رشته حقوق

فایل رایگان پایان نامه روانشناسی : درصد

دانلود پایان نامه

21
24.7
24.7
37
خیلی کم
60.7
36
54
کم
95.3

34.7

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

52
متوسط
99.3
4
6
زیاد
100
0.7
1
خیلی زیاد
100
150
جمع کل
بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 37 نفر از پاسخگویان یعنی معادل 24.7 درصد میزان انعکاس اخبار برنامه پزشک خانواده شهری در رسانه ها را خیلی کم، 54 نفر یعنی معادل 36 درصد کم، 52 نفر یعنی معادل 34.7 درصد متوسط، 6 نفر یعنی معادل 4 درصد زیاد و یک نفر یعنی معادل 7/0 درصد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.
جدول شماره 24: توزیع فراوانی و درصد میزان آشنایی پاسخگویان با برنامه پزشک خانواده شهری
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 22
30.7
30.7
46
خیلی کم
72
41.3
62
کم
90
18
27
متوسط
98
8
12
زیاد
100
2
3
خیلی زیاد
100
150
جمع کل
بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 46 نفر از پاسخگویان یعنی معادل 30.7 درصد میزان آشنایی خود با برنامه پزشک خانواده شهری را خیلی کم، 62 نفر یعنی معادل 41.3 درصد کم، 27 نفر یعنی معادل 18 درصد متوسط، 12 نفر یعنی معادل 8 درصد زیاد و 3 نفر یعنی معادل 2 درصد خیلی زیاد اعلام کرده اند.
جدول شماره 25: توزیع فراوانی و درصد میزان آشنایی پاسخگویان از تاثیر اجرای برنامه پزشک خانواده بر گسترش سلامت در جامعه
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 23
24.7
24.7
37
خیلی کم
64.7
40
60
کم
90.7
26
39
متوسط
97.3
6.7
10
زیاد
100
2.7
4
خیلی زیاد
100
150
جمع کل
بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 37 نفر از پاسخگویان یعنی معادل 24.7 درصد میزان آشنایی خود را از تأثیر اجرای برنامه پزشک خانواده بر گسترش سلامت در افراد جامعه خیلی کم، 60 نفر معادل 40 درصد کم، 39 نفر معادل 26 درصد متوسط، 10 نفر معادل 6.7 درصد زیاد و 4 نفر معادل 2.7 درصد زیاد ارزیابی کرده اند.
جدول شماره 26: توزیع فراوانی و درصد میزان آشنایی پاسخگویان با قوانین مربوط به برنامه پزشک خانواده
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 24
28.7
28.7
43
خیلی کم
68.7
40
60
کم
93.3
24.7
37
متوسط
100
6.7
10
زیاد
100
150
جمع کل
بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 43 نفر از پاسخگویان یعنی معادل 28.7 درصد میزان آشنایی خود را با قوانین مربوط به برنامه پزشک خانواده خیلی کم، 60 نفر معادل 40 درصد کم، 37 نفر معادل 24.7 درصد متوسط و 10 نفر معادل 6.7 درصد زیاد اعلام کرده اند. اصلاعات هیچ پاسخگویی دراین باره خیلی زیاد نبوده است.
جدول شماره 27: توزیع فراوانی و درصد میزان آشنایی پاسخگویان با «پرونده الکترونیک سلامت»
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 25
46.7
46.7
70
خیلی کم
82.7
36
54
کم
96
13.3
20
متوسط
100
4
6
زیاد
100
150
جمع کل
بر اساس داده های جدول و نمودار فوق می توان گفت که 70 نفر از پاسخگویان یعنی معادل 46.7 درصد میزان آشنایی خود را با پرونده الکترونیک سلامت خیلی کم، 54 نفر معادل 36 درصد کم، 20 نفر معادل 13.3 درصد متوسط و 6 نفر معادل 4 درصد زیاد اعلام کرده اند. اطلاعات هیچ پاسخگو در این خصوص بسیار زیاد نبوده است.
جدول شماره 28: توزیع فراوانی و درصد میزان آشنایی پاسخگویان با «پرونده الکترونیک سلامت» از طریق رسانه ها
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سئوال 26
44.7
44.7

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد وسایل کمک آموزشی-فروش و دانلود فایل

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید