عوامل خارجی

عوامل خارجی

همــــی گفـــت کــه اکـــنون پیـــاده دوان کــــــجا پــویــــم از نــــــنگ تـــــیره روان
(همان:173،ب34).
کـــنون تـــا سمنگـــــان نشـــان پـی است وزان جــــــا کــــجا جـــویــبار و نـــــی است
(همان،ب47).
رشته‏های استوار سرنوشت چنان بر دست و پای قهرمانان قصه پیچیده است که قدرت انتخاب آزادانه را از آن‌ها سلب کرده است: گویی راه دیگری وجود ندارد.
عوامل خارجی-ترکان- باعث میشوند که ضمیر ناآگاه رستم فعالتر از پیش شود و در نهایت قلمرو آگاهی او را فعال میکنند:
چــــو بـــر دشــــت مــر رخــش را یافـتند ســـــوی بنــــــد کـــــــردنش بــــشتافــتند
(همان،ب29).
پادشاه سمنگان نیز در رسیدن رستم به آنیمای خود، او را یاری میرساند:
بـــدو گفــت شــاه سمنگـــان چـــــه بـود کـــه یــــارست بــــا تــــو نبــــرد آزمـــــــود
(همان،ب41).
تـــو مـــهمان مــن بـــاش و تــــندی مکن بــــه کــــام تــــو گــــردد ســراسـر سـخــــن
(همان،ب50).
رستم نیز از او میخواهد تا برای یافتن رخش به او کمک کند چرا که: «بباشم به پاداش نیکی شناس»(همان،ب47). و اگر نیافتم «سران را بسی سر بباید برید»(همان،ب48). این سخنان و رفتاری که از رستم سر میزند طبیعی مینماید زیرا که؛ رستم اهل ننگ نیست و دربارهی آبرویش با کسی شوخی ندارد. به بیان دیگر میتوان گفت این نیروی آنیما است که رستم را وادار به واکنش تند کرده، زیرا «مردان نیرومند در زندگی خصوصی خود به عواطف و هیجاناتی مجال بروز میدهند و میتوانند هم احساساتی و هم غیرمنطقی باشند. دیگر اینکه، مردان شجاع از موقعیتهای کاملا بیزیان میترسند» (فریدا،97:1388).
ظهور حالت عصبانیت و بیمنطقی درمردان بر عهده‌ی آنیما است. آنیما زمینهی افسردگی مرد را فراهم میسازد. ایجاد احساسات و عواطف شاعرانه و زمینهسازی برای سطوح زیبایی شناسانه و شاعرانه در مرد از کارکردهای آنیما است. آنیما سرشار از عاطفه و احساس است(همان،105).
با سخنان و پیشنهاد و اطمینان شاه سمنگان، کنجکاوی رستم برای یافتن آنیما فروکش میکند:
یـــک امـــشب بــه مــی شــاد داریــم دل وز انــــــــــــدیـــشـه آزاد داریـــــــــــــم دل
(فردوسی،173:1389،ب51).
تـــهمتــن بــــه گــــفتار او شــــاد شــد روانـــــــش ز انـــــــــدیـشــــه آزاد شـــــــد
(همان،ب53).
یکی از ویژگیهای سودمند کهنالگوی آنیما این است که «مرد را یاری میدهد تا همسر مناسب خود را بیابد»(یونگ،278:1386). کهنالگوی آنیما با فرافکنی خویش بر زنان، همسری همسان و هماهنگ را به ما میشناساند. پی رخش و اطمینان و مهماننوازی شاه سمنگان سبب میشود، بستری مناسب برای ظهور و به ثمر نشاندن آنیمای ناآگاه رستم، کاملاً فراهم شود:
سخــــن گـــفتن آمــــد نهفتـــه بـــه راز در خـــوابــگه نــــــــــــرم کـــــردند بـــــــاز
(فردوسی،174:1389،ب62).
از دید یونگ این عنصر زنانهی شخصیت مردان است که آنان را به زنان متمایل میکند وگرنه مردان به زنان گرایشی نشان نمیدادند(مادیورو و ویلرایت،286:1382).

Share