سبز اندیشان امروز

عدم تقارن اطلاعاتی

برای آزمون فرضیه 2 (همبستگی منفی میان محافظه کاری عدم تقارن اطلاعاتی) از مدل رگرسیونی زیر استفاده شده است. این مدل برگرفته از مدل اصلی (باسو،1997) می‌باشد. همچنین برای بررسی بهتر فرضیه از ارتباطات ساختگی بین بازده غیر عادی و محافظه کاری استفاده شده است.
معادله 18
در صورتی که ضریب منفی باشد بیانگر آن است که منافعی که مدیران از افشا نامتارن اطلاعات (عدم تقارن اطلاعاتی) بدست می آورند سبب کاهش انگیزه آنان در استفاده از روشهای محافظه کارانه برای گزارش سود دارند.
4-10-3- آزمون فرضیه 2-1 و 2-2
برای آزمون فرضیه 2-1 و 2-2 که پیش بینی می‌کند شرکت‌ها شناسایی خبرهای بد اقتصادی را به تأخیر می‌اندازند و در شناسایی خبرهای خوب اقتصادی تعجیل می‌کنند از مدل رگرسیونی زیر استفاده می‌گردد.
معادله 19
منفی و قابل توجه بودن ضریب در ارتباط با فرضیه 1-2 تایید کننده پیش بینی صورت گرفته در فرضیه 2-1 بوده و همچنین مثبت و قابل توجه بودن ضریب در ارتباط با فرضیه 2-2 تایید کننده پیش بینی صورت گرفته در فرضیه 2-2 میباشد.
5-10-3- آزمون فرضیه 3
برای آزمون فرضیه 3 که پیش بینی می‌کند بین بازده غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معناداری وجود دارد (همبستگی عدم تقارن اطلاعاتی و بازده غیر عادی) از مدل رگرسیونی زیر استفاده می‌گردد.
معادله20
مثبت و قابل توجه بودن ضریب در ارتباط با فرضیه 3 تایید کننده پیش بینی صورت گرفته است.
6-10-3-آزمون فرضیه 4 و فرضیه 5
برای آزمون رابطه علت و معلولی بین بازده غیر عادی و محافظه کاری ازمدل رگرسیونی زیر کمک گرفته شده است که در این مدل از بازده غیر عادی و تغییر در بازده غیر عادی طی دوره جاری، گذشته و آتی استفاده شده است.
معادله21
برقراری ارتباط بین CAR ،RET و D بیانگر این موضوع است که آیا بین بازده غیر عادی در دوره x+1, و درجه محافظه کاری در دوره x ارتباط دارد و یا خیر و در صورتی که ضریب منفی و قابل توجه باشد (با توجه به اینکه X=0 ) بیانگر آن است که بازده غیر عادی و محافظه کاری دارای ارتباط متقابل هستند؛ و در صورتی که ضریب منفی و قابل توجه باشد (با توجه به اینکه (X=1 بیانگر آن است که بازده غیر عادی علت محافظه کاری است؛ و در صورتی که ضریب منفی و قابل توجه باشد(با توجه به اینکهX= -1 ) بیانگر آن است که محافظه کاری علت بازده غیر عادی است.
7-10-3- آزمون فرضیه 6 و فرضیه 7
برای آزمون رابطه علت و معلولی بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری ازمدل رگرسیونی زیر کمک گرفته شده است که در این مدل از عدم تقارن اطلاعاتی و تغییر در عدم تقارن اطلاعاتی طی دوره جاری، گذشته و آتی استفاده شده است.
معادله 21

برقراری ارتباط بینSPREAD ،RET و D بیانگر این موضوع است که آیا بین عدم تقارن اطلاعاتی در دوره x+1, و درجه محافظه کاری در دوره x ارتباط دارد و یا خیر و در صورتی که ضریب منفی و قابل توجه باشد (با توجه به اینکه X=0 ) بیانگر آن است که عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری دارای ارتباط متقابل هستند؛ و در صورتی که ضریب منفی و قابل توجه باشد (با توجه به اینکه (X=1 بیانگر آن است که عدم تقارن اطلاعاتی علت محافظه کاری است؛ و در صورتی که ضریب منفی و قابل توجه باشد(با توجه به اینکهX= -1 ) بیانگر آن است که محافظه کاری علت عدم تقارن اطلاعاتی است.
11-3 خلاصه فصل
در این فصل با شناسایی روش های تحقیق و مفروضات کلاسیک مورد نیاز جهت تحلیل نتایج آماری ،روش تجزیه و تحلیل داده ها و ابزار جمع آوری اطلاعات بیان گردید . همچنین ضمن بیان محدودیتهای تحقیق و روش نمونه گیری بکار گرفته شده در تعیین حجم نمونه ، جامعه هدف تعیین گردید و در ادامه با استفاده از فرضیه های تعبیه شده در فصل اول ، متغیرهای مد نظر جهت آزمون فرضیه های پژوهش به تفضیل مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با توجه به روشهای آماری ومتغیرهای پژوهش ،روش آزمون هر یک از فرضیه های پژوهش بیان گردید .