عوامل روانی

عوامل روانی

بـــدانست کــــان تـــاج و تخت و کـــلاه نبخــــشد ورا نــــــــــامبـردار شـــــــــاه
(فردوسی،712:1389،ب16)
ما پیوسته در طول زندگی دست‌خوش محرکهای دامنهداری هستیم که وسعت آنها بیش از آن است که بتوانیم به طور موثری از عهدهی آنها برآییم، از این رو باید در ادراک آنچه پیرامون ما میگذرد گزینشگر باشیم. باید محرکهایی که بیمعنا، نامربوط، زیان آور و تهدید کنندهاند بیالاییم. این کنش حیاتی را “من” انجام میدهد.(شولتس،127:1386). کتایون هم این توانایی را دارد که بتواند پیرامون خود و آنچه در اطرافش میگذرد درک کند. او بارها اسفندیار را از جایگاه خطر بر حذر میدارد و به شکیبایی و خویشتنداری فرامیخواند. زیرا میداند اسفندیار نه تنها در این سفر سربلند نمیشود، بلکه جان خود را هم از دست خواهد داد.. اما اسفندیار که به دنبال برتریجویی است به سخنان مادر بها نمیدهد:
جـــز از سیســـتان در جــهان جای هست دلیـــری مــــکن تیــز مــــنمـای دســت
مــــــرا خــــاکـسار دو گــیــتی مـــکن از این مــــهربان مــــام بشنـــو سخــــن
(فردوسی،717:1389،ب167-166)
کتایون در سخنانش خود را مادر مهربان خطاب میکند. بنابراین میتوان گفت کتایون احساسات و عواطفی که باید معلوم هر شخصی باشد را داراست به گونهای که خود او هم به آن اشاره میکند.
یکی دیگر از کهنالگوهایی که در شخصیت کتایون نمود پیدا کرده است؛ و ما در این داستان به آن پی بردهایم کهنالگوی آنیموس است. ابتدا برای فهم بهتر مطالب به شرح و توضیح این کهنالگو میپردازیم سپس آن را در شخصیت کتایون مورد بررسی قرار میدهیم.
4-8-2. بررسی آنیموس در شخصیت کتایون:
یونگ، مرد درون زنان را این‌گونه مینمایاند: زن امروزی، از این واقعیت غیرقابل انکار آگاه است که او به بالاترین و بهترین چیز در خود دست نمییابد مگر در حالت عشق؛ و این آگاهی، وی را به این شناخت سوق میدهد که عشق ورای قانون است؛ ولی در آن جا، حرمت علیه وی قد علم میکند چیزی که عشق زن خواهان آن است، مرد کامل است(یونگ،136:1387). آنیموس، آن زمان که از ژرفای ناخودآگاهی همگانی به خودآگاهی، فرافکنی میشود؛ نخست، در پدر هر زنی، نمادینه میشود. اما نماد دیگر آنیموس بر شوی یا دلبر فرافکنی می‌شود. دلدادگی را در نگاه نخست از سوی زنان، میتوان با جنبهی کهنالگوی آنیموس همسان دانست. زنان، همیشه به سوی مردانی کشیده میآیند که ویژگی‌های آنیموس درونشان را دارند. پس بر این اساس، اینگونه مردان برگزیده از سوی زنان، که یک باره با دیدن آنها، با خویش میگویند، “همان است که من می‌خواهم” نماد کهنالگوی آنیموس زنان خواهد بود.
کتایون از جملهی آن زنانی است که آنیموس آنها بر شوهر خود (عشق در یک نگاه) نمادینه میشود. آنیموس کتایون زمانی به بیرون افکنده میشود، که گشتاسپ را در خواب میبیند و آنگاه که در بیداری باز او را میبیند بیدرنگ این کهنالگوی به بیرون افکنده شده بر گشتاسپ مینشیند. به این معنا که کتایون این مرد درون خویش را بر نخستین مرد زندگیاش که او را در رویایش دیده فرافکنی میکند. زیرا به گفتهی یونگ کهنالگوی آنیموس در رویای زنان، خویش را به گونهی مرد یا گروهی از مردان پدیدار میگرداند(یونگ،290:1392). کتایون پیوند خود با گشتاسپ را در یک رویای اسطورهای که ریشه در روان دارد، در مییابد. در واقع تمامی مردانی که زنان پرشور و شر حماسههای اسطورهای، در نگاه نخستین، شیفته و فریفتهی آنان میشوند، نمودی بیرونی از کهنالگوی آنیموس آن زنان میتواند باشد. و چون؛ «اسطوره، رویایی همگانی است»(کزازی،123:1372). پس این کهنالگو نیز، در اسطورهها خود را در سیمای مردانهای نشان میدهد. و این نمادپردازی درست مینماید چرا که کهنالگوی آنیموس به راستی که مرد درون هر زنی است و فرافکنی آن به بیرون نیز باید بر مردان باشد؛ همچنان که کهنالگوی آنیما در نمادهای اسطورهای، خویش را در پیکرهای زنانه نشان میدهد.
یونگ براین باور است که خواب نه تنها به چگونگی زندگی خواب بیننده بستگی دارد، بلکه خود بخشی از بافت عوامل روانی آن است. او همچنین دریافت که خواب در مجموع از یک ترتیب و شکل باطنی تبعیت میکند و نام آن را”فرایند فردیت” گذاشت(یونگ،241:1392).
در آن روزگار، که گشتاسپ ایران را ترک کرد و به روم رفت؛ رسم قیصر روم چنان بود که چون دخترش به سن ازدواج می رسید، کسانی که شایستگی همسری دخت قیصر را داشتند، فرا خوانده میشدند تا او از میان آنان، شوهر دلخواه خود را برگزیند:
چنـــان بـــــــود قــــیصر بدانگــه بـرای کـــه چـون دخـــتر او رسیـــدی بــه جــای
چــــو گــــشتی بلنـــد اختر و جفتجوی بدیـــدی کــــه آمــــد هنگـــــام شــــوی
یکــــی گـــــرد کـــردی بـه کـاخ انجمن بـــــــزرگان فــــــــــــــرزانــــه و رایزن
(فردوسی،627:1389،ب221-217)
دختر بزرگ قیصر، کتایون نام داشت. کتایون شبی در خواب میبیند که مردان شهر جمع شدند و در آن میان، مردی غریبه، دسته گلی به او میدهد و دسته گلی از او میگیرد:
کتــایون چنـــان دیــد یـک شب به خواب کــــه روشـــن شـــدی کـــشور از آفــــتاب
یکــــی انجمــــــن مــــرد پیــدا شـدی از انــــــبوه مـــــــــردم ثریـــــــا شــدی
ســـر انجمــــــن بـــــــــود بیگـانــهای غـریبـــــــــــی دل آزار فـرزانــــــــــهای
بــــه بــــالای ســــرو و بــه دیــدار مـاه نشستنش چــــون بــــر سـر گــــاه شـــاه
یکــــی دستــهای دادی کتــایون بـــدوی و زو بستــــدی دستـــــه رنــــگ و بـــوی
(همان،ب230-226)

Share