سبز اندیشان امروز

عوامل خارجی

در غشاء تگومنت سستود آنزیمهای گوارشی وجود داردکه پس از هیدرولیز، مولکولهای غذایی غیر قابل جذب را قابل جذب می کنند.
6-2 متابولیسم
کربوهیدرات
گلوکز 50 درصد یا بیشتر وزن خشک انگل را تشکیل می دهد. اخذ، ذخیره سوخت و ساز کربوهیدرات ها در بیولوژی انگل اهمیت زیادی دارد. این اهمیت به دلیل عدم قابلیت این کرمها در اکسیده کردن کامل مولکولهای گلوکز می باشد. در نتیجه مواد نهایی حاصل از متابولیسم انرژی، ترشح ترکیبات نسبتاً احیاء شده توسط کرم است. نتیجه این روند ذخیره مقدار زیادی گلیکوژن در کرم می باشد. تا به هنگام عدم دسترسی به ذخیره مناسب گلوکز خارجی از آن برای تأمین انرژی استفاده کند(1).
چربی
معمولا 20 درصد (بین 25-5 درصد) وزن خشک انگل را چربیها تشکیل می دهند که از این مقدار 35 درصد آن فسفولیپد است. میزان کل چربی سستودها، تحت تأثیر عوامل خارجی و داخلی تغییر می کند. احتمالاً انگل به منظور اخذ مقدار کافی اسیدهای چرب خاص مورد نظر و ویتامین قابل حل در چربی، مقدار زیادی چربی جذب می کنند و چربی اضافی، بیش از آنکه مجدداً دفع شود ذخیره می گردد.
همچنین تجمع چربیها در سستودهای بالغ ممکن است با نگهداری ترکیبات بالقوه ایمنی زا مربوط باشد.
پروتئین ها
قدرت متابولیزه کردن اسیدهای آمینه در انگل خیلی کم است. شاید به این دلیل باشد که کلیه اسیدهای آمینه مورد نیاز کرم تقریباً به میزان ثابتی توسط میزبان در اختیار کرم گذارده می شود و سستودها برای اخذ آنها سیستمهای انتقال متعددی را دارند.
در یک بررسی دیگر عنوان شده است که تنیاها یک روش جدید برای متابولیسم پلی آمین ها دارند(25).
7-2 چرخه زندگی انگل
انگل بالغ در روده کوچک سگ و گربه و سایر گوشتخواران وحشی و موش رات و همچنین بطور اتفاقی در خوکچه هندی، موش، خرگوش هامستر دیده شده است(1و30و33و34).
این انگل از صدها بند تشکیل شده است و معمولاً روزانه خارج می شوند. هر بند حدود 53000 عدد تخم دارد. این بندها و یا تخم ها به تنهایی می توانند از طریق علوفه ها و یا انتقال توسط حشرات از طریق دهان وارد بدن میزبان واسط شوند(1و20).
میزان واسط تنیاهیداتیژنا، بز، گوسفند، گاو، شتر، بوفالو، اسب، خوک، موش خرما هستند که با خوردن تخمها حاوی اونکوسفر، سیستی سرکوس در بدن آنها تشکیل می شود. اونکوسفر در روده از تخم خارج شده و از طریق گردش خون به کبد میرسد. از روز هفتم تا بیست روز پس از آلودگی، نوزاد در زیر کپسول کبدی به مهاجرت می پردازد (1و26و30و34).
از بیست روز پس از آلودگی، سیستی سرکوس تنیوکولیس نابالغ از کبد به طرف محوطه بطنی مهاجرت کرده و معمولاً اندامها و ارگانهای محوطه بطنی را درگیر
میکند. سیستی سرکوس 35-34 روز پس از آلودگی برای میزبان نهایی عفونت زا
می شود(1و12).
میزبان نهایی با خوردن ارگانهای آلوده به سیستی سرکوس، به تنیا بالغ مبتلا می شود. مدت زمان لازم برای بالغ شدن این کرم 8-7 هفته است(1و12و15و34).
انگل در گوشتخواران
8-2 بیماریزایی انگل در گوشتخواران
انگل در قسمت ابتدایی روده کوچک به روده می چسبد. معمولاً آلودگی به سستودهای بالغ، بیماریزایی چندانی ندارد، اگر چه ممکن است آلودگی شدید حیوانات جوان موجب بروز اختلالات گوارشی غیر اختصاصی گردد، اسهال و یبوست دیده می شود. حیوان مبتلا، شکمی بزرگ دارد و فاقد رشد کافی است به ندرت ممکن است انسداد روده مشاهده شود. بندها ممکن است گاهی موجب انسداد کیسه مقعدی هم بشوند. در این صورت با فشار کیسه می توان بندهای خارج شده را مشاهده کرد. از طرف دیگر ممکن است در سگ های خانگی بند تنیا روی زمین و اثاثیه منزل افتاده موجب ناراحتی صاحب دام گردد. ممکن است آلودگی به کرم بالغ 11-4 ماده ادامه یابد(1و34).
9-2 تشخیص آلودگیهای سستود سگ و گربه: