عدم تقارن زمانی سود

عدم تقارن زمانی سود

بازده سهام حد فاصل زمان tو t-n که بر اساس معادله محاسبه می گردد .
پارامترهای برآوردی برای الگوی بازار است که بر مبنای روش حداقل مربعات خطا (OLS) از رگرسیون (معادله شماره 3) بدست می آید..
معادله شماره 3
با توجه مطالعات و تحقیقات صورت گرفته (هانگ-1998، بدری و همکاران -1390) t در نظر گرفته شده برای معادله شماره 3 یک دوره زمانی 0 26 روزه حول تاریخ اعلان سود (تاریخ مجمع عمومی) می‌باشد. بدین صورت که 250 روز قبل و 10 روز بعد از اعلان سود مبنای محاسبات می‌باشد.
تاریخ اعلان سود
250
10
تاریخ اعلان سود
250
10
2-9-3- عدم تقارن اطلاعاتی
پر کاربردترین و معمول ترین معیار عدم تقارن اطلاعاتی تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام است .محققان با این استدلال که با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی ،دامنه تفاوت قیمتی خرید و فروش افزایش می یابد از این معیار به عنوان معیار عدم تقارن اطلاعاتی استفاده می نمایند.به عقیده باتر ( 2007 )، لیوز( 2000) این معیار قابل اتکا ترین معیار عدم تقارن اطلاعاتی است . همچنین شواهد تجربی نیز حاکی از آن است که با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی ،شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش افزایش می یابد (آرمسترانگ و همکاران 2010،باتر2007، مولر ورایدر 2001،قائمی و وطن پرست 1384).به همین منظور در این پژوهش برای سنجش دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش از مدل (چیانگ و وینکاتش 1986) استفاده شده است. از این مدل محققانی( همچون استول 2000 ، جایارامان2008 ،رضا زاده وآزاد1387 و خدامی پور و قدیری 1389( نیز برای محاسبه عدم تقارن اطلاعاتی استفاده نمودند .
معادله شماره 9
دامنه قیمت پیشنهادی فروش و خرید 5 روز قبل از توقف نماد معاملاتی جهت تشکیل مجمع عمومی سالانه و 5 روز بعد از بازگشایی نماد معاملاتی جهت تشکیل مجمع عمومی سالانه
میانگین قیمت پیشنهادی فروش 5 روز قبل از توقف نماد معاملاتی و 5 روز بعد از بازگشایی نماد معاملاتی
میانگین قیمت پیشنهادی خرید 5 روز قبل از توقف نماد معاملاتی و 5 روز بعد از بازگشایی نماد معاملاتی
3-9-3- محافظه کاری
یکی از کاربردترین و معمول ترین معیار محافظه کاری استفاده از ضریب عدم تقارن زمانی سود می باشد.( باسو 1997) محافظه کاری را به معنا انعکاس خبرهای بد نسبت به خبرهای خوب تفسیر نمود. این تفسیر بیانگر تفاوت سیستماتیک بین اخبارخوب و بد از دو جنبه به هنگام بودن و پایداری است از این رو در این پژوهش از مدل رگرسیونی (باسو1997) برای محاسبه محافظه کاری استفاده شده است. از این مدل محققانی همچون گارسا 2011، گروات 2012 و قائمی و وطن دوست 1384 برای محاسبه محافظه کاری استفاده نمودند. .
معادله شماره 10
سود خالص تقسیم بر لگاریتم ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
یک متغیرمجازی است که در صورتی که RET منفی باشد یک و در غیر اینصورت صفر
بازده خرید و نگهداری سهام می باشد که براساس معادله شماره 11 محاسبه می گردد .

Share