علوم انسانی اسلامی

علوم انسانی اسلامی

همانطور که بارها در طول بحث بیان شد، علومانسانی و در میان آن علوم سیاسی از اهمیّت خاصّی برخوردار است. علوم سیاسی علم درمان دردهای یک جامعه است. از طرف دیگر علوم سیاسی به شدّت بر روی نظام سیاسی حکومت تأثیر مستقیم میگذارد. جنبش نرمافزاری و تولید علم در علوم سیاسی میتواند محرّک خوبی برای حرکت کل علومانسانی در جهت تولید علم باشد. امّا تولید علم در علوم سیاسی احتیاج به مقدّماتی دارد که مهمترین آن مقدّمات، شناخت مبانی و اصول تولید علم در علوم سیاسی است. این مبانی و اصول در سه حوزهی هستیشناسی، معرفتشناسی و روششناسی قابل تبیین است. تا زمانی که در این سه حوزه نتوانیم دست به باز تعریف زده و آنها مبتنی بر تفکّر و اندیشهی اسلامی تبیین کنیم نمیتوان از تولید علم حقیقی صحبت کرد. نمیشود در هستی شناسی اومانیسم بوده و انسان را محور و مبنای همه چیز بدانیم، در معرفت شناسی نیز مانند غرب صرفاً بر حس و تجربه تکیه کنیم و هیچ توجهی به وحی نکنیم، آنگاه مدعی علوم انسانی اسلامی باشیم. علاوه بر این موارد دو مفهوم انسان و علم و در علوم انسانی است که تا این دو مفهوم مبتنی بر اندیشه اسلامی تبیین نشود صحبت از علوم انسانی اسلامی معنا ندارد. انسان تک ساحتی که فقط بعد مادی او مورد توجّه است و علمی که فقط در غالب حس و تجربه معنا پیدا میکند نمیتواند رقم زنندهی علوم انسانی اسلامی باشد.
زمانی که نظام ارزشی، انسانشناسی، روشها و پاسخها در علوم سیاسی تغییر کرد میتوان از تغییر علوم سیاسی صحبت کرد و تغییر در این موارد ابتداً منوط به تغییر در هستیشناسی و سپس در معرفتشناسی و روششناسی است و این یعنی یک تغییر بنیادی در علوم سیاسی. علم سیاست غربی در چهارچوب پارادایمهای اومانیستی و سکولاریستی اگر امروز توانسته غرب را به سر منزل مقصود برساند، ما را همخواهد رساند! پس باید اندیشید و طرحی نو در انداخت.
ما نیازمند تغییر بنیادی در نگاه به معیارهای تولید علم هستیم. در علوم انسانی بطور عام و در علوم سیاسی بطور خاص ISI نمیتواند معیار مناسبی برای تولید علم باشد. باید از نگاههای کمّی به تولید علم پرهیز کرده و به سمت نگاه کیفی حرکت کنیم.
علاوه بر موارد فوقالذکر فراهم کردن زمینههای لازم در حوزههای مختلف اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی و اقتصادی کمک شایانی به بحث تولید علم میتواند بکند.
منابع و مآخذ :
الف) فارسی
قرآن کریم
نهج البلاغه
ابراهیمی، سعیده و حیاتی، زهیر(1387). ” کمیت و کیفیت تولید علم در دانشگاههای ایران “، فصلنامهی اندیشههای نوینتربیتی، دورهی 3، شماره 3، صص 105-126
ابطحی، سیّد محمّد تقی( بی تا ). فلسفه علم. سایت پژوهشکده باقرالعلوم، تاریخ آخرین دسترسی 25/2/1389، قابل دسترسی در http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=28377
احمدوند، ولی محمّد(1387).”تولید علم و گفتمان انقلاب اسلامی”، ماهنامه زمانه، سال هفتم، شماره 78، اسفند 87، صص82-87
احمدی، بابک (1373). مدرنیته واندیشه انتقادی. تهران: نشر مرکز.
اختر شهر، علی ( 1386). اسلام و توسعه. تهران : پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی، به نقل از نشریه آلترناتیو فوریه 1987
ارسطو(1364). سیاست. ترجمهی حمید عنایت. تهران: شرکت سهامی کتابهای جیبی.
اسپریگنز، توماس(1365). فهم نظریه‏های سیاسی. ترجمهی فرهنگ رجایی. تهران: انتشارات آگاه.
اسفندیاری، محمّد(1373). ” درک کردن و رد کردن”، آینه پژوهش، سال پنجم، شماره اوّل، خرداد – تیر 1373
اسکندری، محمّد حسین و دارابکلایی، اسماعیل(1383). پژوهشی در موضوع قدرت. چاپ اوّل. قم : پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
اسلامی، حسن(1383). اخلاق نقد. قم: نشر معارف.
اشتریان، کیومرث(1376). “علوم سیاستگذاری و دستاوردهای آن برای ایران”، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران، ش 37،تابستان 76،صص159-170
اشتریان، کیومرث(1379). “بومی کردن علوم سیاسی در ایران”، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 47، بهار 79، صص109-128
اشکوری، محمّد(1374). معرفت‏شناسی دینی، تهران: برگ.
افتخاری، اصغر (1388). “علومانسانی بومی؛ طرح یک ایده”، دو ماهنامه فارابی، شماره 12، آذر و دی 1388،صص 52-55
امید، مسعود( 1376). ” فلسفه علم چیست؟”، فصلنامه دانشکده ادبیات و علومانسانی تبریز، شماره 2، تابستان 1376، صص 1-23.
انوری، حسن (1381). فرهنگ بزرگ سخن، تهران: نشر سخن .

Share