عوامل جغرافیایی

عوامل جغرافیایی

Chapter 10
Steam and energy conversion system
Chapter 11
Radioactive waste handling
Chapter 12
Radiation protection
Chapter 13
Operation
Chapter 14
Initial test program
Chapter 15
Accident analysis
Chapter 16
Safe operation limits and conditions. Operation limits
Chapter 17
Quality assurance
3-10 نظریه های زیست محیطی
در چارچوب روابط بین‏الملل، بوم‏شناسی به رابطهی میان انسانها و محیط فیزیکی و بیولوژیکی آنها اشاره می‏کند. گرچه بحث طبیعت و روابط با آن، از مدتها پیش مطرح بوده است، ولی مسائل زیست محیطی به صورت بخش جدایی‏ناپذیر نقد مدرنیته درآمد که طی آن ضمن هشدار در مورد بروز بحرانهای زیست محیطی، به حد و حدود سرمایه‏داری، سوسیالیسم، دولتسالاری، دموکراسی مبتنی بر نمایندگی و خود علم می‏پرداخت، لکن در عمل برای مدت طولانی به سبب حاکم بودن دیدگاههای خاص بر مطالعهی سیاست بین‏الملل، در بسیاری از موارد اهمیت چندانی به بررسی مقولات و مفاهیم سیاست بین‏الملل از زوایایی بومشناختی داده نمی‏شد. تا آنجا که هنوز هم امروزه نظریهی روابط بین‏الملل به ارزش واقعی اندیشه‏های بومشناختی بهعنوان یک نظریهی سیاسی پی نبرده است. با وجود آنکه بوم‏شناسی و روابط بین‏الملل به صورت متناقض به یکدیگر مربوطند، ولی بحثهای نسبتا اندکی از پوشش‌های سیاسی بین‏الملل در درون اندیشه‏های بوم‏شناختی صورت گرفته و به وضوح این مطلب تصریح نشده که چگونه مسائل زیست محیطی می‏تواند دستور کار جهانی را در ارتباط با همکاریها، همگراییها، وابستگی متقابل، قدرت، هویت، عدالت، نابرابری و جنگ و تعارض دستخوش تغییر سازد.( عبدالعلی قوام ، 1384 : صص20-7 )
 
3-10-1 نقش محیط زیست در روابط بینالملل
محققان و سیاستگذاران خصوصا از دههی 1960م به بعد مجددا به سوی نظریههای زیست محیطی ناظر بر رفتارهای سیاسی روی آوردهاند. در حال حاضر، در سیاست بینالملل، چه در حوزهی نظری و چه در عرصهی عملی، برای عواملی نظیر جغرافیا، جمعیتشناسی، توزیع منابع، و توسعهی تکنولوژیک اهمیت فزایندهای قائل میشوند. در واقع به گفتهی هارولد و مارگارت اسپراوت (اسپراوتها)، بدون توجه به «کلیهی عوامل زیست محیطی، اعم از انسانی و غیر انسانی، و یا ملموس و غیر ملموس»، محیط سیاسی بینالمللی را بهطور کامل نمیتوان شناخت. با این همه، این توجه و چرخش به سوی تاثیرگذاری عوامل جغرافیایی و عوامل گستردهتر زیست محیطی روی مسائل سیاسی، چیزی نیست جز ادامهی گرایشی قدیمی که به جهان باستان برمیگردد که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود:
1-      ارسطو: معتقد بود که مردم و محیط آنها از یکدیگر جداییناپذیرند و آنها هم از شرایط جغرافیایی و هم از نهادهای سیاسی تاثیر میپذیرند. مثلا مجاورت با دریا، فعالیتهای تجاری را تشویق میکرد، فعالیتهایی که اساس دولتشهرها را تشکیل میداد، آب و هوای معتدل نیز به رشد روحیهی ملی و نیرو و اندیشه‌ی انسانی کمک میکرد.
2-      ژان بدن: او هم معتقد بود شرایط اقلیمی روی روحیات ملی و همچنین روی سیاست خارجی کشورها تاثیر میگذارد. وی معتقد است که آب و هوای شمال و معتدل، بهترین شرایط را برای ایجاد یک نظام سیاسی مبتنی بر قانون و عدالت مهیا میسازد؛ همچنین، مناطق شمال و کوهستانی برای پیدایش انضباط سیاسی از سرزمینهای جنوبی –که مانع از خلاقیت میشوند– مساعدترند.
3-      منتسکیو: او نیز به عوامل اقلیمی متعددی اشاره میکرد که به نظر وی در تقسیمات سیاسی اروپای غربی- در مقابل دشتهای وسیع آسیا و اروپای شرقی- موثر بوده و به ایجاد روحیهی استقلالطلبی سیاسی کمک کردهاند. به اعتقاد وی، برای جزایر، حفظ آزادی راحتتر از کشورهای قارهای است، چرا که از فشارهای خارجی به دورند.

Share