طلاق مبارات و احادیث مربوط به آن

مبارات؛ نوعی از طلاق خلع است و در واقع ماهیتاً همان طلاق خلع است، با اندک تفاوتی که عبارت است از: طرفینی بودن کراهت و همچنین این که مالی که زن در این جا می بخشد نباید از مهریه اش بیشتر باشد و همچنین اگر دو طرف پیمان زناشویی، موافق با طلاق باشند، اسلام، طلاق را جایز شمرده و این نوع طلاق، «مبارات» نامیده می شود و چون هر دو به طلاق، راضی هستند از هزینه هایی که بر مرد لازم می شود ولی نمی تواند بیش از مهریه، مالی بخواهد.

نظر کاشف الغطاء درباره مبارات:

«اگر کراهت از سوی هر دو باشد به این طریق که هر یک از دیگری کراهت داشته باشد مبارات است و جایز نیست که مرد چیزی که می گیرد بیشتر از مهریه ی زن باشد.» (کاشف الغطاء، 47،1359).

نظر صاحب المهذب درباره مبارات:

«مبارات آن است که مرد بگوید: (باراتک علی کذا) و مبارات مترتب است بر کراهت زوجین از همدیگر و شرط شده است که علاوه بر جمله ی (باراتک علی کذا )صیغه طلاق هم جاری گردد بنابر قول اکثر فقهاء تمام شرایطی که در طلاق خلع معتبر است در اینجا هم معتبر است و مرد حق رجوع ندارد مگر اینکه زن به آنچه بخشیده است رجوع کند، و اگر از عده خارج شد زن هم حق رجوع به مال خود را ندارد و جایز است فدیه به اندازه ی مهر یا کمتر ازآن باشد و بیشتر از آنچه زن به عنوان مهر گرفته است جایز نیست.» (حلی 514،1407)

نظر ابو الصلاح حلبی در کتاب الکافی فی الفقه:

مبارات، از جمله شروط آن این است که هر یک از زوجین از دیگری کراهت دارد و هر دو بر روی مبارات صلح می کنند به این صورت که زن رد می کند به مرد آنچه از او گرفته است یا بعضی از آن را و بر مرد حلال نیست که بیشتر از آنچه از او گرفته اززن پس بگیردوقتی مرد اراده طلاق مبارات را کرد باید چنین بگوید: «قد بارأتک علی کذا و کذا فانت طالق» البته با داشتن سایر شروط، و اگر این جمله را گفت، از او جدا می شود و دیگر بر مرد واجب نیست که او را سکنی دهد و همچنین نفقه بر او واجب نیست و حرام است بر مرد آنچه تا قبل از این جمله بر او حلال بود و اگر خواست رجوع کند در زمان عده یا بعد از عده و زن هم راضی بود باید دوباره صیغه عقد با تعیین مهر جدید خوانده شود. (حلبی، 307،1403)

خلاصه این که طلاق خلع با مبارات بسیار شباهت دارد، با اندک تفاوتی از جمله : نباید آنچه مرد از زن می گیرد بیشتر از آن چیزی باشد که به آن داده شده است ولی کمتر از آن اشکالی ندارد، در طلاق خلع اختلاف بود که آیا صیغه طلاق لازم است یا نه ولی در مبارات علاوه بر جمله ی «باراتک» صیغه ی طلاق هم لازم است، همچنین در طلاق خلع کراهت تنها از طرف زن بود ولی در مبارات کراهت از ناحیه ی دو طرف است.

با توجه به اینکه اختیار طلاق به طور مطلق در تملک شوهر است در طلاق مبارات تنفر طرفینی عامل تعیین کننده طلاق است در اینجا آن اختیار مطلق توصیف می گردد و اختیار مطلق در امر طلاق ذائل می گردد. در واقع مرد می تواند هر وقت اراده کند زن خود را با پرداختن کلیه حقوق شرعیه طلاق دهد و زن نمی تواند با دریافت حقوق خود مانع طلاق گردد و هیچ اراده ای ندارد دلیل بر مبارات همان تنفر، قسمتی از اختیار را به زن واگذار می کند و مبارات به نوبه خود حقی برای زن قرار داده است.

                                                    .