عوامل حیاتی موفقیت

(
مشارکت کارکنان
(
(
(
کیفیت سیستم
(
(
(
جدول 5-2) طبقه بندی عوامل حیاتی موفقیت مطابق با مراحل اصلی پیاده سازی (ژنگ و همکاران، 2005)
شکل 12-2 ) مدل عوامل حیاتی موفقیت سازمانی برای پیاده سازی ERP ( ژنگ و همکاران، 2005 )

شکل 13-2 ) مدل پویای موفقیت ERP ( کینگ و برگز، 2006 )
اِن گی و همکاران (2008) ضمن بررسی جامع عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی ERP ها در بین بالغ بر 48 مورد مطالعاتی – اعم از مقالات، کنفرانس ها و تزهای دانشگاهی- در 10 حوزه جغرافیایی، 18 عامل را بعنوان عوامل اصلی حیاتی موفقیت که مشتمل بر 80 زیر-عامل بودند؛ شناسایی کردند. مطالعه آن ها عوامل حیاتی موفقیت را به سه گروه عرضه کننده سیستم، سازمانی و ملی تفکیک کرد. این مدل طبقه بندی از ارتباط بین-متغیری این عوامل صرفنظر کرده منتهی اشاره می کند که از میان عوامل مختلف اشاره شده، بالغ بر 15 عامل بطور مستقیم مرتبط با سازمان و مولفه های مدیریتی آن است. برخی از این عوامل عبارتند از: اهداف و چشم انداز کسب وکار، مدیریت تغییر، بازمهندسی فرآیندهای کسب وکار، ارتباطات، استراتژی ERP و متدولوژی پیاده سازی، مشخصات سازمانی، قهرمان پروژه، مدیریت پروژه، نظارت وارزیابی عملکرد، توسعه، آزمایش و رفع خطاهای نرم افزاری، حمایت مدیریت ارشد، تناسب میان سیستمERP و فراگردهای کاری سازمان و غیره. شکل 14-2 مهمترین عوامل این چارچوب را نمایش می دهد.

شکل 14-2 ) مدل عوامل حیاتی موفقیت برای پیاده سازی ERP( اِن گی و همکاران، 2008 )
بردلی (2008) در حاشیه مطالعه خود درخصوص تاثیر کارکردهای مدیریتی در موفقیت پیاده سازی سیستم ERP؛ با استفاده از تئوری مدیریت سنتی اقدام به طبقه بندی عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی ERP عنوان شده در پیشینه تحقیقات صورت گرفته، نمود. وی ضمن تفکیک حوزه کارکردی مدیریت به مراحل برنامه ریزی، سازماندهی، کارمندیابی (پرسنل) ، راهبری و کنترل؛ عوامل حیاتی موفقیت شناسایی شده در تحقیقات پیشین را در این قالب دسته بندی کرد. جدول 6-2 چارچوب طبقه بندی بردلی و مهمترین عوامل حیاتی آن را نشان می دهد.
حوزه کارکردی مدیریت عوامل حیاتی موفقیت
برنامه ریزی برنامه رسمی تفصیلی با فعالیت ها و وظایف تعریف شده، پیوند کسب و کار با ERP، اهداف شفاف پروژه
سازماندهی مدیر پروژه تمام وقت، زمان، بودجه و حجم کار قابل مدیریت
کارگماری آموزش مدیریت و کاربران، تشکیل تیم و انجام کار تیمی ، مهارت های فنی تیم پروژه،
جنبه های انگیزشی برای موفقیت، همکاری در جهت حل مسئله با عرضه کنندگان سیستم، نقش کارکنان مجرب سازمان بعنوان راهبران پروژه، اعضاء تیم و تصمیم سازان

                                                    .