علاقه

سئوال 25: آیا کودک دروغگو، غالباً به دنبال جلب توجه و عقاله معلم است؟
در مورد سئوال (25)، 99/39درصد از پاسخ‌دهندگان، که ایا کودک دروغگو غالباً به دنبال جلب توجه وعلاقه معلم است ؟ را در حد زیاد و خیلی زیاد در دروغگویی کودکان موثر می‌دانند در حالی که فقط 33/8 درصد از پاسخ‌دهندگان این امر را موثر نمی‌دانند. بدین سبب مشخص می‌شود که به نظر جامعه آماری ما، آیا کودک دروغگو غالباً به دنبال جلب توجه وعلاقه معلم است ؟ در دروغگویی تا حد قابل ملاحظه‌ای موثر است.
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
1 66/1% 4 66/6% 11 33/18% 27 66/11% 17 33/28%

سئوال 26 : آیا این کودکان در کلاس خودنمائی می کنند؟
در مورد سئوال (26)، 32/68 درصد از پاسخ‌دهندگان که آیا این کودکان در کلاس خود نمایی می‌کنند؟ را در حد زیاد و خیلی زیاد در دروغگویی کودکان موثر می‌دانند در حالی که 32/8 درصد از پاسخ‌دهندگان این امر را موثر نمی‌دانند. بدین سبب مشخص می‌شود که به نظر جامعه آماری ما، که آیا این کودکان در کلاس خود نمایی می‌کنند در دروغگویی در حدقابل ملاحظه‌ای موثر است.
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
1 66/1% 4 66/6% 14 33/23% 28 66/46% 13 66/21%

سئوال 27: آیا نیاز (توجه بیشتر به آنها) دراین کودکان احساس کرده اید؟
در مورد سئوال (27)، 99/74 درصد از پاسخ‌دهندگان که آیا نیاز (توجه بیشتر به آنها) دراین کودکان احساس کرده اید؟ را در حد زیاد و خیلی زیاد در دروغگویی کودکان موثر می‌دانند در حالی که فقط 32/3 درصد از پاسخ‌دهندگان این امر را موثر نمی‌دانند. بدین سبب مشخص می‌شود که به نظر جامعه آماری ما، که آیا نیاز (توجه بیشتر به آنها) در این کودکان احساس کرده اید؟ در دروغگویی تا حد قابل ملاحظه‌ای موثر است.
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
1 66/1% 1 66/1% 13 66/21% 26 33/43% 19 66/31%

سئوال 28 : آیا کودکان تمایلی به رهبر و سرگروه شدن دارند؟
در مورد سئوال (28)، 32/73درصد از پاسخ‌دهندگان، که آیا کودکان تمایلی به رهبر و سرگروه شدن دارند؟ در حد زیاد و خیلی زیاد در دروغگویی کودکان موثر می‌دانند در حالی که فقط 33/8درصد از پاسخ‌دهندگان این امر را موثر نمی‌دانند. بدین سبب مشخص می‌شود که به نظر جامعه آماری ما، که آیا کودکان تمایلی به رهبر و سرگروه شدن دارند؟ در دروغگویی تا حد قابل ملاحظه‌ای موثر است.
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

                                                    .