عوامل طبیعی

عوامل طبیعی

پارامترهای برانبارش بدست آمده در بالا بوسیله‌ی فرایندی به نام تعیین پارامترهای اولیه‌ی برانبارش بدست می‌آیند. این مرحله مشابه با روش برانبارش ZO CRS است. مولر (1999) و من و همکاران (1999) پیشنهاد کردند که برای برانبارش ZO CRS پارامترهایی که همدوسی آنها بیشتر از حد در نظر گرفته شده برای وقایع بازتابی باشد، بعنوان بهینه محلی در نظر گرفته شوند. این بهینه‌سازی را می توان در مورد پارامترهای برانبارش CO CRS بکار برد. با بدست آوردن پنج پارامتر بهینه می‌توان مقطع برانبارش بهینه را بدست آورد. شکل (3-6) مراحل برانبارش CO-CRS را بطور شماتیک نمایش می‌دهد.

فصل چهارم
اعمال برانبارش CO-CRS بر روی داده‌های واقعی
4-1 مقدمه
بدست آوردن مقاطع لرزه‌ای با کیفیت مطلوب به منظور تفسیر هر چه بهتر و دقیق‌تر دغدغه اصلی در مرحله‌ی پردازش‌ است. از طرف دیگر ممکن است در فرایند برداشت داده‌های لرزه‌ای، محدودیت‌هایی از قبیل وجود عوامل طبیعی یا موانع ساخت دست بشر، پیچیدگی‌های ساختاری زیر سطحی و محدودیت‌های ابزاری، موجب کاهش نسبت سیگنال به نوفه در مقطع لرزه‌ای شود. در نتیجه می باید به دنبال روشی برای تصویر‌سازی بود، که بهترین تصویر‌سازی را از داده‌های لرزه‌ای بدست دهد.
روش‌های معمول تصویر‌سازی، معمولا در مواجه با داده‌های با نسبت سیگنال به نوفه پایین در ساختارهای پیچیده، از کارایی لازم برخوردار نیستند. در سال‌های اخیر روش برانبارش CRS که روشی مبتنی بر داده است، معرفی شده است. در این روش نیازی به تهیه مدل سرعت برانبارش نیست و تنها با در اختیار داشتن سرعت لایه سطحی می‌توان برانبارش را انجام داد. این روش به دلیل نوع استراتژی در روش جستجوی پارامترهای برانبارش در مواجه با شیب‌های متداخل، کارایی مطلوبی ندارد (سلیمانی، 1388). در این صورت در روش برانبارش CDS (سلیمانی، 1388)که در واقع روش تصحیح شده‌ی CRS است، سعی شده است این مسئله بر طرف شود؛ که تا حدودی موفق بوده است. اما در روش CDS نیز به دلیل نوع استراتژی جستجوی پارامترهای برانبارش، نسبت سیگنال به نوفه در مقایسه با روش برانبارش CRSکاهش می‌یابد.
در این فصل به منظور مقایسه عملکرد روش برانبارش CO-CRS نسبت به روش برانبارش CRS، هر یک از این روش‌ها بر روی داده‌های واقعی اعمال می‌شوند. از طرف دیگر روش برانبارش CO-CRS در دور‌افت‌های مشترک متفاوتی بر روی داده‌های واقعی اعمال خواهد شد.
4-2 مشخصات داده واقعی
در این قسمت یکی از خطوط برداشت لرزه‌ای که در طی عملیات لرزه‌ای در ناحیه‌ی مرزی شمال‌شرق ایران برداشت شده، به منظور پردازش انتخاب شده است. این خط لرزه‌ای در نزدیکی یک گلفشان برداشت شده و هدف از انجام عملیات لرزه‌ای در این منطقه کشف مخازن گازی بوده است. طول این خط برداشت 35 کیلومتر می‌باشد و 465 چشمه انفجاری در امتداد این خط وجود داشته؛ که هر چشمه انفجاری بوسیله‌ی 96 کانال گیرنده به ثبت رسیده است. کم‌ترین دورافت 140 متر و بیشترین دورافت 3458 متر می‌باشد. فاصله گیرنده‌ها از هم در امتداد خط مذکور 35 متر و فاصله‌ی چشمه‌‌های انفجاری از هم 70 متر بوده است. ماکزیمم مقدار چینش در طول خط برداشت با 1952 نقطه میانی مشترک برابر 24 می‌باشد. به عبارت دیگر به ازای هر برداشت نقطه‌ی میانی مشترک، 24 ردلرزه در این داده‌ها وجود دارد. جدول (4-1) هندسه برداشت این خط را به اختصار نشان می‌دهد. جدول (4-2) نیز پارامتر‌های استفاده شده در برانبارش CRS را نشان می‌دهد. پارامترهای استفاده شده در برانبارش CO-CRS نیز مانند برانبارش CRS است؛ با این تفاوت که دور‌افت در نظر گرفته شده در هر مرحله از فرایند برانبارش CO-CRS یکسان خواهد بود. برای بررسی مراحل پردازش به روش CRS می‌توان به مان (2002) مراجع کرد.
جدول 4-1 : پارامترهای هندسی برداشت داده، مربوط به داده واقعی
هندسه چشمه و گیرنده
هندسه نقطه میانی و دورافت
تعداد چشمهها 465
تعداد شبکهCMP 1952
فاصله چشمهها 70 متر
حداکثر تعداد چینشCMP 24
تعداد گیرندهها 997
فاصله بین شبکه CMP 5/17 متر
فاصله گیرندهها 35 متر
بازه دورافت 3458-140
پارامترهای ثبت

Share