عوامل حیاتی موفقیت

عوامل حیاتی موفقیت

جدول 5-2) طبقه بندی عوامل حیاتی موفقیت مطابق با مراحل اصلی پیاده سازی (ژنگ و همکاران، 2005) …………..60
جدول 6-2) چارچوب طبقه بندی عوامل حیاتی موفقیت مبتنی بر تئوری مدیریت سنتی (بردلی، 2008) ………………..63
جدول 7-2 ) طبقه بندی فرآیند خدمات (سیلوسترو و همکاران، 1992) ……………………………………………………………………..74
جدول 1-3) مقایسه انواع استراتژی های تحقیق و فرم سوالات مرتبط با آن ها در یک تحقیق (یین، 2003)………………88
جدول 2-3 ) کاربرد انواع مصاحبه ها در یک تحقیق با توجه به هدف تحقیق (دانایی و همکاران، 1387) …………………..91
جدول 3-3 ) تعریف عملیاتی (مدل عملیاتی) متغیرهای تحقیق (عوامل حیاتی موفقیت) ……………………………………………..93
جدول 4-3) ارزیابی وضعیت انواع روایی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….95
جدول 5-3) مقایسه وضعیت ارزیابی روایی مدل تحقیق به تفکیک هر بعد …………………………………………………………………….96
جدول 6-3) مقایسه وضعیت پایای پرسشنامه شماره 2 ( وضعیت مطلوب عوامل حیاتی موفقیت) ……………………………….98
جدول 7-3) مقایسه وضعیت پایای پرسشنامه شماره 3 ( بعد راهبردی) ………………………………………………………………………..98
جدول 8-3) مقایسه وضعیت پایای پرسشنامه شماره 3 ( بعد تاکتیکال) ………………………………………………………………………99
جدول 9-3) مقایسه وضعیت پایای پرسشنامه شماره 3 ( بعد فنی) ………………………………………………………………………………..99
جدول 10-3)مقایسه وضعیت پایای پرسشنامه شماره 3 ( بعد سازمانی) ………………………………………………………………………..99
جدول 11-3) مقایسه وضعیت پایای پرسشنامه شماره 3 ( بعد کسب و کار) …………………………………………………………………99
جدول12-3)مقایسه وضعیت پایای پرسشنامه شماره 4 (وضعیت موجود عوامل حیاتی موفقیت در سازمان) ……………………100
جدول 13-3) وضعیت سیستم های اطلاعاتی موجود سازمان………………………………………………………………………………………..104
جدول 1-4 ) لیست عوامل حیاتی موفقیت شناسایی شده …………………………………………………………………………………………..120
جدول 2-4 ) متغیرهای زبانی و معادل فازی آن ها …………………………………………………………………………………………………….121
جدول 3-4 ) مقایسه همبستگی پیرسون نظرات افراد خبره سازمان و صنعت ERP ………………………………………………..121
جدول 4-4 ) تعیین وضعیت مطلوب عوامل حیاتی موفقیت برای پیاده سازی ERPدر سازمان های
خدماتیِ دولتی– مقادیر vIi ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..122
جدول 5-4 ) تعیین ضریب اهمیت کلی هر یک از عوامل حیاتی موفقیت (wfi)………………………………………………………..125

Share