عربستان سعودی

عربستان سعودی

عدم یافت شدن لاروهای مگس در فصل بهار و اندک بودن میزان آلودگی در تابستان مشابه با گزارشات ثبت شده در کرمان و شیراز است.
(Radfar & Hajmohamadi et al.( 2012( Oryan & Bahrami et al.( 2012)
حد اکثر و حد اقل تعداد انگل (18-1 لارو) برای هر حیوان آلوده کمتر از گزارشات مشابه در قسمت جنوبی ایران (200-2 انگل برای هر حیوان آلوده) و مشابه با گزارشات از ایتالیا (Wall & shearer( 2001) و عربستان سعودی (Al- Azazy( 1996) است.
شیوع پایین و تعداد انگل دراین ناحیه در مقایسه با نتایج قسمت های جنوبی ایران می تواند مربوط به وضعیت اقلیمی در خراسان رضوی باشد.اقلیم این منطقه خشک،کوهستانی و نسبتاً کم آب با میانگین بارش سالانه 4/289mm است.حداکثر دمای سالانه در مرداد ماه به 39/8(C و در زمستان به -16(C در بهمن ماه گزارش شده است.
بنابراین مگس های بالغ در طی بهار و تابستان فعالیت می کنند.
این طور تأیید شده است که حیوانات جوان مستعد تر به پیرترها نسبت به آلودگی هستند.(Wall & shearer( 2001)
اگرچه در این مطالعه تفاوتی بین شیوع میاز در سن های مختلف وجود نداشت.
همچنین در این تحقیق تفاوت معنی داری بین آلودگی در نر و ماده وجود نداشت که تأیید نتایج
) (Jafari- Shorigeh & Rezazade( 1997 است.
از آن جایی که بیشترین تعدا لارو ها از مهر تا بهمن ماه یافت شده است،این طور استنتاج می شود که داروی موثر علیه warble fly حداقل 2-1 بار در فصل فعالیت مگس های بالغ یعنی بهار و تابستان می تواند وقوع آلودگی در منطقه را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
این مشهود است که آلودگی به P. crossi به طور قابل ملاحظه ای به شرایط ضعیف نگهداری لاشه مربوط است.
شاهدات اکنون تصدیق می کند یافته های اوترانتو و پوچینی را (Otranto & Puccini( 2009) که تخم ها فقط روی پشت و پهلوی حیوانات گذاشته می شوند و لارو (L1) در همان محل از تخم بیرون می آید و بدون مهاجرت به بافت زیر جلدی و فیبرهای عضلانی نفوذ می کند.چون لاروهای مراحل مختلف فقط روی ناحیه پشتی حیوانات یافت شده اند.
در مطالعه قبلی توسط( Tadayon etal., 1980) باکتری های بی هوازی و دیگر گونه های کورینه باکتریوم و پاستورلا در آبسه های جلدی در پوست در نواحی یکسان جداسازی شده است.
P. crossi نه تنها ضربات شدید اقتصادی به صنعت چرم سازی وارد می آورد بلکه مسئول شیر خراب شده،نقص در گوشت تولید شده،تاخیر رشد،سرکوب سیستم ایمنی و کاهش بهای لاشه می شود و نیز حیوان آلوده شده را مستعد به ابتلای عفونت های میکروبی می کند.
در آینده در ارتباط این الودگی دام با بیماری هایی نظیر پای سیاه (black leg)،ادم بد خیم (malignant edema) و کزاز (tetanus) رو به رو خواهد شد.
به علاوه سل و یون بیماری هایی هستند که توسط گونه های مایکوباکتریوم ایجاد می شوند،اینها بیماری های شایعی در میان نشخوارکنندگان بزرگ و کوچک در این ناحیه می باشند که می توانند به راحتی از طریق سوراخ های پوست ایجاد شده توسط میاز منتقل شوند.
ساختار پوست آلوده شده به شدت تحت تأثیر این میاز و حتی 40 روز بعد از خروج (L3) از پوست قرار می گیرد و هیچ ساختاری نظیر فولیکول مو، غدد عرق و غدد سباسه در پوست یافت نشد. در این مرحله پوست و نواحی زیر جلد شامل بافت همبند غیر منظم است که سلول های تک هسته ای و ائوزینوفیل ها در آن نفوذ کرده اند. (Oryan & Bahrami et al., 2012)
رگ های خونی ناحیه مورد هجوم هنوز پر خون هستند و نواحی منتشر و کانونی خون ریزی حتی بعد از مدت طولانی از شروع آلودگی هنوز رویت می شود.
در نگاهی به ضررهای اقتصادی ایجاد شده توسط warble fly در بز هجوم P. crossi جزو بیماری های مهم انگلی است و گام های مهمی برای کنترل مگس یا درمان جمعی بران آلوده شده مخصوصاً هنگامی که (L1) در میزبان حضور دارد نیاز است.
در مرحله زندگی (L1) ضایعات پیشرفت نکرده است و پوست هنوز به آلودگی ثانویه با باکتری های بیماریزا و گونه های قارچی دچار نشده است.
دانستن چرخه زندگی داخلی و ضایعات ایجاد شده توسط این انگل در طول سال می تواند برای برنامه های پیشگیری و ریشه کنی در برابر warble fly احشام که هنوز توسط دامپزشکان و دامداران دسته کم گرفته می شود،کمک کننده باشد.

Share