فارسی باستان

فارسی باستان

ابوالقاسمی، محسن. پنج گفتار در دستور تاریخی زبان فارسی. بابل: کتابسرای بابل، 1367، 95 ص، کتابنامه.
(به بخش مقاله‌ها نگاه کنید.)
ــــــ. تاریخ زبان فارسی. سلسله انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، شماره 105؛ ادبیات فارسی، شماره 5. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، 1379، نوزده+350 ص، نمونه، تصویر، کتابنامه.
بخش اول ـ زبان فارسی در دوره باستان؛ بخش دوم ـ زبان فارسی در دوره میانه؛ بخش سوم ـ دوره نو.
ــــــ. تاریخ مختصر زبان فارسی. ویرایش2. تهران: طهوری، 1378، 139 ص، مصور، جدول، نمونه، کتابنامه.
بخش اول ـ زبان فارسی در دوره باستان؛ بخش دوم ـ زبان فارسی در دوره میانه؛ بخش سوم ـ زبان فارسی در دوره جدید.
ــــــ. تحول معنی واژه در زبان فارسی. [بی‌جا: بی‌نا]، 1355، 44 ص، کتابنامه.
مقدمات؛ راه‌های دگرگونی معنی‌ واژه؛ علت‌های دگرگونی معنی واژه.
ــــــ. درباره زبان آسی. سلسله انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، شماره 69؛ زبان شناسی ایران، شماره 2. تهران : بنیاد فرهنگ ایران، 1348، یازده+341+29ص، کتابنامه.
بررسی واک‌های آسی؛ بررسی فعل‌های آسی؛ بررسی وندهای آسی؛ گوناگون.
ــــــ. دستور تاریخی زبان فارسی. سلسله انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، شماره 164؛ ادبیات فارسی، شماره 8 . تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، 1375، ده+425ص، کتابنامه.
فصل اول ‌ـ دستگاه صوتی؛ فصل دوم ـ اسم؛ فصل سوم ـ صفت؛ فصل چهارم‌ـ عدد؛ فصل پنجم‌ـ ضمیر؛ فصل ششم ‌ـ فعل؛ فصل هفتم ـ قید؛ فصل هشتم‌ـ حرف اضافه؛ فصل نهم ـ حرف ربط ؛ فصل دهم ‌ـ اصوات؛ فصل یازدهم ‌‌ـ واژه‌سازی؛ فصل دوازدهم ـ جمله.
ــــــ. دستور تاریخی مختصر زبان فارسی. سلسله انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، شماره 308؛ زبان و ادبیات فارسی، شماره 13.تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتاب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، 1377، هفت+196 ص، کتابنامه.
بخش اول ـ قواعد دستوری ایرانی باستان؛ بخش دوم ‌ـ قواعد دستوری ایرانی میانه غربی؛ بخش سوم ـ قواعد دستوری فارسی دری.
ــــــ . راهنمای زبان‌های باستانی ایرانی، ج اول: متن. سلسله انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم‌ انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، شماره 174؛ باستان شناسی، شماره 3. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، 1375، هفت+262 ص، مصور، نمونه، کتابنامه.
بخش اول ـ زبان های ایرانی باستان: فصل اول ‌ـ اوستایی، فصل دوم ‌ـ فارسی باستان؛ بخش دوم ـ زبان های ایرانی میانه: فصل سوم ‌ـ پهلوی اشکانی، فصل چهارم ـ فارسی میانه.
ــــــ . راهنمای زبان‌های باستانی ایرانی. ج دوم: دستور و واژه‌نامه. سلسله انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، شماره 227؛ باستان‌شناسی، شماره 4. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، 1376، شش+310ص، کتابنامه.
بخش اول ‌ـ دستور زبان‌های ایرانی باستان و ایرانی میانه: فصل اول ـ کلیات قواعد دستوری ایران باستان، فصل دوم ـ کلیات قواعد دستوری ایرانی میانه غربی؛ بخش دوم ـ واژه‌نامه ایرانی باستان و ایرانی میانه غربی: فصل اول ـ واژه‌نامه ایرانی باستان، فصل دوم ـ واژه‌نامه ایرانی میانه غربی.
ــــــ . ریشه‌شناسی(اتیمولوژی). تهران: ققنوس، 1374، 96 ص، کتابنامه.
متنی از فارسی باستان؛ تحول زبان؛ تحول درونی زبان باستان؛ تحول زبان فارسی بر اثر عامل‌های بیرونی؛ تحول واژگان فارسی؛ زبان‌هایی که فارسی با آنها رابطه داشته است؛ زبان سنسکریت؛ الفبای رایج در ایران؛ فرهنگ تاریخی؛ ریشه‌شناسی چند واژه.
ــــــ . زبان فارسی وسرگذشت آن. ویرایش2. تهران: هیرمند، 1375، 60 ص، مصور، نمونه، کتابنامه.
1ـ یادداشت 2ـ شرح نشانه‌ها 3ـ زبان فارسی و سرگذشت آن 4ـ زبان‌های دوره باستان 5 ـ زبان اوستایی 6ـ زبان مادی 7ـ زبان سکایی 8 ـ زبان فارسی باستان 9ـ زبان‌های دوره میانه 10ـ زبان‌های ایرانی میانه غربی 11ـ فارسی میانه 12ـ کتیبه‌های پهلوی 13ـ زبور پهلوی 14ـ نوشته‌های زردشتیان 15ـ پازند 16ـ نوشته‌های مانویان 17ـ پهلوی اشکانی 18ـ آثار پهلوی اشکانی از دوره اشکانیان 19ـ آثار پهلوی اشکانی از دوره ساسانیان 20ـ زبان‌های ایرانی میانه شرقی 21ـ زبان بلخی 22ـ زبان سکایی 23ـ زبان سغدی 24ـ زبان خوارزمی 25ـ آثار قدیم خوارزمی 26ـ آثار جدید خوارزمی27ـ الفبا در آثار ایران پیش از اسلام 28ـ‌شعردر ایران پیش از اسلام 29ـ واژگان زبان‌های
ایرانی باستان و میانه 30ـ زبان‌های ایرانی جدید 31ـ زبان فارسی 32ـ زبان پشتو 33ـ زبان‌های کردی 34ـ زبان آسی 35ـ زبان بلوچی 36ـ نمونه‌ایی از نوشته‌های ایران پیش از اسلام.
ــــــ . فعل آغازی. [تهران: بی‌نا]، 1351، 23 ص.

Share