علامه جعفری

علامه جعفری

ـ (مردم شام) مردمی که سزاوار بودند احکام دین را بیاموزند و تربیت شوند، و دانش فراگیرند، و کارآزموده شوند، و سرپرست داشته باشند، و دستگیرشان کنند و آن‌ها را به کار مفید وادارند (خطبه/238).
ـ ارزش مرد به اندازهی همت اوست (حکمت/47).
ـ ارزش هر کس به مقدار دانایی و تخصص اوست (حکمت/81).
ـ شما را و تمام فرزندان و خاندانم را، و کسانی که این وصیت به آن‌ها میرسد، به ترس از خدا، نظم در امور زندگی و ایجاد صلح و آشتی در میانتان سفارش میکنم (نامه/47).
ـ نیکوکاران را با نام نیکی توان شناخت که خدا از آنان بر زبان بندگانش جاری ساخت، پس نیکوترین اندوخته تو باید اعمال صالح و درست باشد، هوای نفس را در اختیار گیر و از آنچه حلال نیست، خویشتن‌داری کن، …، بخیل را در مشورت کردن دخالت نده که تو را از نیکوکاری بازمیدارد و از تنگدستی میترساند. ترسو را در مشورت کردن دخالت نده که در انجام کارها روحیه تو را سست میکند…، هرگز نیکوکار و بدکار در نظرت یکسان نباشد، زیرا نیکوکاران در نیکوکاری بیرغبت، و بدکاران در بدکاری تشویق میشوند. پس هر کدام از آن‌ها را بر اساس کردارشان پاداش ده. …، هیچ وسیلهای برای جلب اعتماد والی به رعیت بهتر از نیکوکاری به مردم، و تخفیف مالیات، و عدم اجبار مردم به کاری که دوست ندارند، نمیباشد. ..، و آداب پسندیدهای را که بزرگان این امت به آن عمل کردند، و ملت اسلام با آن پیوند خورده، …، بر هم مزن. …، زمامدار از انجام آنچه خدا بر او واجب کرده است نمیتواند موفق باشد جز آنکه تلاش فراوان نماید، و از خدا یاری بطلبد، و خود را بر انجام حق آماده سازد، و در همه کارها، آسان باشد یا دشوار، شکیبایی ورزد.
در مورد سیمای نظامیان آمده است: رسیدگی به امور کوچک آنان را به خاطر رسیدگی به کارهای بزرگشان وامگذار، زیرا از نیکی اندک تو، سود میبرند و به نیکیهای بزرگ تو بینیاز نیستند، …، آرزوهای سپاهیان را برآور، و کارهای مهمی که انجام دادهاند برشمار، زیرا یادآوری کارهای ارزشمند، شجاعان را بر می‌انگیزاند و ترسوها را به تلاش وامی‌دارد و در یک ارزشیابی دقیق، رنج و زحمت هر یک از آنان را شناسایی کن و هرگز تلاش و رنج کسی را به صاحب دیگری نگذاشته و ارزش خدمت او را ناچیز نشمار، تا شرافت و بزرگی کسی موجب نگردد که کار کوچکش را بزرگ شماری یا گمنامی کسی باعث شود که کار بزرگ او را ناچیز بدانی. و در مورد سیمای نویسندگان و منشیان آمده است: (وظیفه حاکم) برای هر یک از کارهایت سرپرستی برگزین که بزرگی کار بر او چیره نگردد. …، بدون مشورت با دیگران آنان را به کارهای مختلف وادار نکن. و در مورد سیمای بازرگانان و صاحبان صنایع آورده است: با نیروی جسمانی کار میکنند چرا که آنان منابع اصلی منفعت، پدیدآورندگان وسایل زندگی و آسایش و آورندگان وسایل زندگی از دوردست میباشند.
در ادامه نامه حضرت علی (ع) خطاب به مالک اشتر میفرماید: انجام کارهای فراوان و مهم عذری برای ترک مسئولیتهای کوچکتر نخواهد بود. …، کار هر روز را در همان روز انجام بده، زیرا هر روزی کار مخصوص به خود را دارد. …، خودپسندی، کردار نیک نیکوکاران را نابود سازد، …، مبادا آنچه را انجام دادهای بزرگ بشماری، …، کاری را بزرگ شمردن نور حق را خاموش گرداند…، مبادا هرگز در کاری که وقت آن فرا نرسیده شتاب کنی یا کاری که وقت آن رسیده، سستی ورزی، و یا در چیزی که حقیقت آن روشن نیست ستیزهجویی نمایی و یا در کارهای واضح و آشکار کوتاهی کنی! تلاش کن تا هر کاری را در جای خود و در زمان مخصوص به خود انجام دهی (نامه/53).
ـ جوینده چیزی به آن یا به برخی از آن خواهد رسید (حکمت/386).
ـ چراغ دل را از نور گفتار گویندهی با عمل روشن سازید (خطبه/105).
ـ حق را میشناسد و به آن عمل میکند. کار خیری نیست مگر که به آن قیام میکند، و در هیچ جا گمان خیری نبوده جز آن که به سوی حق شتافته (حضرت علی)…، نیکیها را با اعمال و گفتار خود در میان شما رواج ندادم؟ (خطبه/87).
ـ هیچ کاری با تقوا اندک نیست، و چگونه اندک است آنچه که پذیرفته شود؟ (حکمت/95).
ـ کارهای دشوار دنیا مرگ را از یادتان برده و بلاهای طاقتفرسای آن را از شما پنهان داشته است. پس پیوندهای خود را با دنیا قطع کنید و از پرهیزکاری کمک بگیرید (خطبه/204).
ـ بر آنان فرمانروایی حاکم شد که کارها را به پا داشت، و استقامت ورزید، تا دین استوار شد (حکمت/467).
ـ پس بشتابید به سوی آماده کردن خانههایی که شما را به آبادانی آن فرمان دادند، و تشویقتان کرده، به سوی آن دعوت کردهاند و با صبر و استقامت، نعمتهای خدا را بر خود تمام گردانید و از عصیان و نافرمانی کناره گیرید، که فردا به امروز نزدیک است (خطبه/188).
ـ همانا برترین مردم در پیشگاه خدا کسی است که عمل به حق در نزد او دوست داشتنیتر از باطل باشد، هر چند از قدر او بکاهد و به او زیان رساند، و باطل به او سود رسانده و بر قدر او بیفزاید (خطبه/125).
ـ ای بندگان خدا! از خدا بپرهیزید؛ و با اعمال نیکو به استقبال اجل بروید (علامه جعفری: با اعمال خود به سرانجام حیات، که دست شما را از کار قطع خواهد کرد، سبقت جویید) (خطبه/64).
ـ آن کس که در کارها خود را به رنج اندازد، خود را هلاک سازد (حکمت/349).
ـ پاداش اعمال اندک را فراوان قرار داد (حکمت/78).
ـ پس به اعمال نیکو مبادرت کنید تا با همسایگان خدا در سرای او باشید (خطبه/183).

Share