عوامل حیاتی موفقیت

عوامل حیاتی موفقیت

انواع مخاطرات ممکنه 4 1/4 3/2
(1/2 و 2/2 و 6/2) 6/1
جدول 5-3) مقایسه وضعیت ارزیابی روایی مدل تحقیق به تفکیک هر بعد
2-11-2-3) پایایی
پایایی یک سنجه، الف) ثبات و ب) هماهنگی منطقی پاسخ ها در ابزار اندازه گیری را نشان می دهد. این دو جنبه از مفهوم پایایی در زیر تشریح شده ان:.
الف) ثبات سنجه، اشاره به سنجه ای دارد که از دو ویژگی توأمان تکرارپذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد. برای اثبات ثبات سنجه ها و ارزیابی پایایی دو روش عمده وجود دارد. روش پایایی بازآزمون و روش پایایی موازی. در روش اول همبستگی نتایج حاصل از پیاده سازی سنجه در یک نمونه در دو موقعیت زمانی(شبیه آزمون های پیش-آزمون و پس-آزمون)، مورد ارزیابی قرار می گیرد. میزان پایایی در این حالت با همبستگی رابطه ی مستقیمی دارد. در روش پایایی موازی محقق با جابه جایی و تغییر ترکیب سوالات و اصطلاحات سنجه، اقدام به طراحی یک سنجه جدید می کند که مفهوما با سنجه قبلی یکی است. وجود همبستگی بالا میان دو سنجه تعریف شده نشان از پایایی و تاثیر ناچیز تغییرپذیری خطای ناشی از کلمات و نظم و ترتیب سوال ها دارد.
ب) هماهنگی درون سنجه ها، شاخصی است که مبیّن تجانس بخش های تشکیل دهنده (گویه ها و سوالات) یک سنجه و هماهنگی این بخش ها (چه بصورت مستقل و چه بصورت غیرمستقل و جمعی) در تشکیل یک کل است. روش آماری مبتنی بر تعیین ضریب آلفای کرونباخ، مرسوم ترین روش تحلیل جنبه اخیر از پایایی است. روش مرسوم دیگر در دونیمه کردن سنجه و تعیین همبستگی دو بخش است. در صورتی که میزان همبستگی دو بخش بالا باشد، سنجه از پایایی مناسبی برخوردار است.
با توجه به این که متغیرهای پرسشنامه ی مورد استفاده در این تحقیق (مصاحبه) فاقد هر گونه سطوح طبقه بندی (گویه های چندگانه برای سنجش یک متغیر) هستند؛ در نتیجه ارزیابی «هماهنگی سنجه» (شق دوم از پایایی) موضوعیتی در این تحقیق ندارد. برای تحلیل ثبات سنجه (شق اول از پایایی)، ما از «پایایی بازآزمون» استفاده کرده و با توجه به ترتیبی بودن مقیاس متغیرها، از تحلیل همبستگی اسپیرمن بهره گرفته ایم. همبستگی حاصل از تحلیل پایایی بازآزمون به تفکیک هر یک از سنجه ها عبارتند از:
الف) ارزیابی روایی مدل (پرسشنامه شماره 1): با توجه به این که قالب این پرسشنامه از یک منبع مستند و قابل اعتماد (مهرگان و زالی، 1385) اقتباس شده و حاصل تجربه مکرر نگارندگان آن می باشد؛ از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار است. از سویی دیگر لازم بذکر است این پرسشنامه در ارتباط با ارزیابی روایی مدل بوده و ارتباط کمتری با متغیرهای تحقیق دارد.
ب) ارزیابی وضعیت مطلوب (پرسشنامه شماره 2): پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش بازآزمون ارزیابی شده است. در این روش به فاصله یک ماه پس از اکتساب قضاوت های اول افراد خبره؛ سوالات سنجه بین 5 نفر از آنان (5 نفر از 22 نفر معادل با 22% حجم نمونه) مجدداً توزیع و پاسخ های جدید جمع آوری شد. در ادامه میزان همبستگی اسپیرمن پاسخ های داده شده افراد در دو نظرسنجی صورت گرفته؛ محاسبه گردید. جدول 6-3 نشان می دهد که نظرات این دسته از افراد خبره همبستگی معناداری با یکدیگر دارند.
Correlations
Spearman’s rho To_be_status To_be_status_2
To_be_status Correlation Coefficient 1.000 .828**
Sig. (2-tailed) . .000
N 132 132
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
جدول 6-3) مقایسه وضعیت پایای پرسشنامه شماره 2
( وضعیت مطلوب عوامل حیاتی موفقیت)
ج) ارزیابی میزان تعلق هر یک از CSF ها به مدل طبقه بندی (پرسشنامه شماره 3) :
ارزیابی پایایی این پرسشنامه، با استفاده از روش پایای بازآزمون انجام یافته است. این ارزیابی از طریق توزیع مجدد پرسشنامه میان 3 نفر از افراد خبره ( 6/17 % جامعه یا نمونه) و تحلیل همبستگی پاسخ های ارائه شده با اظهارات قبلی آن هاست. جداول 7-3 تا 11-3 ؛ نتایج ارزیابی همبستگی اجزاء مختلف پرسشنامه شماره 3 (همبستگی هر جزء با خودش در 2 بار ارزیابی) را نمایش می دهد.
Correlations
Spearman’s rho Strategical_2 strategical

Share