عاطفه مثبت و منفی

عاطفه مثبت و منفی

با توجه به تعریف مارتین ، شادی فراتر از دریافت لذت های فوری و لحظهای است. شادی حالتی است که فرد در آن حالت، به این احساس و باور میرسد که زندگی او در مسیری صحیح و خوب جریان دارد(علوی، 1388). در کل شادی موهبتی است که ارزش آن برای کسی که دچار گرفتاری و افسردگیها شده است، بیشتر است. شادی موضوعی کاملاً فردی نیست و تا حدودی یکی از خواص جامعه است. شادی جامعه تابعی از عوامل است که بیشتر آنها در جمع تجلی می یابند(آرگایل، 1389: 127). شوآرتز و استراک معتقدند که شادکامی علاوه بر جزء عاطفی و شناختی، جزئی اجتماعی نیز دارد که گسترش روابط اجتماعی با دیگران و افزایش حمایت اجتماعی را به دنبال دارد(جوکار و سپهری، ۱۳۸5). مایرز و دینر(1995) میگویند که وقتی از مردم پرسیده میشود، فرد شادکام چه کسی است، در پاسخ، به شبکه ی حمایتی از روابط زندگی فردی در یک فرهنگ اشاره میکنند که به تعبیری مثبت و خوشبینانه از رویدادهای زندگی میانجامد(گروسی و همکاران، ۱۳۸۵).
در مجموع میتوان اظهار داشت جامعترین و در عین حال عملیاتیترین تعریف شادمانی را وینهون(1988) ارائه میدهد. به نظر او، شادمانی به قضاوت فرد از درجه یا میزان مطلوبیت کیفیت کل زندگیش اطلاق میگردد به عبارت دیگر شادمانی به این معناست که فرد چقدر زندگی خود را دوست دارد. در تعریف وینهون از شادمانی چند عنصر وجود دارد که به اختصار توضیح داده می شود(میرشاه جعفری و همکاران، 1381: 51).
_ درجه یا میزان
واژه شادمانی بیانگر ارزیابی کمال مطلوب از زندگی نیست، بلکه بیانگر یک درجه یا میزان است؛ همانند مفاهیم طول و وزن، بیشتر یا کمتر بودن چیزی. به عبارت دیگر، واژه شادی، میزان خوشایندی زندگی را می رساند.
_ شخصی بودن
واژه شادمانی صرفاً برای توصیف حالت یک فرد به کار میرود و قابل تعمیم به اجتماعات، اشیا و وقایع نمیباشد. بنابراین اگر بخواهیم شادمانی یک ملت را مورد بحث قرار دهیم، بهتر است بگوییم اکثر شهروندان آن کشور خود را شادمان تصور میکنند.
_ قضاوت
واژه شادمانی وقتی به کار میرود که فرد دربارۀ زندگی خود یک قضاوت کلی میکند. قضاوت به یک فعالیت عقلانی اشاره دارد. قضاوت کلی یعنی ارزیابی تجارب پیشین و پیش بینی تجارت آتی. به عبارت بهتر، شادمانی جمع ساده لذات نیست، بلکه شناختی است که فرد از بررسی تجارب مختلف به دست میآورد. واژه شادمانی برای اشاره به جنبه خاصی از زندگی به کار نمیرود، بلکه کل زندگی فرد را مدنظر دارد. البته به این معنی نیست که تمام وقایع زندگی خود ارزش یا وزن واحدی داده شود، بلکه منظور این است که فرد برای ابراز میزان نشاط خود، برداشت خود از یکی از ابعاد و وقایع زندگیش را ملاک قرار می دهد.
_ مطلوبیت
در تعریف شادمانی منظور از خوشایندی، ارزشمند و دوست داشتنی بودن زندگی از طرف خود فرد می باشد. اسگود(1971) در این مورد چنین می گوید: « در تمام فرهنگ ها مصادیقی از خوبی و بدی وجود دارد که افراد آن جوامع طبق این مصادیق خوشایندی یا ناخوشایندی زندگی خویش را مورد قضاوت قرار می دهند »( همان ).
وینهون (1992) معتقد است به غیر از شادمانی فراگیر که توصیف آن گذشت ما با دو نوع شادمانی دیگر مواجهیم ؛ بنابراین سه اصطلاحی که برای انواع شادمانی استفاده میشود عبارت است از: 1) شادمانی فراگیر؛ 2) سطح عاطفی لذتجویی؛ 3)رضایت وخرسندی(موسوی،1392: 39).
1. شادمانی فراگیر: شادمانی فراگیر مفهومی است که پیش از این تعریف شد. این نوع شادمانی یک قضاوت کلی از زندگی است. اصطلاح کلی یا فراگیر، برای تأکید در مورد تفاوت با جزء محدودتر شادمانی که در قسمت بعدی میآید مورد استفاده قرار میگیرد. این مسئله پذیرفته شده است که این اجزاء زیر مجموعههایی را در تخمین یا برآورد کیفیت کلی زندگی شخص تشکیل میدهد.
2. سطح عاطفی لذتجویی: میزان و درجهای است که شخص احساسات مختلف، به ویژه احساسات لذتبخش را تجربه میکند. سطح عاطفی یا حسی لذتجویی همان خلقوخوی نیست. ما انواع مختلفی از خلقیات را تجربه میکنیم؛ خلقهای تعالیطلب، خلقهای آرام، خلقهای بیقرار، خلقهای بداخلاق و عبوس و غیره. هر یک از این خلقیات به وسیلۀ ترکیب خاصی از تجارب حسی متمایز میشود. یکی از این تجارب حسی، آهنگ یا ریتم لذتجویی است. مفهوم سطح لذتجویی تنها به لذتهایی مربوط میشود که در احساسات تجربه میشود؛ یعنی لذت در احساس، هیجانات و خلقیات؛ بنابراین یک سطح لذتجویی بالا ممکن است بر اساس هیجانات عشقی، گذرا و قوی، یا بر اساس خلقیات آرامبخش، محکم و پایدار باشد.
3. رضایت و خرسندی: درجه و میزانی است که شخص احساس میکند آرزوهایش برآورده شده است. در این مفهوم فرض میشود شخص مقداری آرزوی هوشمندانه برای خودش به وجود آورده و یک باور و تصویر نیز در زمینۀ تحقیقشان تشکیل داده است. درستی واقعی این باور، در معرض خطر نیست، بلکه این مفهوم، با درک و فهم انتزاعی و ذهنی شخص ارتباط دارد؛ زمانی که میزانی از آرزوهایمان را که تا به حال رشد دادهایم ارزیابی میکنیم، چه بسا آنچه در آینده به ثمر میرسد را تخمین میزنیم. این مفهوم، مرتبط با این معناست که فرد، گذشته و آینده را در ارزیابی کردن با هم ترکیب میکند(همان: 40).
2-1-1-1-3. مفاهیم اساسی مرتبط با شادمانی
2-1-1-1-3-1. شادی،کیفیت زندگی، رضایت از زندگی و SWB (خوشبختی ذهنی)
شادمانی به معنی امروز آن، مفهومی است در درون مفهوم گستردهای مانند کیفیت زندگی، به ویژه در جایی که کیفیت زندگی باید از نگاه بیننده دیده شود(گالاتزر، 2000: 603 ). SWB (خوشبختی ذهنی) از اواخر دهه ۱۹۵۰ میلادی برای جستوجوی شاخص مفید کیفیت زندگی که بر تغییرات اجتماعی و بهبود سیاستهای اجتماعی نظارت کند ظاهر شد. نقطه عطف این ادبیات کتابهای اندروز و همکارانش در ۱۹۷۶ میباشد. از نظر وی، اگر چه مردم در محیطهای عینی تعریف شده زندگی میکنند ولی با توجه به جهان ذهنی درک شدهشان واکنش نشان میدهند. در نتیجه SWB به عنوان یک شاخص مربوط به کیفیت زندگی برجسته شد. زمانی نفوذ آن بیشتر شد که برادبورن و همکارانش بر رضایت از زندگی و شادی به عنوان اجزای کیفیت زندگی تأکید کردند. رضایت از زندگی با توجه به تعریف کمپل و همکارانش (۱۹۷۶) فاصله درک شده افراد از آرمانهای خود است و شادی با توجه به تعریف برادبورن (۱۹۶۹) حاصل تعادل بین عاطفه مثبت و منفی است. رضایت یک ارزیابی بلند مدت از زندگی است در حالی که شادی بازتاب دلپذیر یا ناخوشایند دانستن تجربه آنی است که فرد تحت تاثیر آن قرار دارد. ساختار سه گانه رضایت از زندگی، عاطفه مثبت و عاطفه منفی به طور مکرر، بارها در مطالعات گوناگون مورد تأیید قرار گرفته است (کییز، ۲۰۰۲). در نتیجه شادمانی و رضایت از زندگی دو مؤلفۀ اصلی SWB که شادمانی به بعُد احساسی و رضایت از زندگی به بعُد شناختی خوشبختی ذهنی اشاره دارد. نتیجۀ پژوهشها نشان میدهد که این دو مؤلفه به شدت با هم در ارتباطند و با این استدلال چهبسا پژوهشگران زیادی فرض کردهاند این دو متغیر در عمل یک چیز را بررسی میکنند(موسوی، 1392: 33).
بنا بر آنچه که ذکر شد نحوۀ محاسبۀ خوشبختی ذهنی به صورت زیر میباشد:
رضایت از زندگی+(عاطفۀ منفی ـ عاطفۀ مثبت)= SWB(بوستیک، 2001: 362).
در کل مؤلفههای خوشبختی ذهنی را میتوان بصورت زیر خلاصه کرد:
جدول شماره(2-1): مؤلفههای خوشبختی ذهنی
مؤلفۀ شناختی

Share