رشته حقوق

عوامل حیاتی موفقیت

دانلود پایان نامه

شکل 18-2 ) مدل ارزیابی آمادگی پیاده سازی ERP (رزمی و همکاران، 2009) …………………………………………………………69
شکل 19-2 ) مهارت های کاربران کلیدی ERP (مریم مهدویان، 1388) ……………………………………………………………………….71
شکل 20-2 ) مثلث تولید خدمت (آلبرتچ و زمکی، 1985) ………………………………………………………………………………………………..75
شکل 21-2 ) چارچوب ارزیابی آمادگی سازمان برای پیاده سازی ERP ………………………………………………………………………..80
شکل 22-2) ماتریس پیشنهادی طبقه بندی CSF ها …………………………………………………………………………………………………….81
شکل 1-3) مدل شماتیک مراحل فرآیند پژوهش (برگرفته از پیاز فرآیند دانایی فرد و همکاران، 1387) ………………………….83
شکل 2-3) نمودار تشکیلاتی سازمان جهاد کشاورزی مورد مطالعه………………………………………………………………………………105
شکل الف-3-3) تعریف مجموعه افراد قد بلند بصورت مجموعه قطعی ………………………………………………………………………..107
شکل ب-3-3) تعریف مجموعه افراد قد بلند بصورت مجموعه فازی……………………………………………………………………………107
شکل الف-4-3) – نمایش عدد معمولی a……………………………………………………………………………………………………………………..108
شکل ب-4-3) – نمایش عدد فازی b …………………………………………………………………………………………………………………………108
شکل 5-3) تابع عضویت مقادیر لیکرت استفاده شده در تحقیق …………………………………………………………………………………..112
شکل 6-3) میزان تعلق i امین عامل حیاتی موفقیت به نواحی………………………………………………………………………………………113
شکل 7-3) مقایسه تصویری روش های تصریح سازی COA ، MoM و COM……………………………………………………….117
نمودار 1-4) مقایسه وضعیت مطلوب عوامل حیاتی موفقیت)…………………………………………………………………………………………123
نمودار 2-4) نمودار جعبه ای وضعیت مطلوب عوامل حیاتی موفقیت…………………………………………………………………………..124
نمودار 3-4) مقایسه تراکم عوامل حیاتی موفقیت با شکاف تجمیعی تولید شده در نواحی راهبردی
و تاکتیکال به تفکیک انواع مخاطرات ممکنه……………………………………………………………………………………………………………………148
شکل 1-4 ) اولویت بندی نواحی شکاف (با استناد به دو روش قطعی سازی COAو ROM ) ……………………………….149
نمودار 4-4 ) نمودار عنکبوتی وضعیت شکاف ناحیه ای عوامل حیاتی موفقیت به تفکیک نواحی ششگانه
ماتریس ارزیابی (شکاف غیر وزنی)…………………………………………………………………………………………………………………………………..155
نمودار 5-4 ) نمودار عنکبوتی وضعیت شکاف وزنی عوامل حیاتی موفقیت در نواحی ششگانه

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
مطلب مشابه :  رشد و توسعه اقتصادی