عدم تقارن اطلاعاتی

عدم تقارن اطلاعاتی

3-12-1- آزمون فرضیه 2
برای آزمون فرضیه 2 (همبستگی منفی میان محافظه کاری عدم تقارن اطلاعاتی) از مدل رگرسیونی زیر استفاده شده است . این مدل برگرفته از مدل اصلی (باسو،1997) می باشد. همچنین برای بررسی بهتر فرضیه از ارتباطات ساختگی بین بازده غیر عادی و محافظه کاری استفاده شده است.
معادله شماره 18
در صورتی که ضریب منفی باشد بیانگر آن است که منافعی که مدیران از افشا نامتارن اطلاعات (عدم تقارن اطلاعاتی ) بدست می آورند سبب کاهش انگیزه آنان در استفاده از روشهای محافظه کارانه برای گزارش سود دارند .
4-12-1- آزمون فرضیه 2-1 و 2- 2
برای آزمون فرضیه 2- 1و 2-2 که پیش بینی می کند شرکتها شناسایی خبرهای بد اقتصادی را به تاخیر می اندازند و در شناسایی خبرهای خوب اقتصادی تعجیل می کنند از مدل رگرسیونی زیر استفاده می گردد .
معادله 19
منفی و قابل توجه بودن ضریب در ارتباط با فرضیه 1-2 تایید کننده پیش بینی صورت گرفته در فرضیه 2- 1 بوده و همچنین مثبت و قابل توجه بودن ضریب در ارتباط با فرضیه 2-2 تایید کننده پیش بینی صورت گرفته در فرضیه 2-2 میباشد
5-12-1- آزمون فرضیه 3
برای آزمون فرضیه 3 که پیش بیینی می کند بین بازده غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معناداری وجود دارد (همبستکی عدم تقارن اطلاعاتی و بازده غیر عادی )از مدل رگرسیونی زیر استفاده می گردد .
معادله شماره 20
مثبت و قابل توجه بودن ضریب در ارتباط با فرضیه 3 تایید کننده پیش بینی صورت گرفته است .
6-12-1- آزمون فرضیه های 4 و 5
برای آزمون رابطه علت و معلولی بین بازده غیر عادی و محافظه کاری ازمدل رگرسیونی زیر کمک گرفته شده است که در این مدل ازبازده غیر عادی و تغییر در بازده غیر عادی طی دوره جاری ،گذشته و آتی استفاده شده است.
معادله شماره 21
برقراری ارتباط بینCAR ،RET وD بیانگر این موضوع است که آیا بین بازده غیر عادی دردوره x+1, و درجه محافظه کاری در دورهx ارتباط دارد ویا خیر و در صورتی که ضریب a11منفی و قابل توجه باشد(با توجه به اینکه X=0 ) بیانگر آن است که بازده غیر عادی و محافظه کاری دارای ارتباط متقابل هستند. و در صورتی که ضریب a11 منفی و قابل توجه باشد (با توجه به اینکه (X=1 بیانگر آن است که بازده غیر عادی علت محافظه کاری است . و در صورتی که ضریبa11 منفی و قابل توجه باشد(با توجه به اینکهX= -1 ) بیانگر آن است که محافظه کاری علت بازده غیر عادی است .
7-12-1- آزمون فرضیه های 6 و 7
برای آزمون رابطه علت و معلولی بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری ازمدل رگرسیونی زیر کمک گرفته شده است که در این مدل از عدم تقارن اطلاعاتی و تغییر در عدم تقارن اطلاعاتی طی دوره جاری ،گذشته و آتی استفاده شده است.
معادله شماره 21
برقراری ارتباط بینSPREAR ،RET وD بیانگر این موضوع است که آیا بین عدم تقارن اطلاعاتی دردوره x+1, و درجه محافظه کاری در دورهx ارتباط دارد ویا خیر و در صورتی که ضریب a11 منفی و قابل توجه باشد(با توجه به اینکه X= 0 ) بیانگر آن است که عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری دارای ارتباط متقابل هستند. و در صورتی که ضریبa11 منفی و قابل توجه باشد (با توجه به اینکه (X=1 بیانگر آن است که عدم تقارن اطلاعاتی علت محافظه کاری است . و در صورتی که ضریبa11 منفی و قابل توجه باشد (با توجه به اینکهX= -1 ) بیانگر آن است که محافظه کاری علت عدم تقارن اطلاعاتی است .
13-1- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق :
(1) عدم تقارن اطلاعاتی :

Share