سبز اندیشان امروز

عوامل موثر بر بازار سرمایه

عوامل موثر بر بازار سرمایه

یکی از مولفه‌های بازار سرمایه، بازار سهام یا بازار بورس است که عمدتاً با دو انگیزه کاهش در مخاطره (ریسک) ناشی از نقدینگی و مخاطره ناشی از بهره‌وری شکل می گیرد. مخاطره ناشی از بهره وری، یک عامل بازدارنده برای سرمایه‌گذاری در بنگاه ها به شمار می آید. در مقابل، بازار سهام، این امتیاز را به صاحبان سهام و سرمایه‌گذاران می‌دهد که سرمایه خود را بین شمار بسیار زیادی از بنگاه ها و شرکت ها توزیع نمایند. تنوع در سرمایه‌گذاری، این امکان را پدید می‌آورد که سطح رفاه را افزایش دهد، و به علاوه، سبب افزایش منابع سرمایه‌ای بنگاه ها می‌شود و رشد اقتصادی را شتاب می‌دهد( ابزری، صمدی و تیموری، 1387: 121).

یکی دیگر از انگیزه‌های ایجاد و پیدایش بازار سهام، کاهش مخاطره ناشی از نقدینگی است، بدین معنا که بنگاه‌های اقتصادی که مواجه با تکانه نقدینگی می شوند و تمایل به نقدکردن زودرس سرمایه بنگاه دارند، وارد بازار سهام می شوند، و با عرضه سهام، اقدام به گردآوری سرمایه مورد نیاز خود می‌کنند.

بدین ترتیب، بازارهای سهام، از دو طریق به رشد اقتصادی کشور کمک می کنند. نخست، از طریق افزایش کارایی بنگاه اقتصادی، به ویژه در مواقعی که بنگاه نیاز به نقدینگی دارد. در این صورت، بنگاه (به جای برداشت از سرمایه)، به عرضه سهم در بازار سهام می پردازد. با افزایش کارایی بنگاه، نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری نیز افزایش می یابد. بنابراین، رشد ‌اقتصادی در کشورهایی که بازار سهام کارآمدی دارند، نسبت به ‌کشورهایی که بازار سهام منسجم ندارند، سریعتر است. دلیل آن این است، که بنگاه های اقتصادی، به جای نقدکردن سرمایه شرکت، اقدام به فروش سهام می کنند. دوم اینکه بازارهای سهام از طریق افزایش منابع مالی تخصیص داده شده به بنگاه، رشد اقتصادی را تسریع می بخشند. هر قدر منابعی که صرف سرمایه گذاری در بنگاه می شود بالاتر باشد، نرخ رشد اقتصادی، پایدارتر و سریعتر خواهد بود.به علاوه، اگر بنگاه های اقتصادی به کلی از مخاطره روی گردان باشند، نسبت منابع که صرف سرمایه‌گذاری در بنگاه ها می‌شود، درکشورهایی که دارای بازار سهام هستند، بالاتر است، بنابراین، این روند، رشد اقتصادی را شتاب بیشتری می دهد.

به طور کلی، بازارهای سهام، با افزایش قدرت نقدینگی بنگاه، کاهش مخاطره ناشی از نقدینگی و بهره وری و با بهبود کارایی بنگاه ها، مشوقی در جهت سرمایه گذاری وهدایت منابع به سوی بنگاه های بهره ورتر به شمار می‌آیند.

انگیزه سرمایه‌گذاری و فعالیت در بازار سهام، تابعی از نرخ واقعی بازده سرمایه گذاری است و در صورتی که این نرخ، بالاتر از نرخ بهره در دیگر فعالیت های تجاری باشد، انگیزه داد و ستد در بازار سهام افزایش می یابد.

ارزش سهام مورد مطالعه در بازار سهام، از طریق محاسبه ارزش فعلی جریانهای انتظاری آینده به دست می آید. این انتظارات، خود از دو عامل جداگانه تشکیل یافته است :

  • بهره مورد انتظار در پایان سال.
  • قیمت انتظاری حاصل از فروش سهام که سرمایه گذار و سهامدار انتظار دارند در زمان فروش آن را به دست آورند.

بنابراین، ارزش هر سهم، عبارت است از ارزش فعلی جریان های  نقدی انتظاری ناشی از دو عامل فوق، یعنی بازده انتظاری سرمایه گذاری اولیه، به علاوه بهره ناشی از فروش سهام، که عبارت است از تفاوت بین قیمت خرید سهام و قیمت فروش آن.