عقب ماندگی ذهنی

عقب ماندگی ذهنی

9) سابقه مصرف دارویی مزمن
عقب ماندگی ذهنی به صورت مقادیر 70 ≥IQ(intelligence quotient) ) (15)، و سابقه مصرف دارویی مزمن به صورت سابقه مصرف مداوم حداقل 1 سال از یک یا چند نوع دارو تعریف شد. سابقه ترومای متوسط تا شدید به سر، به صورت ترومایی که موجب GCS<12 (glasgow coma scale) و بروز علائمی مانند: گیجی یا کانفیوژن پایدار، تغییرات رفتاری، افت هوشیاری، نشانه های نورولوژیک کوما شده بود، تعریف شد (16).
جهت انتخاب گروه کنترل در این مطالعه، از روش همسان سازی استفاده شد، به طوری که کودکان از نظر سن و جنس در دو گروه همسان سازی شدند. پس از ارائه توضیحات کامل به والدین کودکان و اخذ رضایت نامه کتبی، والدین تحت پرسش هایی، جهت تکمیل چک لیست اطلاعات دموگرافیک و بالینی کودکان قرار می گیرند. این فرم اطلاعات دموگرافیک و بالینی شامل موارد زیر بود:
سن (سال)، جنس (پسر و یا دختر)، محل زندگی (شهر و یا روستا)، وضعیت اقتصادی (درآمد ماهانه کمتر از 500 هزار تومان، بین 500 تا 1 میلیون تومان و بیش از 1 میلیون تومان)، وزن (کیلوگرم)، قد (سانتی متر)، شاخص توده بدنی (BMI=weight (kg)/height2 (cm))، صدک وزن براساس سن (underweight، normal و overweight)، سابقه مثبت پره ماچوریتی، قوام مدفوع (نرم، سفت)، ظاهر مدفوع (تکه تکه، قطور)، مصرف مطلوب شیر (حداقل یک لیوان شیر در روز)، مصرف مطلوب فیبر (مقدار مطلوب فیبر مصرفی بر حسب گرم، با اضافه کردن 5 به سن کودک بر حسب سال برای گروه کنترل و برای کودکان گروه مورد مقدار مطلوب فیبر مصرفی بر حسب گرم با اضافه کردن 10 به سن کودک محاسبه شد،(8) با توجه به مواردی مانند عدم اطلاعات کافی والدین در این زمینه مقادیر به شکل تقریبی و با در نظر گرفتن ± 2 انحراف معیار، در نظر گرفته شد)، تعداد دفع در هفته، ابتلا به بی اختیاری ادرار، بی اختیاری مدفوع، soiling، درد شکم حین اجابت مزاج، حالت تهوع، مدت زمان ابتلا به یبوست عملکردی، سابقه خانوادگی ابتلا به یبوست مزمن و سابقه خانوادگی سایر اختلالات گوارشی مزمن،
سپس والدین و کودکان دو گروه جهت ارزیابی اختلالات اضطرابی در کودکان با استفاده از ، مقیاس اضطراب کودکان اسپنس (Spence children anxiety scale: SCAS) مورد مصاحبه قرار گرفتند. این مقیاس انواع اختلالات اضطرابی در کودکان شامل: 1)اختلال پانیک و آگورافوبیا (حمله های هراس و ترس از فضای باز)، 2-اختلال اضطراب جدایی، 3- ترس از آسیب فیزیکی، 4- ترس اجتماعی (social phobia)، 5- اختلال وسواسی-جبری و 6- اضطراب عمومی یا فراگیر را مورد بررسی قرار می دهد.
مقیاس اضطراب کودکان اسپنس داراری دو نسخه والدین (در رابطه با کودکانشان) و نسخه کودکان می باشد که در مطالعه حاضر از نسخه والدین آن استفاده خواهد شد. مقیاس اضطراب اسپنس (نسخه والدین) از 38 عبارت تشکیل شده است که این عبارات نمره گذاری شده و یک سوال باز که نمره گذاری نمی گردد.
عبارات مربوط به هر اختلال اضطرابی در پرسشنامه به صورت زیر است:
1-حمله های هراس و ترس از فضای باز: 12-19-25-27-28-30-32-33-34
2-اضطراب جدایی: 5-8-11-14-15-38
3-ترس از آسیب فیزیکی: 2-16-21-23-29
4-ترس اجتماعی: 6-7-9-10-26-31
5-وسواس جبری: 13-17-24-35-36-37
6-اضطراب عمومی: 1-3-4-18-20-22
روش نمره گذاری:
نمره کلی آزمون از مجموع نمرات زیر مقیاس های فوق بدست می آید. روش نمره دهی به پاسخ ها به صورت (هرگز:0)، (گاهی اوقات:1)، (اغلب: 2) و (همیشه: 3) خواهد بود، که حداکثر نمره ممکن برابر با 111 بدست می آید. برای این پرسشنامه cut off point جهت اضطراب تعریف نشده و همچنین، نمره کلی بدست آمده از این پرسشنامه از نظر شدت اضطراب تقسیم بندی نشده است (حداقل در فرم فارسی بدین صورت است).
براساس مطالعات مقیاس اضطراب کودکان اسپنس مقیاسی مناسب جهت بررسی اختلالات اضطرابی در کودکان براساس معیار های DSM-IV-TR می باشد(17) و از پایایی و روایی مطلوبی برخوردار است(17)، همچنین روایی همگرایی این مقیاس با مقیاس تجدید نظر شده اضطراب مانیفست کودکان به طور معناداری همبستگی داشته است (r=0.71). اعتبار همسانی درونی این مقیاس نیز با آلفای کرونباخ 92/0 و اعتبار باز آزمایی مقیاس به مدت 6 ماه، 6/0 بدست آمده است (18-20). از آنجا که پایایی و روایی این پرسشنامه در جمعیت ایرانی مورد بررسی قرار نگرفته است، در یک pilot-study پرسشنامه فوق به 30 نفر از والدین کودکان مبتلا به یبوست عملکردی داده شد و اطلاعات جمع آوری گردید و نتایج آن توسط کارشناس آمار مورد بررسی قرار گرفت و آلفای کرونباخ تعیین شد، که براساس آن پایایی و روایی پرسشنامه قابل قبول (آلفای کرونباخ: 85/0( بدست آمد.
جدول 2: میانگین و انحراف استاندار نمرات والدین در پرسشنامه اضطراب اسپنس
زیر مقیاس جنسیت میانگین انحراف استاندار
اختلال پانیک و ترس از فضای باز پسر 95/1 20/3
دختر 95/2 35/3
ترکیب هر دو جنس 41/2 25/3

Share