رشته حقوق

ضرایب آلفای کرونباخ

دانلود پایان نامه

جدول 9-3. نتایج اعتبار سنجی همزمان پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا با دو بعد روان رنجورخویی و برون گرایی نئو در پژوهش حاضر
مقیاس راهبرد مسئله مدار راهبرد هیجان مدار راهبرد اجتنابی
روان رنجورخویی (34/0- ((48/0 19/0-
برون گرایی 04/0- 09/0 10/0
(معنی داری در سطح 01/0> p ((معنی داری در سطح 001/0> p
نتایج مندرج در جدول 9-3 نشان می دهد که بین روان رنجورخویی و سبک مقابله ای هیجان مدار همبستگی مثبت و معنی دار، و بین روان رنجورخویی و سبک مقابله ای مسئله مدار همبستگی منفی و معنی دار وجود دارد. این نتایج مطابق با نتایج شکری و همکاران (1387) و رافنسون و همکران (2006) است، بنابراین پرسشنامه سبک های مقابله از اعتبار همگرا برخوردار است.
مقیاس خود گزارشی نوجوانان
در این پژوهش برای اندازه گیری مشکلات رفتاری از مقیاس مشکلات رفتاری نوجوانان آخنباخ (1991) استفاده شد. این مقیاس توسط آخنباخ (1991) ساخته شده است و یک مقیاس خودارزیابی کننده برای سنین نوجوانی است که برای افراد با حداقل تحصیلات در حد پایه ی پنجم ابتدایی در مدت زمان 15 دقیقه قابل پاسخ گویی است. این مقیاس شامل بخش شایستگی ها و سندرم ها می باشد.
بخش شایستگی ها از چهار قسمت فعالیتها ، عملکرد تحصیلی ، کارآمدی اجتماعی و شایستگی کلی تشکیل شده است. مقیاس سندرم ها شامل گوشه گیری/ افسردگی، شکایات بدنی، افسردگی/ اضطراب، مشکلات اجتماعی، مشکلات تفکر، مشکلات توجه، رفتار بزهکارانه، رفتار پرخاشگرانه و همچنین مقیاس سایر مشکلات رفتاری است که مجموعه ی ناهمگونی از ناراحتی های مختلف مثل رفتار به شیوه ی جنس مخالف، نافرمانی، غذا نخوردن، ترس از مدرسه، ناخن جویدن، کابوس، پرخوری، اضافه وزن، کم خوری و غیره را تشکیل می دهد (حبیبی عسگرآباد و همکاران، 1388). انطباق و هنجاریابی این مقیاس در ایران، توسط مینایی (1385) صورت گرفته است. از YSR به‌طور گسترده در پژوهش‌های مربوط به نوجوانان استفاده کرده است. چک لیست‌های رفتاری کودکان و نوجوانان به بیش از 50 زبان ترجمه شده است و تا سال 1998 در بیش از 2300 پژوهش به‌کار گرفته شده‌اند. این پژوهش‌ها در زمینه‌های مختلف از جمله مواد مخدر و اعتیاد بوده است.
نحوه نمره گذاری پرسشنامه
در مقابل هر عبارت، 3 ستون قرار دارد که آزمودنی باید به یکی از سه گزینه درست نیست (0)، تا حدی یا گــاهی درست است (1) و کاملاً یا غالبــاً درست است (2) پاسخ دهــد. حداقل و حداکثر نمره به ترتیب 0 تا 82 است. این شیوه نمرهگذاری جهت مقاصد پژوهشی مورد استفاده قرار می گیرد و برای مقاصد بالینی دارای پروفایل و نقطه برش است.
اعتبار و پایایی مقیاس مشکلات رفتاری
ضریب پایایی مقیاس‌های YSR در مطالعه محمدی و همکاران (1998 به نقل از ارشدی، 1378) بر روی جمعیت ایرانی 12 تا 15 سال ساکن انگلیس برای رفتار بزهکارانه 52/0، رفتار پرخاشگرانه 83/0، مشکلات توجه 76/0 و کل پرسش‌نامه 93/0 بدست آمد. در پژوهش مینایی (1385) ضریب پایایی آن با استفاده از روش بازآزمایی با فاصله زمانی 8 تا 5 هفته در دامنه ای از 63/0 تا 95/0 و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در دامنه ای از 63/0 تا 95/0 به دست آمده است. همچنین ضریب توافق بین پاسخ دهندگان نیز در دامنه ای از 09/0 تا 67/0 نوسان داشته است. کاکابرایی و همکاران (1386) نیز در پژوهش خود نشان دادند که همسانی درونی، پایایی بازآزمایی این مقیاس بر روی دانش آموزان مقطع متوسط استان کرمانشاه رضایت بخش است. در مطالعه پورشهباز و همکاران (1384) پایایی مقیاس‌های این پرسش‌نامه به روش ضریب همسانی دورنی برای مقیاس رفتار بزهکارانه 73/0، پرخاشگری 80/0، مشکلات توجه 67/0، مشکلات تفکر 66/0، مشکلات اجتماعی 59/0 و مشکلات برون سازی شده 88/0 بدست آمد.
در پژوهش حاضر نیز پایایی آن در نمونه جداگانه با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید. نتایج به دست آمده از پایایی آن در جداول 10-3 ارائه شده است.
جدول 10-3. ضرایب آلفای کرونباخ مقیاس مشکلات رفتاری برونی سازی و خرده مقیاس های آن در پژوهش حاضر
مقیاس ضریب آلفای کرونباخ تعداد
مشکلات رفتاری برونی سازی شده 85/0 48
مشکلات پرخاشگری 69/0 48
مشکلات توجه 66/0 48
مشکلات بزهکاری 79/0 48
همانطور که در جدول 10-3 مشاهده می شود، دامنه ضرایب آلفای کرونباخ از 66/0 (مشکلات توجه) تا 85/0 (مشکلات رفتاری برونی سازی) است. بنابراین پایایی این مقیاس در حد رضایت بخشی است.
بررسی مورگان و کائوس (1999، به نقل از ارشدی، 1378) بر روی نوجوانان بی‌خانمان نشان می‌دهد که YSR در پیش بینی تشخیص‌های DSM از اعتبار لازم برخوردار است. مینایی (1385) جهت بررسی اعتبار این پرسشنامه از همبستگی درونی مقیاس ها استفاده کرد که همبستگی ها در خرده مقیاس مشکلات توجه در دامنه ای از 30/0 تا 74/0، در خرده مقیاس مشکلات بزهکاری در دامنه ای از 27/0 تا 86/0 و در خرده مقیاس مشکلات پرخاشگری در دامنه ای از 29/0 تا 97/0 در سطح معنی داری 01/0 قرار داشتند. همچنین، نتایج جاصل از روش تمایزگذاری گروهی، بین دو گروه عادی و بالینی نشان داده است که میانگین نمرات دختران و پسران بالینی به طور معنی داری بالاتر از میانگین نمرات دختران و پسران عادی است. همچنین، نتایج حاصل از روش اعتبار سوال با همبسته کردن عملکرد فرد در سوال ها با نمره کل آزمون قویاً دلالت بر اعتبار سازه آن دارد، بدین ترتیب که همبستگی به دست آمده در مشکلات توجه، مشکلات بزهکاری و مشکلات پرخاشگری به ترتیب 37/0، 30/0 و 44/0 به دست آمد. کاکابرایی، حبیبی عسگرآباد و فدایی (1386) نیز در پژوهش خود نشان دادند که اعتبار ملاکی همگرای و اعتبار سازه این مقیاس بر روی دانش آموزان مقطع متوسط استان کرمانشاه رضایت بخش بوده و عوامل به دست آمده از تحلیل عاملی شبیه عوامل مطالعه اصلی بود.
در پژوهش حاضر نیز اعتبار این مقیاس در نمونۀ جداگانه ای از نمونۀ آزمون فرضیه ها (22 دختر و 26 پسر) از طریق همبسته کردن آن با درجه بندی- خود در پاسخ به سه عبارت کلی، که فرض شد سازۀ مشکلات برونی سازی شده و خرده مقیاس های پرخاشگری، مشکلات توجه، مشکلات بزهکاری را مورد پرسش قرار می دهند، ارزیابی شد. عبارات ” اطرافیان فکر می کنند آدم پرخاشگری هستم.”، ” می توانم به خوبی حواسم را روی کار متمرکز کنم.” و ” گاهی کارهایی انجام داده ام که اطرافیان فکر می کنند خلاف کار هستم.” به افراد داده شد و آن ها با انتخاب یکی از گزینه های کاملاً مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم، کاملاً موافقم نشان دادند که این مطلب چقدر در مورد آن ها صادق است. نتایج به دست آمده از اعتبار آن در جداول 11-3 ارائه شده است.
جدول 11-3. نتایج اعتبار سنجی مقیاس مشکلات رفتاری برونی سازی و خرده مقیاس های آن در پژوهش حاضر
مقیاس ضریب همبستگی معنی داری

مطلب مشابه :  بافت استخوان

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید