عبدالکریم سروش

عبدالکریم سروش

آدورنو، تئودور و ماکس هورکهایمر (1387)، دیالکتیک روشنگری، ترجمه مراد فرهادپور و امید مهرگان، چاپ سوم، تهران: نشر نگاه نو.
آراستهخو، محمد (1386)، وامداری غرب نسبت به شرق به ویژه اسلام و‌ایران، چاپ پنجم، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
آرنت،‌‌هانا (1366)، انقلاب، ترجمه عزت الله فولادوند، تهران: نشر جاویدان.
______ (1387)، توتالیتاریسم، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر ثالث.
آشوری، داریوش (1381)، دانشنامه سیاسی، چاپ هشتم، تهران: انتشارات مروارید.
آقاپیروز، علی و همکاران (1389)، مدیریت در اسلام، قم: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
آلتمن، اندرو (1386)، درآمدی بر فلسفه حقوق، ترجمه بهروز جندقی، قم: مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
آنسل، مارک (1391)، دفاع اجتماعی، ترجمه محمد آشوری و علیحسین نجفی ابرندآبادی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات گنج دانش.
بابایی، محمدعلی (1390)، جرمشناسی بالینی، چاپ دوم، تهران: نشر میزان.
باقری، خسرو (1382)، هویت علم دینی: نگاه معرفتشناختی به نسبت دین با علوم انسانی، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
بدیع، برتران و بوم پییرن (1380)، دو دولت؛ قدرت جامعه در غرب و در سرزمینهای اسلامی، ترجمه احمد نقیبزاده، تهران: انتشارات باز.
برت، ادوین آرتور (1369)، مبادی مابعدالطبیعی علوم نوین، ترجمه عبدالکریم سروش، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
برلین،‌ایزیا (1368)، چهار مقاله درباره آزادی، ترجمه محمدعلی موحد، تهران: انتشارات خوارزمی.
برمن، مارشال (1389)، تجربه مدرنیته، ترجمه مراد فرهادپور، چاپ هشتم، تهران: نشر طرح نو.
بشیریه، حسین (1382)، لیبرالیسم و محافظهکاری، تهران: نشر نی.
_________ (1383)، عقل در سیاست، تهران: نشر نگاه معاصر.
_________ (1387)، جامعه‌شناسی سیاسی‌ایران (دوره جمهوری اسلامی)، چاپ پنجم، تهران: نشر نگاه معاصر.
_________ (1389)، موانع توسعه سیاسی در‌ایران، چاپ هشتم، تهران: نشر گام نو.
بن حلاق، وائل (1388)، تاریخ تئوریهای حقوقی اسلامی، ترجمه محمد راسخ، چاپ دوم، تهران: نشر نی.
بودریار، ژان (1390)، جامعه مصرفی؛ اسطورهها و ساختارها، ترجمه پیروز‌ایزدی، تهران: نشر ثالث.
بوزان، باری (1378)، مردم، دولتها و هراس، ترجمه ناشر، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
بولک، برنار (1382)، کیفرشناسی، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ سوم، تهران: انتشارات مجد.
بهار، محمدتقی (1357)، تاریخ مختصر احزاب سیاسی، تهران: انتشارات امیرکبیر.
بیات، عبدالرسول (1381)، فرهنگ واژگان، قم: مؤسسه اندیشه.
بیگی، جمال (1384)، بزهدیدگی اطفال در حقوق کیفری‌ایران، تهران: نشر میزان.
پارسونز، واین (1392)، مبانی سیاتگذاری عمومی و تحلیل سیاستها، ترجمه حمیدرضا ملکمحمدی، چاپ دوم، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

Share