عزت نفس خانوادگی

عزت نفس خانوادگی

در این تحقیق که بر روی 30 نفر از دانش آموزان دختر راهنمایی شهرستان فریمان صورت گرفته است و بعد از بررسیهای بعمل آمده میانگین این آزمودنی در گروه 1 و گروه 2 بوده و افرادی که نمره میانگین بالای 40 را کسب کرده اند دارای عزت نفس بالا و کسانی که کمتر از این نمره را بدست آورده اند دارای عزت نفس پایین معرفی شده اند . لازم به ذکر است که میزان سواد والدین نیز در این آزمون مورد بررسی قرار گرفته است.
شرح مراحل اجرای پژوهش :
برای جمع آوری اطلاعات مربوط از تست کوپر اسمیت استفاده نموده و طرح پیشنهادی را تهیه و به تأیید استاد راهنما رساندم .
تست کوپر اسمیت دارای 58 سئوال می باشد ابتدا از مرکز عالی ضمن خدمت شهیدخورشیدی (محل تحصیل) برگه معرفی و اشتغال به تحصیل را جهت اخذ مجوز برای اجرای آزمون دریافت نموده و بعد به سازمان تحقیقات مراجعه نموده و بعد از اجرای مراحل قانونی و تأیید حراست سازمان آموزش و پرورش و تأیید حراست و معاونت آموزشی اداره آموزش و پرورش محل خدمت مجوز اجرا را گرفته و آنگاه به تکثیر پرسشنامه به تعداد حجم نمونه پرداخته و با مراجعه به مدرسه موردنظر پرسشنامه را در اختیار دانش آموزان که از قبل به طور تصادفی ساده انتخاب شده و در دو گروه فرزندان مادران شاغل و فرزندان مادران غیرشاغل دسته بندی شدند قرار گرفت و راهنمائیهای لازم به منظور چگونگی پاسخ دادن را به آن دادم و خواسته شد که با دقت به سئوالات پاسخ دهند . پس از پاسخ دادن اوراق را جمع آوری نموده و تصحیح کردم و بالاخره پس از تصحیح روشهای آماری مناسب را جهت تنظیم داده ها به تجزیه و تحلیل آن اقدام نموده و این مجموعه را با مطالعات لازم در زمینه موضوع پژوهش از کتابهای مختلف و راهنمائیهای استاد ارجمند و نتایج که از داده های آماری به دست آمده است ارائه نمودم.
با استفاده از روش آماری و فرمول T به ترتیب زیر عمل نموده ام. ابتدا نمرات به دست آمده را ترتیب نموده و آنها را که فراوانی بیشتر داشتند در جدول قرار دادم و بر اساس فراوانی و از بزرگ به کوچک تقسیم بندی کرده و بعد از آن X میانگین را در هر گروه به طور جداگانه محاسبه نموده و بعد از آن انحراف معیار S را در هر دو گروه به دست آوردم داده های بدست آمده را در فرمول قرار داده و نتایج هر فرضیه را جداگانه به دست آوردم و درصدها را مشخص نموده فرمول موردنظر به شرح ذیل است :

ــــــــــــــــــ = T

ارائه نتایج و تجزیه و تحلیل آن :

فرضیه یک :
عزت نفس دانش آموزان دارای مادر شاغل بیش از عزت نفس دانش آموزان دارای مادر غیرشاغل است.
باتوجه به نمودار ساقه و برگ 1-4 تعداد شاغلین 15 نفر و تعداد غیرشاغلین نیز 15 نفر است و در این نمودار مقادیر پرت مشاهده نمی شود به همین دلیل واریانسها برابر است و چون مقدار t محاسبه شده 666/3 در درجه آزادی (df) 28 و آلفای (Sig) 001/0 بزرگتر از 5 % بوده بنابراین با اطمینان 95% می‌توان گفت که فرض خلاف تأیید و در سطح معناداری عزت نفس کلی دانش آموزان با مادر شاغل بیش از عزت نفس دانش آموزان با مادر غیرشاغل است.
میانگین 15 نفر شاغل 47/2 و انحراف استاندارد 673/0
میانگین 15 نفر غیرشاغل 47/2 و انحراف استاندارد 673/0
فرضیه دو :
عزت نفس اجتماعی (همسالان) دانش آموزان دارای مادر شاغل بیش از عزت نفس اجتماعی دانش آموزان دارای مادر غیرشاغل است.
با توجه به نمودار ساقه و برگ 2-4 تعداد شاغلین 15 نفر با میانگین 47/1 و انحراف استاندارد 582/0 و تعداد غیرشاغلین 15 نفر با میانگین 47/1 و انحراف استاندارد 582/0 چون مقادیر پرت مشاهده نمی شود بنابراین وارانسها برابر است و مقدار t محاسبه شده (521/2) در درجه آزادی (df) 28 و آلفای (Sig) 018/0 بزرگتر از 5% بوده با اطمینان 95% می توان گفت که در سطح معناداری عزت نفس اجتماعی دانش آموزان با مادر شاغل بیش از عزت نفس اجتماعی دانش آموزان با مادر غیرشاغل است بنابراین فرض خلاف پذیرفته می شود.
فرضیه سه :
عزت نفس خانوادگی (والدین) دانش آموزان دارای مادر شاغل بیش از عزت نفس خانوادگی دانش‌آموزان دارای مادر غیرشاغل است.
با توجه به نمودار 3-4 ساقه و برگ مربوط به عزت نفس خانوادگی تعداد شاغلین 14 نفر با میانگین 92/1 و انحراف استاندارد 759/0 و تعداد غیرشاغلین 15 نفر با میانگین 92/1 و انحراف استاندارد 745/0 مقادیر پرت یک مورد مشاهده و اصلاح گردیده بنابراین وارانسها برابر است و مقدار t محاسبه شده (535/2) در درجه آزادی (df) 27 و آلفای (Sig) 017/0 بزرگتر از 5% بوده و در سطح معناداری فرض خلاف تأیید می شود و با اطمینان 95% می توان گفت که عزت نفس خانواگی دانش آموزان دارای مادر شاغل بیش از عزت نفس دانش آموزانی است که مادر غیرشاغل است و تفاوت معناداری وجود دارد.

فرضیه چهار :
عزت نفس تحصیلی (آموزشگاهی) دانش آموزان دارای مادر شاغل بیش از عزت نفس خانوادگی دانش‌آموزان دارای مادر غیرشاغل است.

Share