عفت و پاکدامنی

عشق سرّیست که گفتن نتوان به دو صد پرده نهفتن نتوان
(نظامی، الف 1380 :87)
در رعایت اصل راز داری لیلی به مراتب از مجنون امانتدارتر است. زیرا راز عشق خود را نزد کسی فاش نکرد. اما مجنون بیخویشتن و آشفته بیت گویان سر به کوه و بیابان گذاشت.
در نهایت رایحهی خوش عشق لیلی و مجنون منتشر گردید، عشقی که حتی پس از نشرش از دایره عفت و پاکدامنی خارج نشد و دو دلداده در تمام داستان پایبند خویشتنداری و عفت بوده، به گونهای که تنها دو بار یکدیگر را ملاقات کردند و در ملاقاتهایشان نیز کوچکترین آلودگی جسمانی و جلوهای عشق نزدیکی به چشم نمی خورد.
لیلی می مشکبوی در دست مجنون نه ز می ز بوی می مست
قانع شده این از آن به بویی و آن راضی از این به جستجویی
(همان : 69)
«در عشق عذری عفاف و تمنّا در مقابل هم قرار دارند و درون عاشق را میآشوبند . و کشمکش دائمی ایجاد میکنند. در عشق عذری اگر عفاف نباشد که آتش تمنّا را تیزتر کند عشق عذری پا نمیگیرد» (احمدنژاد، 1369: 35).
یکی دیگر از خصیصههای عشق عذری «آزارطلب» بودن عاشق است. در دیدگاه علم روانشناسی یا روانکاوری، حالات مجنون که مظهر این نوع عشق است نمونه ی انسانیست که دوستدار درد و رنج است و « خودآزار»( ستاری، 1385 : 196-192). با مطالعه منظومهی سراسر حرمان و ناکامی لیلی و مجنون هدف و حقیقت عشق عذری نمایان میگردد؛ دستیابی به معرفت و شناخت درد عشق و نه صرفاً وصال. واکنش لیلی و مجنون پس از مرگ ابن سلام، همسر لیلی، نشان از دستیابی این دو دلداده به حقیقت عشق عذری است. لیلی مرگ همسر را بهانه میکند و در غم یارمیگرید:
اشک از پی دوست دانه می‌کرد شـوی شـده را بـهانه مـی‌کـرد
بر شوی ز شیونی کـه خواندی در شیوه دوسـت نـکته رانــدی
شویش ز بـرون پوست بـــودی مغزش همه دوست دوست بودی
( همان : 236 )
و مجنون این گونه واکنش نشان میدهد :
مجنون که چنان نواله ای خَورد در دور فلک نظــاره ای کــرد
زد نعـره ای آنـچنان شغب ناک کـافتـاد هزاهــزی در افــلاک
گه رقص نشاط کـرد از آن شهر گـه دیـد خیال خود در آن گـور
از یک جهتش خوش آمد آن کار کــز دامـن گل بریده شد خــار
وز روی دگـر حسـاب آن کـرد کاو نیز همان خورد که او خورد
(همان : 238)
خوانندهی داستان به این گمان میافتد که با کنار رفتن مانع اصلی وصال، همسر لیلی، لیلی و مجنون میتوانند طعم وصال را بچشند، اما نه تنها این اتفاق صورت نمیگیرد که لیلی و پس از آن مجنون در آغوش مرگ به آرامش میرسند.
3ـ 2ـ 2ـ 2 آغاز عشق در خمسه نظامی
الف) دل باختن از راه شنیدن
همانگونه که در مبحث مربوط به شاهنامه ذکر شده، دلباختن پیش از دیدار از مختصّات عشق در داستانهای شرقی محسوب میگردد. در خمسه نیز با این مقوله مواجه ایم؛ در داستان دلباختگی خسرو و شیرین به یکدیگر، خسرو به واسطه ی تن دادن به اجرای عدالت پدرش، درخواب نوید دستیابی به بانویی چون شیرین و همچنین نوید داشتن شبدیز را میشنود. بعد از مدّتها، شاپور از دختر سرزمین ارمن که شیرین نام دارد، با او سخن میگوید که قامتی چون نخل، دندانهایی چون مروارید و گیسوانی چون کمند او را از بقیهی دختران متمایز میکند:

                                                    .