طبقه بندی

طبقه بندی

کتراشتی و همکاران (35) در سال 2010 تغییرات هیستو پاتولوژیک در بافت نرم ( منظور فولیکول اطراف دندانی ) اطراف مولرسوم نهفته که همراه با رادیولوسنسی بیش از 2.5mm در اطراف تاج در ارتو پانتو گراف می باشد را بررسی کردند. در این مطالعه 41 مولرسوم نهفته بدون علامت همراه فضای فولیکولی بیش از 2.5mm در رادیو گرافی را خارج ساختند و بافت های فولیکولی برای معاینات هیستولوژیکی به کار رفتند و نشان دادند که از 41 بافت نرم بررسی شده در گزارش هیستو پاتولوژیکی 18 فولیکول نشان دهنده کیست دنتی جروس ،20 فولیکول نشان دهنده ی ادونتوژنیک کراتوسیت ، یک فولیکول CEOT ( تومور پیندبورگ) ، یک فولیکول پرولیفراسیون شبیه آملوبلاستوما ، یک فولیکول ادنتو ژنیک میگزوما و یک فولیکول ادنتوژنیک فیبروما می باشد. در نتیجه 58.5% نمونه های بدون علامت تغییرات پاتولوژیک قطعی را نشان می دهند. در نهایت این طور نتیجه گرفتند که معاینات کلینیکی و رادیو گرافی بهتر است برای همه ی مولرهای سوم نهفته انجام شود و فولیکول دندانی بهتر است برای ارزیابی هیستو پاتولوژیک ارائه شود.
برکیک و همکاران (36) در سال 2010 تغییرات پاتولوژیک و بیان ژن P63 در فولیکول دندانی مولرسوم نهفته بدون علامت که یک مطالعه ایمنوهیستوشیمیایی بود را انجام دادند. در این مطالعه 50 فولیکول دندانی بدون هیچ رادیولوسنسی غیر نرمال (فضای فولیکولار <5>زانگ و همکاران (7) در مطالعه ای در سال 2010 شیوع و هیستوپاتولوژی کیست دنتی جروس را در یک مطالعه cohort گذشته نگر با مطالعه 2082 نمونه در کانادا در بین سال های 1998-2007 بررسی کردند. 2082 کیست دنتی جروس تائید شده از طریق هیستولوژی از 2026 بیمار بدست آمده بود و بررسی گذشته نگر برای شیوع ، سن، جنس ونژاد انجام شد. نتایج نشان داد که این کیست یک کیست شایع فکی با تمایل در آقایان است، شیوع بالاتری در بالغین جوان دارد و در سفید پوستان شایع تر است. دنتی جروس های متعدد در 2.5% موارد حضور داشت و همراه هیچ سندرم یا شرایط سیستمیک نبود. 0.5% دنتی جروس ها همراه سایر کیست ها یا تومور ها در همان منطقه یا در منطقه مخالف از فک بودند. محققین گزارش کردند که اولین مجموعه نمونه ها از لحاظ کلینیکی به عنوان دنتی جروس دو طرفه ظاهر شدند اما از لحاظ هیستولوژی به عنوان تومورهای ادونتوژنیک یا سایر کیست های ادونتوژنیک ظاهر شدند. کیست دنتی جروس می تواند با سایر شرایط جدی همراهی داشته باشد مثل OKC و یا cystic Ameloblastoma. این همراهی با وضعیت های پاتولوژیک مهم نشان دهنده اهمیت تصدیق هیستولوژیکی هر کیست فکی است، حتی زمانی که از لحاظ کلینیکی شبیه یک کیست دنتی جروس کلاسیک باشد.
شاه و همکاران (37) در سال 2009 در مطالعه ای گذشته نگر 5457 ضایعه دندانی در کودکان 0-16 ساله که در طول یک دوره 15 ساله در دانشگاه specific school of dentistry تحت درمان قرار گرفته بودند، بررسی کردند. اطلاعات کامپیوتری شده بازیافت شدند و بر اساس سن و تشخیص دسته بندی شدند. ضایعات بر اساس سیستم طبقه بندیMIND به گروه های زیر تقسیم بندی شدند:1- متابولیک 2- التهابی 3- نئو پلاستیک 4-تکاملی. در این مطالعه نشان دادند که ضایعات التهابی بزرگترین گروه بیوپسی ها را تشکیل دادند(2758, 51%) به دنبال آن تکاملی ها (1928 ,35%) و نئوپلاسم (13,734%) . کیست دنتی جروس شایع ترین ضایعه ی تکاملی بود و بدنبال آن پدیده ی احتباس موکوس (موکوسل ). 80% تمام بیوپسی ها 15 ضایعه شایع را نشان دادند ، 8 بدخیمی و 22 تومور خوش خیم تهاجمی نیز دیده شدند. نویسندگان از این مطالعه این طور نتیجه گرفتند که بیماری زایی با افزایش سن افزایش می یابد، اکثر آسیب های جدی اتفاق افتاده در برخی کشور هایی است که دسترسی محدودی به مراقبت های بهداشتی دارند در نتیجه بیماران فقط زمانی که دارای علامت هستند به دنبال مراقبت های بهداشتی می گردند، بدخیمی های دهانی خیلی نادر هستند اما مثل سایر بدخیمی ها تشخیص زود هنگام پروگنوز مطلوبی را به دنبال دارد.
ساراوانا و همکاران (38) در سال 2008 تغییرا ت سیستیک در فولیکول دندانی به همراه رادیو گرافی نرمال در مولرسوم مندیبل نهفته را بررسی کردند. در این مطالعه شیوع ابنورمالیتی های هیستولوژیک در بافت نرم اطراف مولرسوم پایین که هیچ ضایعه لیتیک پری کورونال ندارند را جستجو کردند. 100 بیمار که از لحاظ رادیو گرافی نرمال و بدون علامت بودند (رادیولوسنسی 2.4mm>) بررسی شدند . نشان داده شد که شیوع تغییرا ت سیستیک در فولیکول های دندانی 46% بود. شیوع بالایی در آقایان و در سمت راست وجود داشت . و در نهایت ارزیابی هیستو پاتولوژیک و تشخیص رادیوگرافی را برای ارزیابی مولرسوم نهفته توصیه شد.
آمودیو و همکارن (12) در سال 2008 شیوع و توزیع سیست های ادونتوژنیک در سیسلیsicily (منطقه ای در ایتالیا ) طی سالهای 2005-1986 را بررسی کردند. در این مطالعه شیوع سیست های ادونتو ژنیک درسیسیلی و ارزیابی توزیع آنها در یک دوره ی 20 ساله بررسی شد. این مطالعه یک مطالعه گذشته نگر مقطعی روی 1310 کیست که در 12197 فرد تشخیص داده شده بود، انجام گرفته بود که از سالهای 2005-1986 اکثرا در کلینیک odontostomatologic در پالرمو حضور داشتند.1273 کیست به عنوان ادونتوژنیک طبقه بندی شدند در حالی که تنها 27کیست غیر ادونتوژنیک بودند. در گروه اول اکثر ضایعات سیست رادیکولار بود (84.5%) سپس کیست دنتی جروس (11.4%) سیست رادیکولار التهابی بیشتر در آقایان ، سنین جوان تر و در قدام ماگزیلا حضور داشتند .برخلاف سیست دنتی جروس شیوع سیست رادیکولار از 10.4% در سالهای 1995-1986 به حد 8% در سالهای 2005-1996 کاهش یافت.(P<0.0001) نشان داده شد که سیست رادیکولار التهابی بیشترین تظاهر را در بین کیست های ادنتوژنیک در آن منطقه را دارند و شیوع بیشتری نسبت به سایر کشور ها دارد، روند کاهش اپیدمیولوژی با زمان می تواند نشان دهنده احتمال تغییرات مراقبت های بهداشت دهانی در افراد باشد.
فونتس و همکاران (13) در سال 2008 مقاله ای با عنوان بررسی بیوپسی های دهانی و ماگزیلو فاسیال در کودکان: یک مطالعه گذشته نگر single-center 20ساله در Pelotas-Brazil را منتشر کردند. در این مطالعه محصول ضایعات دندانی و ماگزیلو فاسیال در کودکان در CDDB central diagnosis of oral diseases در dental school of federal university of palates طی سال های 1983-2003 به مدت 20 سال بررسی شد. از مجموع 9465 بیوپسی موجود در این برهه زمانی( 6.6% ) 625 از کودکان بین سالهای 14-0 سال بود. بدون توجه به تشخیص هیستوپاتولوژیک، داده های بیماران بر اساس سن ، جنس ومحل جمع آوری شدند. تشخیص ها در 13 گروه دسته بندی شدند. 89% نمونه ها در بیماران 7-14 ساله وجود داشت.(53% در خانم ها و 47 % در آقایان) موکوسل شایع ترین ضایعه شناخته شده (17.2%) و بعد از آن دنتی جروس (8.6%) در دسته ی تومور های ادونتوژنیک، ادنتوما شایع ترین ضایعه بود. (64.2%) ضایعه های بدخیم در بخش کوچکی از نمونه ها مشاهده شد (1.2%) به طور کلی نتایج این مطالعه در راستای همان گزارشات مقالاتی است که به شایع ترین ضایعات در کودکان می پردازد می باشد. اکثر ضایعات خوش خیم بودند و ضایعات بد خیم در گروه کوچکی از نمونه ها دیده شدند.
یئو و همکاران (6) در سال 2007 مطالعه کلینیکوپاتولوژیکی بر روی کیست دنتی جروس در سنگاپور و مالزی را انجام دادند. در این مطالعه گذشته نگر ویژگی های کلینیکوپاتولوژی کیست دنتی جروس در جمعیت آسیایی بررسی و مقایسه این اطلاعات با سایر گزارشات مقایسه شد. بیوپسی های ثبت شده از سال های 1981-1993 از 119 مورد کیست دنتی جروس از بیماران سنگاپور مالزی نشان داد که 36.1% بیماران خانم بودند و 63.9%بیماران مرد بودند. در میان بیماران دارای کیست 70.5%چینی بودند،23.2% مالزیایی بودند، 2.7% هندی بودند و 3.6%بقیه گروههای آسیایی بودند. میانگین سنی بیماران 17.3± 30.2 بود و بیشترین شیوع در دهه دوم و سوم بوده است. محل ضایعات در ماگزیلا (50.9%) و مندیبل (49.1%) تقریبا مساوی بود. تمایل خاص به قسمت خلفی مندیبل (42.7%) و سپس قسمت قدام ماگزیلا 38.2% وجود داشت. از لحاظ هیستولوژیکی 90.8% کیست ها، توسط اپی تلیوم اسکواموس چند لایه ای غیر کراتنیزه پوشیده شده اند. پوشش کیست عمدتا نازک است( 90%) و 38.7% نمونه ها پوشش نازک و ضخیم دارند . متاپلازی موکوس در 9 (7.6%) نمونه ها مشاهده شد. Rushton bodies در 3.4% نمونه ها دیده شد. Cholesterol cleft در پوشش اپی تلیوم و لومن 16.8% نمونه ها دیده شد در حالیکه 12.6% نمونه ها cholesterol cleft را در دیواره کیست نشان می دهند. ساختار های سلولی دیگر دیواره کیست لنفوسیت ها 66.4%، پلاسماسل (52.1%) ، اجسام راسل(16.0%) و هیستوسیت ها ( 4.2 %) می باشند. OKC در 5% نمونه ها دیده شد. یک نمونه از AOT نیز مشاهده شد. Atypia اپی تلیالی در 9.2% نمونه ها مشاهده شد، جزایر سلولی اپیتلیالی اسکواموس چند لایه ای در 8.4% موارد مشاهده شد در حالیکه یک نمونه ترکیبی از این دو ویژگی را نشان داد. در نتیجه برخی ویژگی های کلینیکی این مطالعه مشابه افراد آسیایی می باشد مانند شیوع در مردان ، شیوع در دهه دوم سوم و تمایل به قسمت خلفی مندیبل و قدام ماگزیلا. از لحاظ هیستولوژیکی OKC و AOT در کیست دنتی جروس مشاهده شدند.
گروسمن و همکاران (39) در سال 2007 وضعیت دموگرافیک کیست های ادنتوژنیک وغیر ادنتوژنیک انتخابی در جمعیت برزیل در یک دوره زمانی بیش از 51 سال را مطالعه کردند. نمونه های ثبت شده بیماران دارای کیست ادنتوژنیک و غیر ادنتوژنیک از فایل های oral pathology Belo Horizonte,Brazil،school of dentistry, Federal university of Minas Gerais service,، در بین سالهای 2003-1953 ارزیابی شدند. از بین 19064 بیوپسی دهانی ،2905 (15.2%) ویژگی های کیست های ادنتوزنیک و غیر ادنتو ژنیک را داشتند که از این بین 2812 نمونه(%14.7 ) به عنوان کیست ادنتوژنیک و 93 (0.5%) به عنوان کیست غیر ادنتوژنیک شناخته شدند. 3 کیست ادنتوژنیک که بیشتر از بقیه تشخیص داده شده بودند، شامل کیست رادیکولار (61.0%) ، کیست های دنتی جروس (25.3%) و ادنتوژنیک کراتوسیت (OKC) (7.2%) بودند .شایع ترین کیست غیر ادنتو ژنیک کسیت مجرای نازوپالاتین (2.2%) بود. در این مطالعه نشان داند که دامنه ی وسیعی از کیست های ادنتوژنیک و غیر ادنتوژنیک وجود دارد که برخی کیست ها تمایل به جنس و سن و محل خاصی دارند.
جونز و همکاران (2) در سال 2006 محدوده و دموگرافی کیست های ادونتوژنیک تشخیص داده شده بر اساس هیستولوژی همراه با محدوده سنی ، توزیع جنسی و محل بروز در جمعیت انگلستان در یک دوره بیش از 30 سال را مطالعه کردند. در این مطالعه همه ی ورودی های کیست های ادونتوژنیک که در بین سالهای 1975-2004 اتفاق افتاده بودند برای داده های دموگرافیک بازیابی و آنالیز شدند. و مجموعه ی 55446 نمونه بدست آوردند که از این تعداد، 7121(12.8%) نمونه به عنوان کیست ادنتوژنیک شناسایی شدند.کیست رادیکولا به عنوان شایع ترین تشخیص داده شد(52.3%) و پس از آن کیست دنتی جروس (18.1%) وOKC (11.6%). این مطالعه یکی از بزرگترین مجموعه های گزارش شده تا به امروز است . کیست های مانند paradental تمایل به سن و جنس و محل مشخص دارند. ادونتوژنیک کراتوسیت و کیست glandular odontogenic تمایل به رفتار تهاجمی دارند. بنابراین ضروری است که چنین ضایعاتی هر چه زودتر تشخیص داده شوند تا هرگونه جراحی ضروری محدود و کوچکتر شود.
تاکدا و همکاران (5) در سال 2005 طی تحقیقی شیوع متاپلازی سلولهای موکوسی و مژک دار در پوششی اپی تلیال کیست های ادونتوژنیک التهابی ( کیست رادیکولار ) و کیست های تکاملی( کیست دنتی جروس و primordial*) را بررسی کردند. سلولهای موکوسی در 20.8% کل کیست های آزمایش شده پیدا شد در حالی که سلولهای مژه دار در 11.4% دیده شد. هر چند نشان داده شد که سلولهای مژه دار همیشه همراه سلولهای موکوسی بودند. شیوع سلولهای موکوسی در کیست های رادیکولار و دنتی جروس و شیوع سلولهای مژکدار در کیست رادیکولار در فک بالا بیشتر از فک پایین بود. در حالیکه شیوع سلولهای موکوسی در کیست primordial و شیوع سلولهای مژکدار در کیست دنتی جروس و primordial در پایین بیشتر از فک بالا بود. نتایج ارائه شده مربوط به سلولهای موکوسی و مژکدار پوشش اپی تلیالی کیست های ادونتوژنیک داخل استخوانی نشان دهنده ی یک منبع متاپلاستیک است اما دلیل و مفهوم بیولوژیکی این پدیده از نظر نویسندگان شناخته شده نبود. سلولهای موکوسی در لایه ی سطحی پوشش اپی تلیالی حضور دارند و ساختار های شبه غددی داخل اپی تلیالی که توسط سلولهای موکوسی پوشیده شده است، در بخش های هایپر پلاستیک پوشش اپیتلیالی چندین کیست رادیکولار و دنتی جروس مشاهده شدند. چنین ساختار های شبه غددی پوشیده شده توسط سلولهای موکوسی در بخش ضخیم پوشش اپی تلیالی که هنوز مانند آنچه در کیست گلندولار وجود دارد نشان داده نشده اند ، شبیه ساختار های غددی کیست glandular odontogenic می باشند.
باتاینه و همکاران (1) در سال 2004 شیوع کیست های ادونتوژنیک التهابی و تکاملی فکین در جمعیت اردنی در یک مطالعه کلینیکوپاتولوژیکی را بررسی کردند. در این مطالعه فایل های کیست های ادونتوژنیک فکین مربوط به سالهای 1989 تا 2001 در دانشکده دندانپزشکی Jordan university of scince and technology، بررسی کردند. داده های کلینیکی و رادیو گرافی گزارش شدند و اسلاید های میکروسکوپی براساس تازه ترین طبقه بندی (WHO) ارزیابی نمودند. نمونه ها بر اساس سن، جنس ، و محل آنالیز شدند. در این مطالعه کیست ادونتوژنتیک فکی در654 بیمار تشخیص داده شد که نسبت مرد به زن 1/1.7بود.کیست رادیکولار شایع ترین کیست ادونتوژنیک شناخته شد(41.7%) و پس از آن کیست دنتی جروسی (24.8%) . پیک سنی بین دهه ی 3 تا 5 بود و درگیری هر دو فک به طور مساوی بود. شایع ترین محل آناتومیک ناحیه ی انسیزور/کانین ماگزیلا و پس از آن ناحیه مولر مندیبل بود. این مطالعه نشان داد که برخی تفاوت های جغرافیایی بر اساس شیوع، جنس و توزیع آناتومیکی کیستهای ادنتوژنیک وجود دارد.
اهداف و فرضیات پژوهش
هدف کلی
تعیین کردن فراوانی نسبی و تغییرات هیستوپاتولوژیک کیست دنتی جروس در یک دوره 20 ساله در بخش پاتولوژی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی
اهداف اختصاصی
تعیین میزان فراوانی کیست دنتی جروس در نمونه های ثبت شده در بخش پاتولوژی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی
تعیین میزان فراوانی کل کیست های دندانی در نمونه های ثبت شده در بخش پاتولوژی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی
بررسی توزیع سنی کیست دنتی جروس در نمونه های ثبت شده در بخش پاتولوژی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی
بررسی توزیع مکانی کیست دنتی جروس در نمونه های ثبت شده در بخش پاتولوژی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی
بررسی توزیع جنسی کیست دنتی جروس در نمونه های ثبت شده در بخش پاتولوژی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی
بررسی وجود یا عدم وجود تغییرات هیستوپاتولوژیک تومورال(vickers and Gorlin change) در پوشش اپی تلیالی کیست دنتی جروس در نمونه های ثبت شده در بخش پاتولوژی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی

Share