداری در این تحقیق، از نوع تصادفی ساده می‌باشد.
شروع فعالیت این تحقیق از اواخر زمستان 1390 بوده و تا اواسط پاییز 1391ادامه داشته است. داده‌های گرد‌آوری شده در مورد تحقیق در یک دوره زمانی از اوایل مرداد 1391 تا اواسط آبان 1391 از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شده است.تحلیل داده‌ها با بهره گرفتن از نرم‌افزارهای آماری Amos و Spss 19 صورت گرفته است.

 
 
نتایج تحلیل نشان می‌دهد که، مولفه‌های تاثیر گذار مدیریت دانش تاثیر مستقیم و مثبتی بر صادرات فرش دارند.
کلمات کلیدی: پیاده سازی مدیریت دانش، مدیریت دانش، مولفه‌های کلیدی مدیریت دانش، صادرات، فرش.

مقدمه
مبحث مدیریت دانش یکی از مباحث نوظهور در مدیریت است که به شدت مورد اقبال و توجه دانشمندان علم سازمان و مدیریت واقع شده و مهمترین رکن مدیریت دانش، پیاده‌سازی و اثر بخشی آن می‌باشد، که شناخت مدیریت دانش به عنوان یک روح حاکم بر اعمال سازمانی برای پیاده‌سازی آن ضروری است. در دنیای امروز، دیگر منابع اقتصادی اصلی سرمایه، منابع طبیعی، نیروی کار و… نیستند، بلکه منابع اقتصادی اصلی، دانش خواهد بود. در اقتصاد دانشی بر خلاف اقتصاد صنعتی، دارایی‌های فکری و بخصوص سرمایه‌های انسانی، جزء مهمترین دارایی‌های سازمان محسوب می‌شود و موفقیت بالقوه سازمان‌ها ریشه در قابلیت فکری آنها دارد. بنابراین نحوه مدیریت سرمایه فکری در سازمان‌ها و نقش آنها بر کسب مزیت رقابتی می‌تواند در پیشبرد اهداف سازمانی نقش بسزایی ایفا کند (بطحایی، 1385). در این میان سازمان‌های کشورمان نیز برای همسویی با سایر سازمان‌ها و افزایش توان رقابتی، در عرصه‌های داخلی و جهانی نیازمند مدیریت دانش و استفاده از سرمایه‌های فکری سازمان خود هستند. بخصوص با عضویت ناظر کشورمان در سازمان تجارت جهانی در سال 1384 و افزایش رقابت در اقتصاد داخلی و همچنین تمایل کشور به پیوستن به این سازمان بین‌المللی، لزوم نگرش سازمان‌ها به مدیریت دانش و سرمایه فکری بیش از پیش احساس می‌شود.
یکی از مهمترین مسائل در اقتصاد ایران در دهه اخیر بحث صادرات غیر نفتی بوده است. این در شرایطی است که میزان درآمدهای حاصل از صادرات غیر نفتی قابل مقایسه با درآمدهای حاصل از فروش نفت خام نبوده و نمی‌باشد. از طرف دیگر در سبد صادراتی کشور بیشترین سهم درآمد ارزی صادرات غیر نفتی کشور مربوط به صادرات تولیدات سنتی و فرآورده‌های کشاورزی است که یکی از این تولیدات سنتی فرش می‌باشد. فرش ایران متاثر از ویژگی‌های برجسته فرهنگی و هنری آن در سده‌ها و دهه‌های گذشته همواره به عنوان یکی از کالاهای برجسته در سبد صادرات غیر نفتی ایران مطرح بوده و می‌باشد. به طوری که طی سالهای متمادی اولین و بالاترین ردیف ارزآوری در صادرات ایران و حدود 7% اشتغال کل کشور و معیشت چند میلیون نفر را به خود اختصاص داده است (الماسی و همکاران، 1389). این صنعت، یکی از توانمندترین صنایع کشور پس از صنعت پتروشیمی بوده که علیرغم سیر نزولی میزان صادرات طی سالیان اخیر، جایگاه خود را در راس بهترین صادر کنندگان فرش سراسر دنیا حفظ کرده بود تا این که در سال 1387 جای خود را به کشورهای چین و هند سپرد. صادرات فرش ایران در پنج سال گذشته روندی نزولی داشته و پایین بودن قیمت فرش کشورهای رقیب در مقایسه با فرش ایران و هماهنگ بودن آن با سلایق بازارهای جهانی نیز از عوامل عمده رشد برخی از کشورهای رقیب در بازارهای جهانی به شمار می‌رود (حق شناس کاشانی، سعیدی و حسن پور پازواری، 1389).
بنابراین با توجه به اهمیت بحث صادرات غیر نفتی و جایگاه فرش در صنعت کشورمان، ما در این تحقیق به دنبال نقش پیاده سازی مدیریت دانش در افزایش صادرات فرش ایران خواهیم بود.
فصل اول:
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
در آستانه هزاره سوم، مدیریت دانش، به عنوان یک نیاز استراتژیک برای موسسات، سازمان‌ها و نهادهای خدماتی مطرح است، مدیریت دانش تضمین کننده برتری‌های بلند مدت برای سازمان‌ها و جوامع و میزان بهره‌گیری آنها از سرمایه‌های انسانی، فکری و اطلاعاتی است. مدیریت دانش، نگرشی است که می‌تواند از سوی مدیریت سازمان‌ها با کمی انعطاف پیاده‌سازی شود و رقابت پذیری در آینده، پیشرو بودن در محصول و خدمات جدید، فتح بازارهای جدید و خلق بازارهای نو و از دست ندادن سرمایه‌های دانشی را به ارمغان بیاورد. مبحث مدیریت دانش یکی از مباحث نوظهور در مدیریت است که به شدت مورد اقبال و توجه دانشمندان علم سازمان و مدیریت واقع شده و مهمترین رکن مدیریت دانش، پیاده‌سازی و اثر بخشی آن می‌باشد، که شناخت مدیریت دانش به عنوان یک روح حاکم بر اعمال سازمانی برای پیاده‌سازی آن ضروری است. در دنیای امروز، دیگر منابع اقتصادی اصلی سرمایه، منابع طبیعی، نیروی کار و… نیستند، بلکه منابع اقتصادی اصلی، دانش خواهد بود. بعد از قرن بیستم که قرن اقتصاد صنعتی بود، قرن بیست و یکم قرن اقتصاد اطلاعات و دانش می‌باشد. در اقتصاد صنعتی، عوامل تولید ثروت اقتصادی، یکسری دارایی‌های فیزیکی و مشهود مانند زمین، نیروی کار، پول و … بوده است و از ترکیب این عوامل اقتصادی، ثروت تولید می‌شد. در این اقتصاد، استفاده از دانش، به عنوان یک عامل تولید، نقش کمی داشته است اما در اقتصاد دانشی، دانش یا سرمایه فکری به عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر دارایی‌های مشهود و فیزیکی، ارجحیت بیشتری پیدا می‌کند. در اقتصاد دانشی بر خلاف اقتصاد صنعتی، دارایی‌های فکری و بخصوص سرمایه‌های انسانی، جزء مهمترین دارایی‌های سازمان محسوب می‌شود و موفقیت بالقوه سازمان‌ها ریشه در قابلیت فکری آنها دارد. بنابراین نحوه مدیریت سرمایه فکری در سازمان‌ها و نقش آنها بر کسب مزیت رقابتی می‌تواند در پیشبرد اهداف سازمانی نقش بسزایی ایفا کند (بطحایی، 1385). در این میان سازمان‌های کشورمان نیز برای همسویی با سای
ر سازمان‌ها و افزایش توان رقابتی، در عرصه‌های داخلی و جهانی نیازمند مدیریت دانش و استفاده از سرمایه‌های فکری سازما

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *