رشته حقوق

عوامل درون سازمانی

دانلود پایان نامه

2-4-عوامل درون سازمانی تاثیرگذار بر پدیده بازنشستگی
2-4-1- شیوه مدیریت صندوق‏های بازنشستگی
با جرأت می‏توان گفت که یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر پدیده بازنشستگی، مدیریت صندوق‏های بازنشستگی است. مدیریت اثربخش با دوراندیشی منابع و مصارف صندوق را تنظیم می‏کند. در حالی که مدیریت ناکارآمدی که بر اساس روابط نامتعارف، سیاسی‏کاری در مدیریت دولتی بر صندوق‏ها تحمیل شده است، هیچ‏گونه دغدغه‏ای نسبت به عبور صندوق‏ها از مرز توازن ندارد.
2-4-2- سرمایه‏گذاریو کسب درآمد از اندوخته‏ها
سرمایه‏گذاری منابع و چگونگی بازدهی، از موثرترین مولفه‏های پایداری صندوق‏ها بشمار می‏رود.این موضوع در کشورهایی که دارای تورم سالانه هستند، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. سودآوری مناسب برتامین معیشت بازنشستگان تاثیر دارد. با سودآوری مناسب وابستگی صندوق‏ها به منابع دولتی کاهش می‏یابد.
2-4-3-الگوها و طرح‏های بازنشستگی
از عوامل تاثیرگذار پدیده بازنشستگی، نظام‏ها، الگوها، و طرح‏های بازنشستگی هستند. نظام‏های بازنشستگیاغلب کشورها بر اساس یکی از الگوهاو طرح‏هایا ترکیبی از آنها، قابل تقسیم‏بندی است.
الگوی مزایای تعریف شده.این الگو در بسیاری از کشورها از جمله در ایران رایج است. در این نظام بازنشستگی، مبنای حقوق بازنشستگی، میانگین دریافتی‏های شاغلین در سال‏های آخر خدمت و یا طول دوره خدمت است که با اعمال ضرایب و فرمول‏های خاصی محاسبه می‏شود(روغنی‏زاده، 1384: 25).
الگوی کسور تعریف شده.برخی از کشورهای جهان از الگوی کسور تعریف شده استفاده می‏کنند. در این نظام، حقوق بازنشستگی، بر اساس حق بیمه‏ای که از طرف ذینفع پرداخت شده است، محاسبه می‏گردد در این نظام حقوق بازنشستگی ممکن است بر اساس میزان کسورات پرداخت شده یا سود ناشی از سرمایه‏گذاری‏ها محاسبه می‏شود.تامین منابع مالی در نظام DC ممکن است به صورت اندوخته گذاری کامل باشد.
الگوی کسورات تعریف شده- اندوخته‏گذاری کامل.در این نظام کسورات افراد(سهم کارمند و کارفرما) در حساب‏های شخصی آنها ثبت و بر روی کسورات دیگر اندوخته می‏شود، این کسورات جمع‏آوری شده توسط مدیریت صندوق سرمایه‏گذاری و در آغاز بازنشستگی هر فرد، سهم او از منابع موجود مشخص می‏شود(روغنی‏زاده، 1384: 25-26).
طرح‏های بازنشستگی قراردادهایی حقوقی هستند که الزام قانونی دارند. می‏توان این طرح‏هابه شرح زیر طبقه‏بندی کرد.
طرح‏های بازنشستگی خصوصی در برابر دولتی:طرح‏های بازنشستگی که توسط حکومت(دولت مرکزی، ایالتی، فدرال یا غیره) اداره می‏شوند، طرح‏های دولتی هستند. بطور سنتی این طرح از الگوی DB-PAYG تبعیت می‏کنند، اما در برخی از کشور اصلاحات شروع شده است. طرح‏های بازنشستگی خصوصی توسط نهادهای مستقل از حکومت اداره می‏شوند. این نهاد می‏تواند یک کارفرمای خصوصی یا یک صندوق بازنشستگی خصوصی باشد. طرح‏های خصوصی می‏توانند مکمل طرح‏های دولتی باشند.
طرح بازنشستگی شغلی در مقابل انفرادی:در طرح‏های شغلی، ملاک استخدام، یا ارتباط حرفه‏ای بین اعضای طرح و نهاد است، کهتامین مالی توسط کارفرما، اتحادیه، و..انجام می‏گیرد. در مقابل در طرح‏های انفرادی ملاک ارتباط حرفه‏ای و شغلی نیست.طرح‏های بازنشستگی شغلی خود به دو طرح اجباری و اختیاری، تقسیم می‏شود.
طرح بازنشستگی شغلی اجباری:در این طرح‏ها مشارکت برای کارفرما الزامی و اجباری است.
طرح شغلی اختیاری:شرکت در این برنامه‏ها برای کارفرمایان اختیاری است.
طرح‏های بازنشستگی انفرادی اجباری:طرح‏هایی هستند که اشخاص باید در آنها عضو شوند، افراد ملزم به پرداخت مشارکت در برنامه‏هایی خاص یا طرح‏های بازنشستگی می‏شوند.
طرح‏های بازنشستگی انفرادی اختیاری:عضویت در این برنامه‏ها اختیاری است و افراد ملزم به مشارکت دراین طرح‏هانیستند(عطاریان، 1390: 1-8).
2-4-3- بررسی گفتمان تحول نظام‏های بازنشستگی از DB به DC دربرخی ازکشورهای منتخب
از آنجا که آگاهی از تلاش‏های جهانی صورت گرفته در زمینه بازنشستگی می‏تواند آموزه‏های ارزشمندی برای کشورهایی باشد که در صدد اصلاح برنامه‏ها و سیاست‏های این حوزه هستند، بنابراین برنامه‏های بازنشستگی در برخی از کشورها بیان می‏شود:.
کشورهای عضو سازمان همکاری‏های اقتصادی و توسعه
2-4-3-1-نظام بازنشستگی در امریکا
مطالعه برنامه بازنشستگی امریکا، که توانست در کنار برنامه‏هایتامین اجتماعی، صندوق‏های بازنشستگی خصوصی و پس اندازهای شخصی را برایتامین منابع به کار گیرد، مفید خواهد بود. در حال حاضر، نظامتامین اجتماعی و بازنشستگی در امریکا، هم بیمه‏ای است و هم حمایتی. هرگاه فرد به دلیل فقدان سابقه کار و کسب درآمد واجد شرایط بهره‏مندی از مزایای بیمه‏ای نباشد، یا مزایای دریافتی وی بسیار ناچیز باشد، در آن صورت تحت پوشش برنامه‏های حمایتی درآمد مکمل قرار می‏گیرد. اگر چه مجری برنامه حمایتی درآمد مکمل،تامین اجتماعی است، اما به افراد تحت پوشش برنامه حمایتی، از محل مالیاتتامین اجتماعی و یا صندوق‏ها، پرداختی صورت نمی‏گیرد، بلکه منابع مورد نیاز از محل درآمدهای عمومی دولتتامینمی‏گردد. در کشور امریکا برنامه‏های بازنشستگی در قالب قانونتامین درآمد بازنشستگی کارکنان(اریسا) سامان‏دهی می‏شود. اریسا قانونی است که معیارهای حداقلی را در طرح‏های بازنشستگیتعیین می‏کند.برنامه بازنشستگیدر واقع اتخاذ تدابیر و ترتیباتی است برایتامین منابع درآمد و مستمری برای افرادی که در دوران بازنشستگی از طریق اشتغال نمی‏توانند درآمد ثابتی داشته باشند. بنابراین در آمریکا تلاش می‏شود امتیازات چشم‏گیری مالیاتی برای اینگونه برنامه‏ها در نظر گرفته شود تا شرکت‏ها در برنامه‏های بازنشستگی سرمایه‏گذاری کنند.این برنامه‏ها، ممکن است از طرف کارفرمایان، شرکت‏های بیمه، دولت و یا نهادهایی از قبیل مجامع کارفرمایی، و یا اتحادیه کارگری برقرار شوند.در طی نیم قرن گذشته، برنامه‏های بازنشستگی در آمریکا از نظر محتوایی و شمول جمعیت بیشتر، از سال 1980اهمیت یافته است. بعد از سال 2000 تغییر جهت معنا داری از برنامه‏های حمایت مشخص(DB)به سوی برنامه‏های حق بیمه مشخص یا مشارکت مشخص(DC)رخ داده است. برنامه‏های حمایت مشخص، کمتر و کمتر شده است چراکه اینگونه برنامه‏ها فشار هزینه‏ای سنگینی را برای کارفرمایان به همراه دارد. در سال 2005 اکثر برنامه‏های حمایت‏های مشخص از سوی کارفرمایان بزرگ و یا کارفرمایان دولتی ارایه می‏شد. در امریکا انواع برنامه‏های بازنشستگیوجود دارد که از نظر تعیین حمایت در قالب DBو DC قابل طبقه بندی هستند. بیشتر کارفرمایان به جای برنامه‏های DB برنامه‏های حق بیمه مشخص(DC) را پیشنهاد می‏کنند. نمونه‏هایی از برنامه‏های DC عبارتند از حساب‏های انفرادی بازنشستگیکه دارای امتیازات مالیاتی است، برنامه (K)401 و b)) 403 است یعنی طرح‏های مالکیت سهام کارمند و طرح مشارکت در منافع.که بر اساس این طرح، بخشی از حقوق کارگر قبل از کسر مالیات به این طرح ریخته می‏شود،و برنامه‏های مشارکت در منافع است. در اینگونه برنامه‏ها مسئولیت انتخاب سرمایه‏گذاری وجوه بازنشستگی با خود کارمندان است(عطاریان، جلیلی، 1390: 38).
2-4-3-2-نظام بازنشستگی در فرانسه
سیاست‏های بازنشستگی یکی از مباحث مهم سیاسی فرانسه بوده است.وقتی که وزیر دارایی فرانسه در سال 1995 استعفا داد، بسیاری از تحلیل گران معتقد بودند که نخست وزیر به دلیل منازعه با او بر سر تعیین مستمری‏ها، او را اخراج کرده است. وزیر دارایی یک روز قبل از استعفا، اظهار کرد که اینمساله طبیعی نیست که کارگران بخش دولتی بعد از فقط 37.5 سال کار، مستمری دریافت کنند، در حالی کارگران بخش خصوصی برای بدست آوردن همین امتیاز، باید چهل سال تمام خدمت کنند. این اظهار نظر رهبران کارگران را به خشم آورد، و به دنبال آن، نخست وزیر در توجیه استعفای وزیر، بیان کرد که بیانات او مخالف با خواست دولت در خصوص عدالت اجتماعی است. اما بعد از چند ماه، برای پایان دادن به مشکل کسری بودجه در تعقیب سیاست‏های وزیر دارایی مستعفی، افزایش سنوات خدمت کارمندان بخش دولتی را پیشنهاد کرد. او اعلام کرد که فرانسه باید میان تحول و انحطاط یکی را انتخاب کند. افزایش سنوات خدمت موجی از اعتصابات را بهمراه داشت. نتایج نظر سنجی عمومی نشان داد که این اعتصابات از حمایت بالای 40 تا 60 درصد برخوردار بوده است، بنابراین احساسات عمومی باعث شد که این پیشنهاد تعدیل شود. امامساله هنوز برجای خود بود. یعنی برنامه بازنشستگی فرانسه از نظر منابع مالی روز به روزمساله‏زاتر می‏شد.بازنشستگی در فرانسه منطق بیمه‏ای را نشان می‏دهد. این سیستم دو لایه اصلی دارد.لایه اول، بازنشستگی پایه و اجباری است که بر اساس آن، مزایای پایه ارایه می‏شود که حداکثر 50 درصد میانگین حقوق 25 سال از سال‏های خدمت است.تامین مالی این لایه، به روش دریافت و پرداخت متوازن یا پرداخت جاری است. یعنی از محل دریافتی از شاغلین و فعالین، مستمری جماعت بازنشستگان مقارن با دوران آنها، پرداخت می‏شود، به عبارت دیگر، به جای آنکه دریافتی‏های از شاغلین برای آینده شاغلین پس‏انداز شود، بلافاصله برای بازنشستگان هم‏عصر آنها خرج می‏شود. منابع از محل حق بیمه‏های کارگر و کارفرما و گاهی اوقات برای اقشار آسیب‏پذیر که توان حق بیمه و مشارکت ندارند، کمک‏های دولتی پوشش می‏دهد. لایه دوم، این لایه نیز از سیستم بازنشستگی اجباری وروش PAYG تبعیت می‏کند. اما در این لایه، دو طرح مکمل وجود دارد. طرح مکمل برای مدیران و طرح مکمل برای کارگران.در طرح‏های مکمل لایه‏ی دوم، منابع مالی به صورت مشارکت معین،تامینمی‏شود. طرح‏های مکمل توسط نمایندگان شرکت‏ها و کارگران، مطابق با منابع در دسترس بطور مستمر فرمول محاسبه مزایا را تغییر می‏دهند،به همین دلیل در مقایسه با سایر طرح‏ها دچار کسری بودجه نمی‏شوند(همایون‏پور، 1386: 659).
2-4-3-3-نظام بازنشستگی در کانادا

مطلب مشابه :  الگوی توزیع قدرت در لبنان

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید