علامه طباطبایی

علامه طباطبایی

31. خلیلی، مصطفی. “نگاهی گذرا به پلورالیزم دینی از منظر سه حکیم الهی (امام خمینی، علامه طباطبایی و شهید مطهری)”. رواق اندیشه، 21 (1382).
32. دسوقی، محمد. “الفکر الاستشراقی فی میزان النقد العلمی”. چاپ شده در دراسات استشراقیه و حضاریه: کتاب دوری‌ محکّم، مرکز الدراسات الاستشراقیه و الحضاریه، کلیه الدعوه، جامعه الامام محمد بن سعود الاسلامیه، [بیتا].
33. راسخ، محمد. “ویژگیهای ذاتی و عرضی قانون”. مجلس و پژوهش، 51 (1385).
34. ربانی گلپایگانی، علی. “علامه طباطبایی و نقد پلورالیسم دینی”. کلام اسلامی، 51 (1383).
35. ربانی گلپایگانی، علی. “کالبدشکافی پلورالیسم دینی”. کتاب نقد، ۴ (۱۳۷۶).
36. ربانی گلپایگانی، علی. “قرآن و پلورالیسم دینی”. رواق اندیشه، 5 (1380).
37. ربانی گلپایگانی، علی. “پلورالیزم یا کثرتگرایی دینی”. کلام اسلامی، 23 (1376).
38. ربانی گلپایگانی، علی. “پلورالیزم یا کثرتگرایی دینی(2) وحدت دین و صراط مستقیم”. کلام اسلامی، 24 (1376).
39. ربانی گلپایگانی، علی. “نقد تئوری ذاتی و عرضی در دین (1)”. کلام اسلامی، 67 (1387).
40. ربانی گلپایگانی، علی. “نقد تئوری ذاتی و عرضی در دین (2)”. کلام اسلامی، 68 (1387).
41. ربانی گلپایگانی، علی. “نقد تئوری ذاتی و عرضی در دین (3)”. کلام اسلامی، 69 (1388).
42. ربیعی نتاج، سید علیاکبر، رمضان مهدوی آزادبنی و حبیبالله حلیمی جلودار. “بررسی دیدگاه خاورشناسان پیرامون مصادر قرآن”. قرآنپژوهی خاورشناسان، 12 (1391).
43. رحمتی، محمدکاظم. “پژوهش‏های سیره در مطالعات اسلامی‏ با تکیه بر مکتب بیتالمقدس”. کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، 61 (1381).
44. رحیمپور ازغدى، حسن. “قرائتی شفاف از پلورالیسم دینى”. کتاب نقد، ۴ (1376).
45. رزّاقی موسوی، سید قاسم. “مدارا با مخالف و مبارزه با معاند در سیره نبوی”. معرفت، 86 (1383).
46. رستمی، حیدرعلى. “نقد و بررسى نظریهی تأثیرپذیرى قرآن از فرهنگ زمانه”. مشکوه، 90 (1385).
47. رشاد، علی‌اکبر. “لوازم فلسفی- کلامی پلورالیسم دینی”. کتاب نقد، ۴ (۱۳۷۶).
48. رضایی، حسنرضا رضایى. “مستشرقان و تأثیرپذیری قرآن از فرهنگ زمانه”. قرآنپژوهی خاورشناسان، 6 (1388).
49. رضایى اصفهانى، محمدعلى. “قرآن و فرهنگ زمانه”. معرفت، 26 (1377).
50. رضایی اصفهانی، محمدعلی و محمد الله حلیماُف. “مبانی نظری مستشرقان در مورد تناقضات قرآن”. قرآنپژوهی خاورشناسان، 6 (1388).
51. رضایی اصفهانی، محمدعلی. “بررسی دیدگاه خاورشناسان درباره تأثیرپذیری قرآن از فرهنگ یهودی و مسیحی”. قرآنپژوهی خاورشناسان، 8 (1389).
52. ریپین، اَندرو. “تحلیل ادبى قرآن، تفسیر و سیره: نگاهى به روششناسى جان ونزبرو”. ترجمه مرتضى کریمىنیا، فصلنامه پژوهشهاى قرآنى، 23ـ24 (1379).
53. ریچارد، استیو. “بررسی انتقادی فرضیه پلورالیسم دینی جان هیک”. ترجمه حیدر شادی، روششناسی علوم انسانی (حوزه و دانشگاه)، 27 (1380).
54. زمانی، محمدحسن و غلامحسین ناطقی. “بررسی دیدگاه شرقشناسان دربارهی اسطورهانگاری گزارههای تاریخی قرآن”. قرآنپژوهی خاورشناسان، 7 (1388).
55. زمانی قمشهای، علی. “ذاتی و عرضی در ادیان از نگاه دیگر”. رواق اندیشه، 1 (1380).

Share