رشته حقوق

فایل رایگان پایان نامه روانشناسی : شبکه های اجتماعی-خرید و دانلود فایل

دانلود پایان نامه

یابی پرسشنامه
برای بررسی اعتبار و همسانی درونی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. به این منظور پرسشنامه اولیه تهیه و تدوین شده پس تأیید اساتید راهنما و مشاور بر روی یک نمونه کوچک 20نفری از جامعه مورد نظر به صورت تصادفی و آزمایشی اجرا و سپس داده های به دست آمده وارد رایانه شده و با نرم افزار SPSS، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. نتایج حاکی از آن است که پرسشنامه با ضریبی معادل 093 از اعتبار خوبی برخوردار بوده است.
3-5 مقیاس اندازه گیری
سوال های پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت تنظیم شده است و آزمودنی ها بر اساس گزینه های زیر به سوالات پاسخ دادند. نحوه نمره گذاری این طیف به شریح می باشد.

طیف
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
ارزش
1
2
3
4
5
نحوه امتیاز دهی به این صورت بوده است که به گزینه خیلی زیاد امیتاز یک، زیاد امتیاز دو، متوسط امتیاز سه، کم امیتاز چهار و خیلی کم امیتاز پنج اختصاص داده شده است.
3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها
در پژوهش حاضر داده های بدست آمده از پرسشنامه ها وارد رایانه شده و با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در سطح توصیفی با بهره گرفتن از شاخص های فراوانی (فراوانی، درصد فراوانی، درصد تراکمی و …) و نمودار دادها توصیف شده اند و در سطح استنباطی از از آزمون “کلموگروف اسمیرنوف” برای بررسی نرمال بودن داده ها، برای بررسی معناداری فرضیات به دلیل اسمی بودن مقیاس از آزمون خی دو استفاده شده است.

فصل چهارم

جداول و نمودارها
جدول شماره 1: توزیع فراوانی و درصد جنس پاسخگویان
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
جنسیت
60
60
90
زن
100
40
60
مرد
100
150
جمع کل
بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که از مجموع کل پاسخگویان 90 نفر یعنی معادل 60 درصد را زنان و 60 نفر یعنی معادل 40 درصد را مردان تشکیل می دهند. بنابراین می توان گفت که بیشترین پاسخگو به این تحقیق را زنان تشکیل می دهند.

جدول شماره 2: توزیع فراوانی و درصد سن پاسخگویان
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سن
29.3
29.3
44
20-25
48.7
19.3
29
25-30
73.3
24.7
37
30-35
87.3
14
21
35-40
100
12.7
19
<40
100
150
جمع کل
بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت از مجموع کل پاسخگویان 44 نفر یعنی معادل 29.3 درصد 20 تا 25 ساله، 29 نفر یعنی معادل19.3 درصد 25 تا 30 ساله، 37 نفر یعنی معادل24.7 درصد 30 تا 35 ساله، 21 نفر یعنی معادل14 درصد 35 تا 40 ساله و 19 نفر یعنی معادل12.7 درصد نیز بیش از 40 سال داشته اند.
جدول شماره 3: توزیع فراوانی و درصد اخبار و گزارش های پزشکی روزنامه ها
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال یک
23.3
23.3
35
خیلی کم
55.3
32
48
کم
90
34.7
52
متوسط
96
6
9
زیاد
100
4
6
خیلی زیاد
100
150
جمع کل
بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 35 نفر از پاسخگویان یعنی معادل23.3 درصد خیلی کم، 48 نفر یعنی معادل 32 درصد کم، 52 نفر یعنی معادل 34.7 درصد به طور متوسط، 9 نفر یعنی معادل 6 درصد زیاد و 6 نفر یعنی عادل 4 درصد خیلی زیاد اخبار و گزارش های پزشکی روزنامه ها را مطالعه می کنند.
جدول شماره 4: توزیع فراوانی و درصد بخش های خبری مربوط به سلامت در تلویزیون
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال2
14.7
14.7
22
خیلی کم
48.7
34
51
کم
84
35.3
53
متوسط
98
14
21
زیاد
100
2
3
خیلی زیاد
100
150
جمع کل
بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 22 نفر از پاسخگویان یعنی معادل 14.7 درصد خیلی کم، 51 نفر یعنی معادل 34 درصد کم، 53 نفر یعنی معادل 35.5 درصد به طور متوسط، 21 نفر یعنی معادل 14درصد زیاد و 3 نفر یعنی معادل 2 درصد خیلی زیاد بخش های خبری مربوط به سلامت را در تلویزیون مشاهده می کنند.
جدول شماره 5: توزیع فراوانی و درصد اخبار رادیو سلامت
درصد معتبر
درصد
فراوانی
سئوال 3
53.3
53.3
80
خیلی کم
80.7
27.3
41
کم
94
13.3
20
متوسط
100
6
9
زیاد
100
150
جمع کل
بر اساس داده های جدول و نمودارفوق می توان گفت که 80 نفر از پاسخگویان یعنی معادل 53.3 درصد خیلی کم، 41 نفر یعنی معادل 27.3 درصد کم، 20 نفر یعنی معادل 13.3 درصد به طور متوسط و 9 نفر یعنی معادل 6 درصد به اخبار سلامت رادیو گوش می کنند. طبق این جدول هیچ پاسخگویی خیلی زیاد به اخبار سلامت رادیو گوش نمی کند.
جدول شماره 6: توزیع فراوانی و درصداخبار پزشکی سایت های اینترنتی، خبرگزاری ها و شبکه های اجتماعی
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 4
18
18
27
خیلی کم
43.3
25.3
38
کم
80.7
37.3
56
متوسط
95.3
14.7
22
زیاد
100
4.7
7
خیلی زیاد
100
150
جمع کل
بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 27 نفر از پاسخگویان یعنی معادل 18 درصد خیلی کم، 38 نفر یعنی معادل 25.3 درصد کم، 56 نفر یعنی معادل 37.3 درصد به طور متوسط، 22 نفر یعنی معادل 14.7 درصد زیاد و 7 نفر یعنی معادل 4.7 درصد خیلی زیاد اخبار پزشکی سایت های اینترنتی، خبرگزاری ها و شبکه های اجتماعی را مطالعه می کنند.
جدول شماره 7: توزیع فراوانی و درصد موفقیت رسانه ها در بیان مسائل سلامتی
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 5
12
12
18
خیلی کم
39.3
27.3
41
کم
77.3
38
57
متوسط
100
22.7
34
زیاد
100
150
جمع کل
بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 18 نفر از پاسخگویان یعنی معادل 12 درصد خیلی کم، 41 نفر یعنی معادل 27.3 درصد کم، 57 نفر یعنی معادل 38 درصد متوسط و 34 نفر یعنی معادل 22.7 درصد زیاد عملکرد رسانه ها را در بیان مسائل سلامتی موفق می دانند. هیچکدام از پاسخگویان عملکرد رسانه ها را در بیان مسائل سلامتی بسیار زیاد موفق ارزیابی نکرده اند.
جدول شماره 8: توزیع فراوانی و درصد اطلاعات پاسخگویان درباره قوانین مرتبط با «سلامت» در قانون اساسی کشور
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 6
34.7
34.7
52
خیلی کم
72
37.3
56
کم
94.7
22.7
34
متوسط
98
3.3
5
زیاد
100
2
3
خیلی زیاد
100
150
جمع کل
بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 52 نفر از پاسخگویان یعنی معادل 34.7 درصد خیلی کم، 56 نفر یعنی معادل 37.3 درصد کم، 34 نفر یعنی معادل 22.7 درصد متوسط، 5 نفر یعنی معادل 3.3 درصد زیاد و 3 نفر یعنی معادل 2 درصد خیلی زیاد در مورد قوانین مرتبط با «سلامت» در قانون اساسی کشور اطلاعات دارند.
جدول شماره 9: توزیع فراوانی و درصد آگاهی پاسخگویان درباره قوانین مرتبط با سلامت در سایر قوانین کشور
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 7
38
38
57
خیلی کم
78
40
60
کم
93.3
15.3
23
متوسط
99.3
6
9
زیاد
100
7/0
1
خیلی زیاد
100
150
جمع کل
بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 57 نفر از پاسخگویان یعنی معادل 38 درصد خیلی کم، 60 نفر یعنی معادل40 درصد کم، 23 نفر یعنی معادل 15.3 درصد متوسط، 9 نفر یعنی معادل 6 درصد زیاد و یک نفر یعنی معادل 7/0 درصد خیلی زیاد درباره قوانین مرتبط با «سلامت» در سایر قوانین کشور اطلاعات دارند.
جدول شماره 10: توزیع فراوانی و درصد اطلاعات پاسخگویان درباره قانون برنامه کشوری پزشک خانواده
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 8
33.3
33.3
50
خیلی کم
68.7
35.3
53
کم
93.3
24.7
37
متوسط
100
6.7
10
زیاد
100
150
جمع کل
بر اساس داده های جدول و نمودارفوق می توان گفت که 50 نفر یعنی معادل 33.3 درصد پاسخگویان خیلی کم، 53 نفر یعنی معادل 35.3 درصد کم، 37 نفر یعنی معادل 24.7 درصد متوسط، 10 نفر یعنی معادل 6.7 درصد زیاد درباره قانون برنامه کشوری «پزشک خانواده» اطلاعات دارند. هیچکدام از پاسخگویان درباره این قانون اطلاعات بسیار زیادی نداشته اند.
جدول شماره 11: توزیع فراوانی و درصد کسب اطلاعات پاسخگویان درباره برنامه پزشک خانواده از تلویزیون
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 9
27.3
27.3
41
خیلی کم
71.3
44
66
کم
92
20.7
31
متوسط
100
8
12
زیاد
100
150
جمع کل
بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 41 نفر یعنی معادل 27.3 درصد از پاسخگویان خیلی کم، 66 نفر یعنی معادل 44 درصد کم، 31 نفر یعنی معادل 20.7 درصد متوسط، 12 نفر یعنی معادل 8 درصد زیاد درباره برنامه پزشک خانواده از تلویزیون کسب اطلاعات کرده اند. هیچ کدام از پاسخگویان به میزان بسیار زیاد از تلوزیون در این خصوص کسب اطلاعات نکرده اند.
جدول شماره 12: توزیع فراوانی و درصد میزان توجه رسانه ها به شناساندن برنامه پزشک خانواده
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 10
28.7
28.7
43
خیلی کم
68
39.3
59
کم
93.3
25.3
38
متوسط
100
6.7
10
زیاد
100
150
جمع کل
بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 43 نفر پاسخگویان یعنی معادل 28.7 درصد میزان توجه رسانه ها در شناساندن برنامه پزشک خانواده را به خودشان را خیلی کم، 59 نفر یعنی معادل 39.3 درصد کم، 38 نفر یعنی معادل 25.3 درصد متوسط و 10 نفر یعنی معادل 6.7 درصد زیاد ارزیابی کرده اند.
جدول شماره 13: توزیع فراوانی و درصد میزان کارآیی رسانه ها در شناساندن برنامه پزشک خانواده
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 11
25.3
25.3
38
خیلی کم
60.7
35.3
53
کم
89.3
28.7
43
متوسط

مطلب مشابه :  پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

99.3
10
15
زیاد
100
7/0
1

خیلی زیاد
100
150
جمع کل
بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 38 نفر یعنی معادل 25.3 درصد پاسخگویان میزان کارآیی رسانه ها در شناساندن برنامه پزشک خانواده را به خانواده شان خیلی کم، 53 نفر یعنی معادل 35.3 درصد کم، 43 نفر یعنی معادل 28.7 درصد متوسط، 15 نفر یعنی معادل 10 درصد زیاد و یک نفر یعنی معادل 7/0 درصد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.
جدول شماره 14: توزیع فراوانی و درصد میزان موفقیت رسانه ها در شناساندن برنامه پزشک خانواده به جامعه
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 12
25.3
25.3
38
خیلی کم
63.3
38
57
کم
90
26.7
40
متوسط
99.3
9.3
14
زیاد
100
7/0
1
خیلی زیاد
100
150
جمع کل
بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 38 نفر از پاسخگویان یعنی معادل 25.3 درصد میزان موفقیت رسانه ها در شناساندن برنامه پزشک خانواده را به جامعه خیلی کم، 57 نفر یعنی معادل 38 درصد کم، 40 نفر یعنی معادل 26.7 درصد متوسط، 14 نفر یعنی معادل 9.3 درصد زیاد و یک نفر یعنی معادل 7/0 درصد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.
جدول شماره 15: توزیع فراوانی و درصد کسب اطلاعات درباره برنامه پزشک خانواده از مطبوعات
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 13
32.7
32.7
49
خیلی کم
76.7
44
66
کم
92
15.3
23
متوسط
98.7
6.7
10
زیاد
100
1.3
2
خیلی زیاد
100
150
جمع کل
بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 49 نفر پاسخگویان یعنی معادل 32.7 درصد میزان اطلاعاتی که از مطبوعات درباره برنامه پزشک خانواده کسب کرده اند را خیلی کم، 66 نفر یعنی معادل 44 درصد کم، 23 نفر یعنی معادل 15.3 درصد متوسط، 10 نفر یعنی معادل 6.7 درصد زیاد و یک نفر یعنی معادل 7/0 درصد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.
جدول شماره 16: توزیع فراوانی و درصد کسب اطلاعات درباره برنامه پزشک خانواده از رادیو
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 14
39.3
39.3
59
خیلی کم
78.7
39.3
59
کم
95.3
16.7
25
متوسط
100
4.7
7
زیاد
100
150
جمع کل
بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 59 نفر از پاسخگویان یعنی معادل 39.3 درصد میزان اطلاعاتی که از رادیو درباره برنامه پزشک خانواده کسب کرده اند را خیلی کم، 59 نفر یعنی معادل 39.3 درصد کم، 25 نفر یعنی معادل 16.7 درصد متوسط، 7 نفر یعنی معادل 4.7 درصد زیاد ارزیابی کرده اند. هیچکدام از پاسخگویان اطلاعات بسیار زیادی در این خصوص از رادیو کسب نکرده اند.
جدول شماره 17: توزیع فراوانی و درصد کسب اطلاعات درباره برنامه پزشک خانواده از رسانه های مجازی
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 15
28.7
28.7
43
خیلی کم
64
35.3
53
کم
89.3
25.3
38
متوسط
98
8.7
13
زیاد
100
2
3
خیلی زیاد
100
150
جمع کل
بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان چنین گفت که 43 نفر از پاسخگویان یعنی معادل 28.7 درصد میزان اطلاعاتی که درباره برنامه پزشک خانواده از رسانه های مجازی همچون سایت های اینترنتی و وبلاگ ها کسب کرده اند را خیلی کم، 53 نفر یعنی معادل 35.3 درصد کم، 38 نفر یعنی معادل 25.3 درصد متوسط، 13 نفر یعنی معادل 8.7 درصد زیاد و 3 نفر یعنی معادل 2 درصد خیلی زیاد اعلام کرده اند.
جدول شماره 18: توزیع فراوانی و درصد کسب اطلاعات درباره برنامه پزشک خانواده از خبرگزاری ها
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 16
26
26
39
خیلی کم
71.3
45.3
68
کم
93.3
22
33
متوسط
99.3
6
9
زیاد
100
0.7
1
خیلی زیاد
100
150
جمع کل
بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 39 نفر از پاسخگویان یعنی معادل 26 درصد میزان اطلاعاتی که درباره برنامه پزشک خانواده از خبرگزاری ها کسب کرده اند خیلی کم، 68 نفر یعنی معادل 45.3 درصد کم، 33 نفر یعنی معادل 22 درصد متوسط، 9 نفر یعنی معادل 6 درصد زیاد و 1 نفر یعنی معادل 7/0 درصد خیلی زیاد اعلام کرده اند.
جدول شماره 19: توزیع فراوانی و درصد کسب اطلاعات درباره برنامه پزشک خانواده از شبکه های اجتماعی
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 17
47.3
47.3
71
خیلی کم
76.7
29.3
44
کم
94
17.3
26
متوسط
99.3
5.3
8
زیاد
100
0.7
1
خیلی زیاد
100
150
جمع کل
بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 71 نفر از پاسخگویان یعنی معادل 47.3 درصد میزان اطلاعاتی که درباره برنامه پزشک خانواده از شبکه های اجتماعی (نظیر فیسبوک) کسب کرده اند را خیلی کم، 44 نفر یعنی معادل 29.3 درصد کم، 26 نفر یعنی معادل 17.3 درصد متوسط، 8 نفر یعنی معادل 5.3 درصد زیاد و یک نفر یعنی معادل 7/0 درصد خیلی زیاد اعلام کرده اند.
جدول شماره 20: توزیع فراوانی و درصد نقش مطبوعات در شناساندن برنامه پزشک خانواده به جامعه
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 18
18.7
18.7
28
خیلی کم
56
37.3
56
کم
82
26
39
متوسط
96
14
21
زیاد
100
4
6
خیلی زیاد
100
150
جمع کل
بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 28 نفر از پاسخگویان یعنی معادل 18.7 درصد نقش مطبوعات را در شناساندن برنامه پزشک خانواده به جامعه خیلی کم، 56 نفر یعنی معادل 37.3 درصد کم، 39 نفر یعنی معادل 26 درصد متوسط، 21 نفر یعنی معادل 14 درصد زیاد و 6 نفر یعنی معادل 4 درصد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.
جدول شماره 21: توزیع فراوانی و درصد نقش رسانه های دیداری و شنیداری در شناساندن برنامه پزشک خانواده به جامعه
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 19
15.3
15.3
23
خیلی کم
48
32.7
49
کم
74.7
26.7
40
متوسط
95.3
20.7
31
زیاد
100
4.7
7
خیلی زیاد
100
150
جمع کل
بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 23 نفر یعنی معادل 15.3 درصد از پاسخگویان نقش رسانه های دیداری و شنیداری (رادیو و تلویزیون) را در شناساندن برنامه پزشک خانواده به جامعه خیلی کم، 49 نفر یعنی معادل 32.7 درصد کم، 40 نفر یعنی معادل 26.7 درصد متوسط، 31 نفر یعنی معادل 20.7 درصد زیاد و 7 نفر یعنی معادل 4.7 درصد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.
جدول شماره 22: توزیع فراوانی و درصد نقش رسانه های مجازی در شناساندن برنامه پزشک خانواده به جامعه
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 20
16.7
16.7
25
خیلی کم
44
27.3
41
کم
77.3
33.3
50
متوسط
94.7
17.3
26
زیاد
100
5.3
8
خیلی زیاد
100
150
جمع کل
بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 25 نفر از پاسخگویان یعنی معادل 16.7 درصد نقش رسانه های مجازی (سایت های اینترنتی، خبرگزاری ها و شبکه های اجتماعی) را در شناساندن برنامه پزشک خانواده به جامعه خیلی کم، 41 نفر یعنی معادل 27.3 درصد کم، 50 نفر یعنی معادل 33.3 درصد متوسط، 26 نفر یعنی معادل 17.3 درصد زیاد و 8 نفر یعنی معادل 5.3 درصد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.
جدول شماره 23: توزیع فراوانی و درصد اخبار برنامه پزشک خانواده شهری در رسانه ها
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال

مطلب مشابه :  ذخیره و بازیابی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

پاسخی بگذارید