سبز اندیشان امروز

عوامل اداری و مدیریتی

بند اول: شعب دیوان ……………………………………………………………………………………………………………18
بند دوم: شعب تشخیص…………………………………………………………………………………………………………18
بند سوم : هیئت عمومی دیوان عدالت اداری…………………………………………………………………………….18
1-10-6 حدود صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری …………………………………………………….19
1-10-7 شرایط روسا و مشاوران دیوان ………………………………………………………………………………….19
1-10-8 صلاحیت و اختیارات دیوان ……………………………………………………………………………………..20
1-11- تعریف جرم…………………………………………………………………………………………………………………..20
1-11-1 تعریف جرم بر مبنای حقوق موضوعه ایران…………………………………………………………………21
1-11-2 تعریف جرم در مکاتب حقوق کیفری………………………………………………………………………….21
1-11-3 مفهوم جرم از نظر علمای حقوق کیفری………………………………………………………………………22
1-11-4 مفهوم جرم از دیدگاه اسلام……………………………………………………………………………………….22
1-11-5 تعریف جرم اداری……………………………………………………………………………………………………23
بند اول: تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل از جرم اداری………………………………………23
بند دوم :تعریف فساد در ماده 15 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری………………………………………………..23
بند سوم : مفهوم جرم اداری( فساد اداری)…………………………………………………………………………………24
1-12- تقسیم بندی انواع جرم ( فساد ) اداری……………………………………………………………………………….24
بند اول: جرم ( فساد ) تصادفی………………………………………………………………………………………………24
بند دوم: جرم سازمان یافته………………………………………………………………………………………………………25
بند سوم : جرم ( فساد ) کلان …………………………………………………………………………………………………25
1-13- علل بروز جرایم اداری…………………………………………………………………………………………………….26
بند اول : ریشه های اجتماعی و فرهنگی…………………………………………………………………………………..26
بند دوم : ریشه های اقتصادی………………………………………………………………………………………………….26
بند سوم : عوامل سیاسی ………………………………………………………………………………………………………..26
بند چهارم : عوامل اداری و مدیریتی…………………………………………………………………………………………26

                                                    .