رشته حقوق

عوامل حیاتی موفقیت

دانلود پایان نامه

جدول 6-4 ) نقطه نظرات خبرگان در خصوص وضعیت تعلق هر یک از عوامل حیاتی موفقیت به اجزاء بعد اول
مدل طبقه بندی پیشنهادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….127
جدول 7-4 ) نقطه نظرات خبرگان در خصوص وضعیت تعلق هر یک از عوامل حیاتی موفقیت به اجزاء بعد دوم
مدل طبقه بندی پیشنهادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….129
جدول 8-4 ) تعیین میزان تعلق ناحیه ای هر یک از عوامل حیاتی موفقیت………………………………………………………………..132
جدول 9-4 ) میزان تعلق تجمیع شده عوامل مختلف در نواحی ششگانه مدل ارزیابی………………………………………………..134
جدول 10-4) قطعی سازی مقادیر تعلق تجمیعی نواحی مختلف مدل(در قالب دو روش COA
و (ROM…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….135
جدول 11- 4 ) اهمیت ناحیه ای هر یک از عوامل حیاتی موفقیت ……………………………………………………………………………..136
جدول 12-4) ضریب اهمیت ناحیه ای هر یک از عوامل حیاتی موفقیت به تفکیک هر ناحیه(waijk) ………………………138
جدول 13-4 ) تعیین وضعیت موجود هر یک از عوامل حیاتی موفقیت– مقادیر VR i …………………………………………………….141
جدول 14-4 ) وضعیت مطلوب و موجود هر یک از CSF ها (مقادیر فازی) و محاسبه شکاف بهنجار موجود
(شکاف غیر وزنی Gapi)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….142
جدول 15- 4 ) نظرات افراد خبره در زمینه شدت شکاف موجود در نواحی ششگانه مدل ………………………………………..143
جدول 16- 4)وضعیت شکاف ناحیه ای عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی ERP – مقادیر dvijk……………………………145
جدول 17-4 ) شکاف کل موجود به تفکیک نواحی ششگانه مدل…………………………………………………………………………………147
جدول 18-4 ) قطعی سازی (دیفازیفای کردن) مقادیر شکاف کل موجود…………………………………………………………………….147
جدول 19-4 ) شکاف نسبی نواحی ششگانه ارزیابی……………………………………………………………………………………………………….147
جدول 20-4 ) اولویت بندی نواحی شکاف (رتبه بندی بحران موجود در نواحی ارزیابی شده) …………………………………..147
جدول 21-4 ) تمرکز بر ناحیه مخاطره آمیز اول (تاکتیکال-سازمانی) و عوامل اولویت دار مرتبط با آماده سازی……..150
جدول 22-4 ) تمرکز بر ناحیه مخاطره آمیز دوم (راهبردی-سازمانی) و عوامل اولویت دار مرتبط با آماده سازی…………151
جدول 23-4 ) تمرکز بر ناحیه مخاطره آمیز سوم (تاکتیکال-فنی) و عوامل اولویت دار مرتبط با آماده سازی…………….152

مطلب مشابه :  قابلیت اعتماد

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید