طبیعت انسان

همچنین از مستی با نوشیدن گیاه سکرآور دوری میجویند و انسانها را از مصرف هئومه بر حذر میدارد و میگوید: «ای مزدا، کی این مشروب مسکر و کثیف را بر خواهی انداخت ؟»
مستی مخالف کار و کوشش است و کسی که مردم را به کار کشاورزی و دامپروری که کاری سخت است و همواره باید با عوامل طبیعت مبارزه کند، نباید با لاابالیگری و تن پروری زندگی را بگذراند.
او میگوید: «ارزش انسان به کار است و کار رونق زندگی است و ثروت و قدرت و آسایش در سایه کار به وجود می آید و رستگاری همین است. انسان بیکاره و تنبل عاقبت به دریوزگی و گمراهی می افتد و آبرو باخته است.»
از اهورامزدا میپرسد که: «چه چیز دین بهی را تقویت میکند ؟»
پاسخ اهورامزدا این است: «هنگامی که غله بیشتری کشت شود و محصول زیادتری به دست آید، هنگامی آئین مزدایی رواج مییابد که زمینهای بیشتری به زیر کشت روند، ثروت فراوان شود، شکم مردم سیر شود و مردم مرفه و آسوده شوند، هرکسی که گندم میکارد جز نیکی ندرود و هنگامی که زمین ها کشت شود ثروت و نعمت زیاد خواهد شد و مردمان سالوس و دروغگو و دیویسنان هراسان خواهند شد.
کار و کوشش راحتی مردم را تأمین و استقلال حاصل خواهد شد و ا نسان کارگر و کشاورز نیرومند است و از نیرومندی راستی حاصل میشود، از نیرومندی فرزندان سا لم به دنیا میآیند و کشور آباد میشود.
نیرومندی ایمان را راسخ خواهد کرد. ضعف باعث بیایمانی است. زهد و امساک در دین زرتشتی راهی ندارد. امساک و پرهیز زیاد بدن را ناتوان میسازد و نیروی عقلانی را میکاهد پس بایستی با ورزش و کار نیرومند شد »
زرتشت برای پیروان نیکی و راستی آرزوی خیر و پیروزی میکند. همیشه دو گروه نیکان و راستان در برابر زشت کاران و دروغ پرستان قرار داشته و زرتشت دفاع در مقابل زشتی را وظیفه خود قرار داده است.
این مصلح بزرگ، انسان را در کارهای خود آزاد میداند که خود راه خوب یا شر را انتخاب کند و می گوید:
«در زندگی، انتخاب راه با انسان است و گزینش خوب یا بد به کسی جز خود فرد مربوط نیست. البته اموری هست که از قدرت بشری خارج است، مانند: بیماری و مرگ و چیزهای خارج از طبیعت انسانی، پس تا می توانی به راه نیک برو تا رستگار شوی و اجتماع از تو راضی و خشنود شود.
اگر هر کسی در فکر کردار نیک باشد، جامعه روی بدی را نخواهد دید. افسوس که هزاران سال پس از او هم بشر درگیر آز و خودپرستی و افعال نادرست است. »
از سفارشات دیگر پیام آور روشنی، صلح و آشتی بین مردم و ملل مختلف است که با روح بزرگ منشی ممکن است از بروز جنگ جلوگیری کرد.
با اندیشه زشت و گفتار زشت و کردار زشت جهان بهبود نخواهد یافت و ا نسان همواره در این ورطه غوطه خواهد خورد.
کسانی که درست اندیش و درست کردارند جایگاه ا بدی آنها فردوس و سرای منش پاک است و برعکس زشتکاران به دوزخ جاودانی و افرادی که گاهی نیک و گاهی بد هستند به برزخ خواهند رفت.
پل (Chinvant Pertav) چینود پرتو همان پل صراط مسلمانان است که بایستی از آن گذر کرد. بدکاران هنگام عبور از پل هراسان و لرزان به دوزخ سرنگون خواهند شد، و نیکوکاران به راحتی از آن عبور خواهند کرد
2-2-2 اوستا
اوستا کتاب آسمانی زرتشت است که پس از ودا قدیمترین کتاب مقدس آریائی است. تعیین زمان تألیف اوستا بیش از هر چیز مربوط به یافتن زمان زرتشت ا ست که با همه تحقیقات دانشمندان قدیم و جدید هنوز مبهم است.
بنا به بعضی دلائل ممکن است عهد حیات زرتشت در حدود قرن دهم پیش از میلاد باشد، بنابراین گاتها یعنی قسمتی از یسنا که اثر طبع زرتشت است متعلق بهمین قرن و تقریبا از آثار سه هزار سال پیش از ماست.
تعیین تاریخ قسمتهای دیگر اوستا دشوار است و تنها میتوان یسنا را از سایر قسمتهای موجود کهن تر دانست. د رکتاب دینکرد که از کتب معتبر زبان پهلوی است آمده که اوستای قدیم بیست و یک باب (نسک) داشته است.
غالبا هرجا که از اوستا نام برده میشود (کلمه زند و پازند) را به آن نیز می افزایند باید دانست که زند تفسیریست که به زبان پهلوی در زمان ساسانیان بر ا وستا نوشتهاند، و پا زند عبارتست از شرحی که بر کتاب زند نوشتهاند و آن تفسیر اوستاست.
کتاب اوستا در آغاز امر و پیش از حملهی اسکندر کتابی عظیم بودهاست پلینوس Polinus مورخ رومی که در قرن اول میلادی میزیست مینویسد که هرمی پوس Hermippos مورخ یونانی برای شرح عقاید زرتشت از کتاب او که در بیست مجلد و حاوی صدهزار بیت بوده استفاده کردهاست.
در صورت صحت این مدعا اوستا کتاب بزرگی بودهاست. اقوال دیگری که از مآخذ قدیم به مارسیده است این دعوی را تأیید میکند.
بر اساس اوستا آدمی 5 نیرو دارد و یا بهتر است بگوییم از 5 بخش متشکل شدهاست.
اهو (جان): نیروی جنبش و یا حرکت و حرارت غریزی. ا نسان نیز مانند همه موجودات آگاهی هایی ذاتی در درون خود دارد که برای زندگی بایسته است.

                                                    .