عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود بورس اوراق بهادار

عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود :

۱) نرخ رشد شرکت : شرکتی که در حال رشد است ممکن است پرداخت های سود سهام را محدود سازد .

۱ . همان منبع ، صفحه ۳۲۶ .

۲ . فرهاد عبدالله زاده ، احمد مدرس سبزواری ، مدیریت مالی ، جلد دوم ، نشر پردازش ، ۱۳۷۳ ، صفحه ۱۵۹ .

۲) قرار دادهای محدود کننده : گاهی اوقات برخی قرار دادهای اعطای اعتبار ،                                                                         سود سهام پرداختی را محدود می سازد .

۳) قابلیت سوددهی شرکت : توزیع سود سهام تابعی از توان سودآوری شرکت است .

۴) ثبات سودآوری : شرکتی که از ثبات سودآوری برخوردار است درصد بالاتری از سود خود را توزیع می کند .

۵) حفظ کنترل : با کاهش سود تقسیم شده ،تأمین مالی از داخل باعث می شود کنترل شرکت حفظ گردد .

۶) درجه اهرم مالی : شرکتی که از نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام بالایی برخوردار است ،درصد بالاتری از سود خود را انباشته می کند .

۷) توانایی تأمین مالی از خارج : شرکتی که قادر است به سادگی وارد بازارهای سرمایه شود می تواند نسبت پرداخت سود سهام بالاتری داشته باشد و بالعکس .

۸) عدم اطمینان : پرداخت سود سهام ،احتمال بروز عدم اطمینان در ذهن سهامداران نسبت به سلامت مالی شرکت را کاهش می دهد .

۹) سابقه و اندازه شرکت : سابقه و اندازه شرکت بر سهولت دسترسی آن به بازارهای سرمایه تأثیر می گذارد .

۱۰) جرائم مالیاتی : جرائم مالیاتی احتمالی برای تجمع بیش از حد سود انباشته می تواند منجر به پرداخت سود سهام بالا شود۱.

مطلب دیگر :
معنی کلمه عشق

۱۱) وضعیت نقدینگی : خروج سود از شرکت ،بهتر بودن وضعیت نقدینگی شرکت را منعکس می کند و بالعکس۲.

 

 

۱ . همان منبع ، صفحه ۱۶۳ .

۲ . علی قلی پور ، بررسی سیاست های تقسیم سود و  … ، تحقیقات مالی ، ش ۹ و ۱۰ ، صفحه ۸۵ .

۳-۴-۲) روش های تقسیم سود :

بطور کلی می توان از ۴ شیوه برای پرداخت سود استفاده کرد :

الف- خط مشی تقسیم سـود ثابت : در این روش مبلغ ثابـتی سود به هر سهـم در

سال تعلق می گیرد .

ب- خط مشی تقسیم سود متغیر : در این روش سود ثابت است ولی از آنجا که سود از سالی به سال بعد در نوسان است .مبلغ سود هر سهم دچار نوسان خواهد شد .

ج- تقسیم سود ثابت و متغیر : این روش ترکـیبی از دو روش قبل است و مزایای هر دو را نیز دارا می باشد .در این روش درصد ثابتی سود نسبت به ارزش اسمی اعلام می شود ،علاوه بر این در موقع تسهیم سود بر حسب آنکه چه مبلغ از سود تقسیم نشده باقی می ماند ،تصمیم به تسهیم سود اضافه می گیرد .

د- خط مشی تقسیم سود باقیمانده : در این روش اگر هزینه پروژه های جدید از جریانات نقدی ورودی به شرکت کمتر باشد تفاوت به عنوان سود پرداخت خواهد شد۱.