فارسی باستان

فارسی باستان

تحول زبان پهلوی به فارسی در دوران استیلای عرب.
ــــــ . فرهنگ شاهنامه، با شرح حال فردوسی و ملاحظاتی در باب شاهنامه. سلسله نشریات مجمع ناشر کتاب ملی، شماره 8 . [تهران]: نشریات مجمع ناشر کتاب ملی، 1320، 279 ص.
(نکات دستوری پراکنده در واژه‌نامه).
رضایی، جمال. بررسی گویش بیرجند، واج‌شناسی ـ دستور. به اهتمام محمود رفیعی. تهران: هیرمند، 1377، 451 ص، جدول، نقشه.
بخش یکم ـ واج‌شناسی: جستار نخست ـ واج‌های گویش بیرجند و چند ویژگی آنها: فصل یک ـ هم خوان‌ها، فصل دوـ واکه‌ها، فصل سه ـ نوا و آهنگ، جستار دوم ـ دگرگونی واج‌ها: فصل یک ـ دگرگونی واکه‌ها، فصل دو ـ دگرگونی هم خوان‌ها؛ بخش دوم ـ دستور: جستار نخست ـ ساخت‌شناسی (صرف): فصل یک ـ ساختمان واژه‌ها، فصل دوـ نام (اسم)، فصل سه ـ صفت (گونواژه) و انواع آن، فصل چهار ـ ضمیر و انواع آن، فصل پنج ـ قید و انواع آن، فصل شش ـ حرف و انواع آن، فصل هفت ـ صوت و انواع آن، فصل هشت ـ فعل و (کارواژه)، جستار دوم ـ نحو: فصل یک ـ ارکان جمله، فصل دو ـ اقسام جمله، فصل سه ـ اجزاء جمله، فصل چهارـ ساختمان و ترتیب اجزاء جمله، فصل پنج ـ حذف در جمله.
رضایی‌باغ‌بیدی، حسن. دستور زبان پارتی (پهلوی اشکانی). سلسله انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی، شماره 9. تهران: نشر آثار، 1381، 182 ص، مصور، جدول، نمونه.
1ـ آواشناسی 2ـ اسم 3ـ صفت 4ـ ضمیر 5ـ عدد 6ـ قید 7ـ پیشوندها وپسوندها 8 ـ کلمات مرکب 9ـ حروف و اصوات 10ـ فعل.
رضوی،کمال. گویش و فرهنگ الیگودرز. [بی‌جا]: محیا، 1373، ص91ـ99.
دستور زبان برمبنای گویش الیگودرز.
رضی، هاشم. دستور زبان اوستایی. ج2: دستور. تهران: فروهر، 1368، 593 ص.
بخش اول ـ ترکیب واژه‌ها؛ بخش دوم ـ ترکیب واژ‌ه‌ها؛ بخش سوم ـ فهرست پسوندهای اوستایی؛ بخش چهارم ـ فهرست پسوندهای فرعی؛ بخش پنجم ـ پیشوندها و اجزاء پیشین؛ بخش ششم ـ اسم؛ بخش هفتم ـ اسم مرکب، چگونگی ترکیب؛ بخش هشتم ـ جنس؛ بخش نهم ـ صفت؛ بخش دهم ـ عدد؛ بخش یازدهم ـ ضمایر؛ بخش دوازدهم ـ فعل؛ بخش سیزدهم ـ صفات فاعلی؛ بخش چهاردهم ـ صفات مفعولی؛ بخش پانزدهم ـ شناسه‌های صرفی زمان‌ها و حالات افعال؛ بخش شانزدهم ـ زمان آینده؛ بخش هفدهم ـ افعال سببی؛ بخش هجدهم ـ افعال مرکب؛ بخش نوزدهم ـ اسم معنی یا اسم فعلی؛ بخش بیستم ـ صفات فعلی، مصادر فعلی؛ بخش بیست‌ویکم ـ مصدر؛ بخش بیست‌ودوم ـ صرف نشدنی‌ها؛ بخش بیست‌وسوم ـ حرف‌های اضافه؛ بخش بیست‌وچهارم ـ اصوات؛ بخش بیست‌وپنجم ـ لهجه گاثایی.
ــــــ . فارسی باستان: دستور، گزیده‌ای از کتیبه‌ها، واژه‌نامه. تهران: فروهر، 1367، 287 ص، جدول.*
رفیعی سرشکی، بیژن. آینه زبان پارسی. تهران: ایران جام، 1379، 36 ص.
کارایی (تأثیر) ریشه‌های زبان پارسی در زبان‌های دیگر؛ کارآیی واژه‌های پارسی در زبان‌های دیگر؛ ویژگی‌های زبان پارسی؛ سادگی زبان پارسی؛ پاسداری از زبان.
رکن‌زاده آدمیت، محمدحسین. ارکان سخن. تهران: مطبوعاتی شرق، 1345، 381 ص.
فصل اول ـ اغلاط مشهوره؛ فصل دوم ـ کتاب‌های لغت فارسی و عربی؛ فصل سوم ـ مترادفات و فروع؛ فصل چهارم ـ اضداد؛ فصل پنجم ـ الفاظی که با تغییر حرکات تغییر معنی می‌دهد؛ فصل ششم ـ دخیل؛ فصل هفتم ـ کلمات فارسی معرب؛ فصل هشتم ـ نقد سخن.
رنجبر، محمود. بررسی و توصیف گویش گالشی. رشت: گیلکان، 1382، ?ص.*
رنجبر، مریم‌السادات. انواع فعل در تاریخ بیهقی. اصفهان: مانی، 1379، ده+148 ص.
فعل؛ وجوه فعل؛ فعل مجهول؛ فعل متعدی؛ ساختمان فعل؛ حذف شناسه یا فعل کمکی؛ صورت‌های مختلف فعل از نظر نوع و کاربرد؛ انواع ساختمان جمله؛ چند نمونه خاص از انواع فعل.
رواقی، علی. ذیل فرهنگ‌های فارسی. با همکاری مریم میرشمسی. تهران: هرمس، 1381، بیست+580 ص، کتابنامه.
روحی، اصغرعلی. دبیرعجم. لاهور: [بی‌نا]، 1936 م، 47 ص.
بهره اول ـ متفرقات از خفت و ثقل الفاظ، ترادف الفاظ، علم ادب، شئون ادبیات، خصایص زبان فارسی که بدان از تازی امتیاز دارد، تصرفات فارسیان، … .*

Share